Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.200                                                                                                                                      Duben 2002

Informační technologie - Rozhraní
pro systémy malých počítačů 2
(SCSI-2) -
Část 2: Metoda společného přístupu
(CAM) - Přenos a modul rozhraní SCSI

ČSN
ISO/IEC 9316-2

36 9905

 

Information technology - Small computer system interface-2 (SCSI-2) - Part 2: Common Access Method (CAM) -
Transport and SCSI interface module

Informationstechnik - Schnittstelle für kleine Rechnersysteme (SCSI-2) - Teil 2: Allgemeine Zugriffsmethode (CAM) -
Transport und SCSI-Schnittstellenmodul

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 9316-2:2000. Mezinárodní norma ISO/IEC 9316-2:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO/IEC 9316-2:2000. The International Standard ISO/IEC 9316-2:2000 has the status of a Czech Standard

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63564
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO/IEC 9316:1995 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 9316:1998 (36 9905) Informační technologie - Rozhraní pro systémy malých počítačů 2 (SCSI-2)

Souvisící ČSN

ČSN ISO/IEC 14776-341:2001 (36 9906) Informační technologie - Rozhraní pro systémy malých počítačů 3 (SCSI-3) - Část 341: Příkazy řídicí jednotky (SCC)

ČSN ISO/IEC 14776-342:2001 (36 9906) Informační technologie - Rozhraní pro systémy malých počítačů - Část 342: Příkazy řídicí jednotky 2 (SCC-2)

ČSN ISO/IEC 14776-381:2001 (36 9906) Informační technologie - Rozhraní pro systémy malých počítačů (SCSI) - Část 381: Příkazy pro zařízení na optické paměťové karty (OMC)

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která vysvětluje použité zkratky.

Vypracování normy

Zpracovatel: NEOPRO, IČO 46618660, Ing. Jindřich Schwarz

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Natália Mišeková


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Informační technologie - Rozhraní                                                             ISO/IEC 9316-2 pro systémy malých počítačů 2 -                                                                První vydání

Část 2: Metoda společného přístupu (CAM) -                                          2000-06-00

Přenos a modul rozhraní SCSI

ICS 35.200

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 8

Úvod................................................................................................................................................................................................... 9

1                 Předmět normy............................................................................................................................................................ 10

2                 Shoda............................................................................................................................................................................ 10

3                 Normativní odkazy....................................................................................................................................................... 10

4                 Definice......................................................................................................................................................................... 10

5                 Konvence...................................................................................................................................................................... 11

6                 Celkový popis............................................................................................................................................................... 12

6.1             Všeobecně................................................................................................................................................................... 12

6.2             Prostředí....................................................................................................................................................................... 12

6.3             Jednotlivé funkce ovládačů periferií......................................................................................................................... 13

6.4             Jednotlivé funkce XPT................................................................................................................................................ 13

6.5             Jednotlivé funkce SIM................................................................................................................................................. 13

7                 Pozadí............................................................................................................................................................................ 14

7.1             Všeobecně................................................................................................................................................................... 14

7.2             Software........................................................................................................................................................................ 14

7.3             CAM (Metoda společného přístupu)........................................................................................................................ 14

7.4             OSD (Závislost na operačním systému)................................................................................................................ 14

7.5             Předpoklady architektury............................................................................................................................................ 14

8                 Principy činnosti.......................................................................................................................................................... 16

8.1             Přístup k XPT................................................................................................................................................................ 16

8.2             Inicializace.................................................................................................................................................................... 16

8.3             Splnění CCB................................................................................................................................................................ 16

8.3.1          Splnění bezprostředního CCB.................................................................................................................................. 16

8.3.2          Splnění CCB ve frontě................................................................................................................................................ 16

8.4             Fronty žádostí SCSI..................................................................................................................................................... 17

8.4.1          Logická jednotka a ovládač periferie....................................................................................................................... 17

8.4.2          Řazení SIM do fronty................................................................................................................................................... 17

8.5             Obsluha resetů SCSI modulem SIM....................................................................................................................... 18

8.6             Zpětné volání o asynchronním úkonu..................................................................................................................... 19

8.7             Automatické zjišťování............................................................................................................................................... 21


Strana 4

           Strana

8.8             Moduly, které lze zavést.............................................................................................................................................. 22

9                 Činnost OSD (závislost na operačním systému).................................................................................................. 22

9.1                    Operační systém UNIVOS......................................................................................................................................... 22

9.1.1          Inicializace.................................................................................................................................................................... 23

9.1.2          Přístup k XPT................................................................................................................................................................ 23

9.1.3          Zpětné volání po splnění........................................................................................................................................... 24

9.1.4          Stanovení ukazetele v prostředí UNIVOS................................................................................................................ 24

9.1.5          Informace o mapování žádosti................................................................................................................................. 24

9.1.6          Rozhraní XPT............................................................................................................................................................... 24

9.1.7          Rozhraní SIM................................................................................................................................................................ 25

9.2             LANOS........................................................................................................................................................................... 25

9.2.1          Inicializace.................................................................................................................................................................... 26

9.2.2          Uvolnění SIM a ovládače periferie............................................................................................................................ 26

9.2.3          Přístup k XPT................................................................................................................................................................ 27

9.2.4          Registrace hardwaru.................................................................................................................................................. 27

9.2.5          Různé............................................................................................................................................................................ 27

9.3             DOS (diskový operační systém)............................................................................................................................... 27

9.3.1          Inicializace.................................................................................................................................................................... 28

9.3.2          Přístup k XPT................................................................................................................................................................ 28

9.3.3          Zpětné volání po splnění........................................................................................................................................... 30

9.3.4          Zpětná volání o asynchronních úkonech................................................................................................................ 30

9.3.5          Stanovení ukazatele.................................................................................................................................................... 30

10              Řídicí bloky CAM.......................................................................................................................................................... 31

10.1           Jednotlivá pole záhlaví CCB...................................................................................................................................... 32

10.1.1        Adresa tohoto CCB..................................................................................................................................................... 32

10.1.2        Délka řídicího bloku CAM........................................................................................................................................... 33

10.1.3        Kód funkce XPT........................................................................................................................................................... 33

10.1.4        Status CAM................................................................................................................................................................... 34

10.1.5        ID připojení................................................................................................................................................................... 35

10.1.6        Indikátory CAM............................................................................................................................................................. 36

10.2           Kódy funkcí................................................................................................................................................................... 36

10.2.1        NOP............................................................................................................................................................................... 36

10.2.2        Stanovení typu zařízení............................................................................................................................................... 36

10.2.3        Dotaz na cestu............................................................................................................................................................. 37

10.2.4        Uvolnění fronty SIM...................................................................................................................................................... 39

10.2.5        Prohledávání sběrnice SCSI..................................................................................................................................... 40

10.2.6        Prohledávání logické jednotky.................................................................................................................................. 40

10.2.7        Nastavení asynchronního zpětného volání............................................................................................................ 41

10.2.8        Nastavení typu zařízení............................................................................................................................................... 42

10.3           Řídicí funkce SCSI...................................................................................................................................................... 42

10.3.1        Náhlé ukončení příkazu SCSI................................................................................................................................... 42

10.3.2        Reset sběrnice SCSI.................................................................................................................................................. 43


Strana 5

           Strana

10.3.3        Reset zařízení SCSI.................................................................................................................................................... 44

10.3.4        Ukončení procesu I/O................................................................................................................................................. 44

11              Řídicí blok CAM k žádosti I/O..................................................................................................................................... 47

11.1           Popisy polí pro řídicí bloky CAM k žádosti I/O......................................................................................................... 47

11.1.1        Zůstatková délka automatického zjišťování........................................................................................................... 47

11.1.2        Zpětné volání po splnění........................................................................................................................................... 47

11.1.3        Indikátory CAM............................................................................................................................................................. 47

11.1.4        CDB............................................................................................................................................................................... 49

11.1.5        Délka CDB.................................................................................................................................................................... 49

11.1.6        Délka přenosu dat...................................................................................................................................................... 49

11.1.7        Kód funkce.................................................................................................................................................................... 49

11.1.8        ID iniciátora.................................................................................................................................................................. 49

11.1.9        Délka vyrovnávací paměti zprávy (pouze pro cíl).................................................................................................... 49

11.1.10     Ukazatel vyrovnávací paměti zprávy (pouze pro cíl)............................................................................................... 50

11.1.11     Ukazatel následujícího CCB..................................................................................................................................... 50

11.1.12     Počet položek shromažďování/rozptylování............................................................................................................ 50

11.1.13     Ukazatel periferního zařízení..................................................................................................................................... 50

11.1.14     Privátní data.................................................................................................................................................................. 50

11.1.15     Informace o mapování žádosti................................................................................................................................. 50

11.1.16     Zůstatková délka......................................................................................................................................................... 50

11.1.17     Status SCSI.................................................................................................................................................................. 50

11.1.18     Délka vyrovnávací paměti zjišťovacích informací.................................................................................................. 50

11.1.19     Ukazatel vyrovnávací paměti zjišťovacích informací............................................................................................. 50

11.1.20     Ukazatel vyrovnávací paměti seznamu SG/dat...................................................................................................... 50

11.1.21     ID příznaku.................................................................................................................................................................... 50

11.1.22     Činnost fronty s příznaky............................................................................................................................................ 50

11.1.23     Hodnota časové prodlevy.......................................................................................................................................... 51

11.1.24     Pole VU......................................................................................................................................................................... 51

11.2           Vykonání I/O SCSI....................................................................................................................................................... 51

11.3           Spojování příkazů (volitelné)..................................................................................................................................... 53

11.4           Přehled Cílového režimu........................................................................................................................................... 54

11.5                Režim znalosti fáze..................................................................................................................................................... 55

11.5.1        Aktivní LUN pro režim znalosti fáze.......................................................................................................................... 55

11.5.2        Vytváření procesu I/O pro režim znalosti fáze......................................................................................................... 57

11.5.3        Pokračování a splnění procesu I/O pro režim znalosti fáze................................................................................ 58

11.5.4        Obsloužení netransparentního úkonu pro režim znalosti fáze........................................................................... 60

11.5.5        CCB EXECUTE TARGET I/O..................................................................................................................................... 62

11.6           Hostitelský cílový režim.............................................................................................................................................. 63

11.6.1        Nespecifikovaná funkčnost Hostitelského cílového režimu............................................................................... 63

11.6.2        Zprávy v Hostitelském cílovém režimu.................................................................................................................... 63

11.6.3        Použití CCB IMMEDIATE NOTIFY............................................................................................................................. 64

11.6.4        CCB IMMEDIATE NOTIFY.......................................................................................................................................... 71


Strana 6

            Strana

11.6.5        CCB NOTIFY ACKNOWLEDGE................................................................................................................................ 72

11.6.6        Aktivované LUN v cílovém režimu pro Hostitelský cílový režim........................................................................... 72

11.6.7        CCB ENABLE LUN pro Hostitelský cílový režim.................................................................................................... 75

11.6.8        Činnost CCB ACCEPT TARGET I/O a CCB CONTINUE TARGET I/O............................................................... 76

11.6.9        CCB ACCEPT TARGET I/O........................................................................................................................................ 82

11.6.10     CCB CONTINUE TARGET I/O................................................................................................................................... 83

11.6.11     Blokování LUN v Hostitelském cílovém režimu..................................................................................................... 84

11.6.12     Zvláštní stavy................................................................................................................................................................ 85

11.6.13     Příjem CDB na neaktivovaném LUN....................................................................................................................... 86

11.6.14     Vyjímání nepoužitých CCB ACCEPT TARGET I/O ze SIM.................................................................................... 86

12              Stroje HBA.................................................................................................................................................................... 87

13              Dotaz na stroj............................................................................................................................................................... 87

13.1           Plnění funkce stroje (volitelné)................................................................................................................................. 88

Příloha A (informativní) Převod fyzických adres na logické adresy v prostředí 80x86....................................................... 90

Příloha B (informativní) Příklad ovládače cílové periferie....................................................................................................... 94

Příloha C (informativní) Datové struktury OSD UNIVOS.......................................................................................................... 96

Národní příloha NA (informativní) Použité zkratky.................................................................................................................... 107

Obrázek 1 - Model prostředí CAM............................................................................................................................................... 12

Obrázek 2 - Vrstvy CAM................................................................................................................................................................. 26

Tabulka 1 - Datové požadavky operačního kódu zpětného volání o asynchronním úkonu............................................. 21

Tabulka 2 - Záhlaví řídicího bloku CAM...................................................................................................................................... 31

Tabulka 3 - Podpora zpráv SCSI................................................................................................................................................. 31

Tabulka 4 - Kódy funkcí XPT........................................................................................................................................................ 32

Tabulka 5 - Status CAM................................................................................................................................................................ 33

Tabulka 6 - CCB NOP................................................................................................................................................................... 36

Tabulka 7 - CCB stanovení typu zařízení................................................................................................................................... 36

Tabulka 8 - CCB PATH INQUIRY................................................................................................................................................ 37

Tabulka 9 - Uvolnění fronty SIM................................................................................................................................................... 40

Tabulka 10 - CCB SCAN SCSI BUS........................................................................................................................................... 40

Tabulka 11 - CCB SCAN LOGICAL UNIT.................................................................................................................................. 41

Tabulka 12 - CCB SET ASYNCHRONOUS CALLBACK......................................................................................................... 41

Tabulka 13 - CCB SET DEVICE TYPE....................................................................................................................................... 42

Tabulka 14 - CCB ABORT SCSI COMMAND............................................................................................................................ 43

Tabulka 15 - CCB RESET SCSI BUS........................................................................................................................................ 44

Tabulka 16 - CCB RESET SCSI DEVICE.................................................................................................................................. 44

Tabulka 17 - CCB TERMINATE I/O PROCESS........................................................................................................................ 45

Tabulka 18 - Indikátory CAM........................................................................................................................................................ 46

Tabulka 19 - Seznam rozptylování a slučování........................................................................................................................ 47

Tabulka 20 - CCB EXECUTE SCSI I/O REQUEST.................................................................................................................. 52

Tabulka 21 - CCB ENABLE LUN pro Režim znalosti fáze..................................................................................................... 56

Tabulka 22 - Seznam CCB.......................................................................................................................................................... 56

Tabulka 23 - CCB EXECUTE TARGET I/O................................................................................................................................ 62


Strana 7

           Strana

Tabulka 24 - CCB IMMEDIATE NOTIFY..................................................................................................................................... 71

Tabulka 25 - CCB NOTIFY ACKNOWLEDGE........................................................................................................................... 72

Tabulka 26 - CCB ENABLE LUN pro Hostitelský cílový režim............................................................................................... 75

Tabulka 27 - CCB ACCEPT TARGET I/O................................................................................................................................... 82

Tabulka 28 - CCB CONTINUE TARGET I/O.............................................................................................................................. 83

Tabulka 29 - CCB ENGINE INQUIRY......................................................................................................................................... 87

Tabulka 30 - CCB EXECUTE ENGINE REQUEST.................................................................................................................. 88


Strana 8

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém celosvětové normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí zřízených příslušnou organizací, aby se zabývaly určitou oblastí technické činnosti. V oblastech společného zájmu technické komise ISO a IEC spolupracují. Práce se zúčastňují i jiné mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

V oblasti informační technologie zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1. Návrhy mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí se rozesílají členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní normy jsou připravovány v souladu s pravidly určenými Směrnicemi ISO/IEC, část 3.

Mezinárodní norma ISO/IEC 9316-2 byla připravena subkomisí 25: Propojení zařízení informační technologie, ze společné technické komise ISO/IEC JTC 1, Informační technologie.

Přílohy A, B a C slouží pouze pro informaci.


Strana 9

Úvod

Rozhraní SCSI umožňuje připojit k různým počítačům rozmanitou řadu periferií. Někteří výrobci systémů mají vyvinuty způsoby připojení pomocí SCSI, jež jsou široce používány a rozšiřují tak aplikace dostupné pro připojení periferií SCSI. Na trhu, na kterém neexistuje standardní metoda připojení, jsou však u třetí vrstvy prodejců takové rozdíly v řešení, že téměř znemožňují koncovým uživatelům připojit k jednomu adaptéru sběrnice hostitele více než jednu periferii SCSI.

Při úsilí rozšířit základnu aplikací pro periferie SCSI, rozhodla dočasná průmyslová skupina společností, představujících systémové integrátory, řídicí jednotky, periferie a polovodiče, předložit zde zahrnuté závěry. Z této práce vznikla tato mezinárodní norma.


Strana 10

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje Metodu společného přístupu pro Rozhraní pro systémy malých počítačů.

Cílem této mezinárodní normy je stanovit metodu a tím umožnit, aby společná procedura podpory zařízení SCSI mohla být realizována v rámci mnoha prostředí.

CAM zajišťuje strukturovanou metodu pro podporu periferií se softwarem (např. ovládačem zařízení) a hardwarem (např. adaptérem hostitelské sběrnice), které jsou součástí libovolného počítače.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz