Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.150.30; 77.150.60; 91.060.20                                                                                                    Prosinec 2001

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro samonosné krytiny

z měděného nebo zinkového plechu

ČSN
EN 506

74 7714

 

Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting products of copper or zinc sheet

Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les plaques de couverture en tôle de cuivre ou de zinc

Dachdeckungsprodukte aus Metallblech - Festlegungen für selbsttragende Bedachungselemente aus Kupfer- oder Zinkblech

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 506:2000. Evropská norma EN 506:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 506:2000. The European Standard EN 506:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          63489
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 988 zavedena v ČSN EN 988 (42 1570) Zinek a slitiny zinku - Specifikace pro válcované ploché výrobky pro stavebnictví

EN 1172 zavedena v ČSN EN 1172 (42 1511) Měď a slitiny mědi - Plechy a pásy pro stavebnictví

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům A.4.6 a A.4.11 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: DEKTRADE, spol. s r.o., IČO 48589837, Ing. Viktor Zwiener

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

                                                                                             Září 2000 NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.20

Střešní výrobky pro plechové krytiny -
Podmínky pro samonosné krytiny z měděného nebo zinkového plechu

Roofing products from metal sheet -
Specification for self-supporting products of copper or zinc sheet

 

Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les plaques de couverture
en tôle de cuivre ou de zinc

Dachdeckungsprodukte aus Metallblech - Festlegungen für selbsttragende Bedachungselemente aus Kupfer- oder Zinkblech

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-12-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

                                     Ref. č. EN 506:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

            Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1... Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 7

2... Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 7

3... Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 7

4... Požadavky.................................................................................................................................................................................. 12

5... Zkušební metody..................................................................................................................................................................... 14

6... Označování výrobků................................................................................................................................................................. 14

7... Značení, opatřování štítkem a balení................................................................................................................................... 14

Příloha A (normativní) Mezní úchylky rozměrů.......................................................................................................................... 16

Příloha B (informativní) Zkušební metody pro osamělá břemena....................................................................................... 30

Příloha C (informativní) Odchylky typu A..................................................................................................................................... 31

Příloha D (informativní) Bibliografie............................................................................................................................................ 32


Strana 5

Předmluva

Tuto evropskou normu připravila Technická komise CEN/TC 128 „Prvky střešního pláště“, jejíž sekretariát byl zřízen u IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2001.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisi a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadanků směrnice (směrnic) EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Příloha A této evropské normy je normativní, přílohy B, C a D jsou informativní.


Strana 6

Úvod

Obrázek 1 znázorňuje postavení této normy v systému norem CEN, které platí pro kovové výrobky pro střešní krytinu.

Obrázek 1 - Systém norem

Provedení výrobků, pro které platí tato norma, je stanoveno na základě výpočtů a několika druhů zkoušek.

Provedení střešní krytiny sestavené z výrobků uvedených v této normě závisí nejen na vlastnostech výrobků stanovených touto normou, ale také na návrhu, konstrukci a provedení střechy jako celku ve vztahu k prostředí a k podmínkám použití.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na výrobky pro samonosnou skládanou krytinu střech vyrobenou z měděného plechu nebo plechu ze slitiny zinek-měď-titan, a která je nebo není opatřena dodatečným organickým povlakem.

Norma stanovuje obecné charakteristiky, definice, značení výrobků společně s požadavky na materiály, ze kterých mohou být výrobky vyrobeny. Je určena buď výrobcům, aby si zajistili, že jejich výrobky budou splňovat požadavky normy, nebo odběratelům, aby si ověřili splnění svých požadavků na výrobky před opuštěním výrobny. Norma dále stanovuje požadavky na výrobky, aby vyhovovaly normálním podmínkám použití.

Norma platí pro všechny skládané samonosné krytiny vyrobené z profilovaných plechů. Tyto profilované střešní plechy jsou navrženy pro zamezení pronikání větru, deště a sněhu do stavby a pro přenesení z toho plynoucího zatížení, včetně občasného zatížení při údržbě, do nosné konstrukce.

Norma neobsahuje ustanovení týkající se podpůrné konstrukce, návrhu systému střechy, provedení spojů a oplechování.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz