Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.120.20                                                                                                                               Prosinec 2001

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod -
Část 1-1: Elektrické zkušební

metody - Všeobecné požadavky

ČSN
EN 50289-1-1

34 7819

 

Communication cables - Specifications for test methods -
Part 1-1: Electrical test methods - General requirements

Câbles de communication - Spécifications des méthodes d’essai -
Partie 1-1: Méthodes d’essais électriques - Prescriptions générales

Kommunikationskabel - Spezifikationen für Prüfverfahren -
Teil 1-1: Elektrische Prüfverfahren - Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50289-1-1:2001. Evropská norma EN 50289-1-1:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50289-1-1:2001. The European Standard EN 50289-1-1:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          63556
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 50290-1-2 dosud nezavedena

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 4.1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Slavínský, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 50289-1-1

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Květen 2001

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 33.120.20

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod
Část 1-1: Elektrické zkušební metody - Všeobecné požadavky

Communication cables - Specifications for test methods
Part 1-1: Electrical test methods - General requirements

 

Câbles de communication - Spécifications des méthodes d’essai
Partie 1-1: Méthodes d’essais électriques - Prescriptions générales

Kommunikationskabel - Spezifikationen für Prüfverfahren
Teil 1-1: Elektrische Prüfverfahren - Allgemeine Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2000-12-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2001 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                    Ref. č. EN 50289-1-1:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.

 


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena v SC 46XC Vícežilové, vícepárové a čtyřkové datové komunikační kabely technické komise CENELEC TC 46X Komunikační kabely.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50289-1-1 dne 2000-12-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                           (dop)       2002-01-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2004-04-01

Tato evropská norma byla připravena podle evropského mandátu M/212, který CENELEC udělily
Evropská komise a Evropské sdružení volného obchodu.


Strana 5

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1......... Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2......... Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3......... Definice................................................................................................................................................................................. 6

4......... Odběr vzorků........................................................................................................................................................................ 6

4.1...... Zkoušený kabel (CUT)....................................................................................................................................................... 6

4.2...... Aklimatizace před zkouškou.............................................................................................................................................. 7

5......... Zkoušky................................................................................................................................................................................. 7

6......... Zkušební podmínky............................................................................................................................................................ 7

6.1...... Teplota okolí......................................................................................................................................................................... 7

6.2...... Tolerance hodnot teploty................................................................................................................................................... 7

6.3...... Kmitočet a tvar vlny zkušebních napětí pro zkoušku elektrické pevnosti.................................................................. 7

6.4...... Kmitočtový rozsah a stabilita kmitočtově závislých měření......................................................................................... 7

6.5...... Měření na bubnech............................................................................................................................................................. 7

7......... Kalibrace zařízení................................................................................................................................................................ 8

7.1...... Kalibrace............................................................................................................................................................................... 8

7.2...... Požadavky na symetrizační převodníky........................................................................................................................... 8

8......... Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 9


Strana 6

1 Rozsah platnosti

Soubor Části 1 evropské normy EN 50289 specifikuje elektrické zkušební metody kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech.

Část 1 EN 50289 je tvořena následujícími normami:

-         Část 1-1     Všeobecné požadavky

-         Část 1-2     Stejnosměrná rezistance

-         Část 1-3     Elektrická pevnost

-         Část 1-4     Izolační rezistance

-         Část 1-5     Kapacita

-         Část 1-6     Elektromagnetické vlastnosti

-         Část 1-7     Rychlost šíření

-         Část 1-8     Útlum

-         Část 1-9     Nerovnováha útlumu (útlum nevyvážení, přenosový útlum nevyvážení)

-         Část 1-10    Přeslech

-         Část 1-11    Charakteristická impedance, vstupní impedance, útlum odrazu

-         Část 1-12    Indukčnost

-         Část 1-13    Výkonová zatížitelnost

Další podrobnosti o zkouškách (např. teplota, trvání) a/nebo o zkušebních požadavcích jsou uvedeny v příslušné normě pro kabely.

2 Normativní odkazy

Do této evropské normy jsou začleněna formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace (včetně změn).

EN 50290-1-21) Komunikační kabely - Část 1-2: Definice

(Communication cables - Part 1-2: Definitions)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz