Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.030; 29.100.10                                                                                                                         Leden 2002

Jádra z magneticky měkkých

materiálů - Metody měření -
Část 3: Magnetické vlastnosti
při vysoké budicí úrovni

ČSN
EN 62044-3

34 5886

                                                                                                idt IEC 62044-3:2000

Cores made of soft magnetic materials - Measuring methods -
Part 3: Magnetic properties at high excitation level

Noyaux en matériaux magnétiques doux - Méthodes de mesure -
Partie 3: Propriétés magnétiques à niveau élevé d’excitation

Kerne aus weichmagnetischen Materialen - Messverfahren -
Teil 3: Messungen der magnetischen Eigenschaften im Leistungsapplikationsbereich

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 62044-3:2001 Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 3: Magnetické vlastnosti při vysoké budicí úrovni, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 62044-3:2000, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 62044-3 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 62044-3:2001 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 62044-3:2001 Cores made of soft magnetic materials - Measuring methods - Part 3: Magnetic properties at high excitation level, which is the complete and unchanged adoption of the IEC 62044-3:2000, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 62044-3 without any modofication. The European Standard EN 62044-3:2001 has the status of a Czech Standard.

Both European and International Standards are available at the Czech Standard Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Norma uvádí metody měření výkonových ztrát a amplitudové permeability magnetických jader tvořících uzavřené magnetické obvody, které jsou vhodné pro použití při vysoké budicí úrovni v induktorech, tlumivkách, transformátorech a podobných součástkách pro výkonová použití v elektronice.

Metody měření uvedené v této normě lze použít pro měření magnetických vlastností při frekvencích v rozsahu prakticky od stejnosměrného proudu do 10 MHz, případně ještě výšších, pro kalorimetrické a reflexní metody. Použitelnost těchto jednotlivých metod pro uvedené frekvenční rozsahy je závislá na úrovni přesnosti, které se má dosáhnout.

Norma obsahuje 3 strany evropské normy a 63 strany normy mezinárodní s anglicko-francouzským textem.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje článek 11.2 a příloha J normy ČSN 34 5886-1 z 1988-08-29 (ostatní ustanovení uvedené normy zůstávají v platnosti).

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63495
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz