Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.40                                                                                                                                   Leden 2002

Kovové povlaky - Měření tloušťky

povlaku - Rentgenospektrometrické metody

ČSN
EN ISO 3497

03 8183

                                                                                                     idt ISO 3497:2000

Metallic coatings - Measurement of coating thickness - X-ray spectrometric methods

Revêtements métalliques - Mesurage de l'épaisseur du revêtement - Méthodes par spectrométrie de rayons X

Metallische Überzüge - Messung von Schichtdicken - Röntgenfluoreszenz-Verfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3497:2000. Evropská norma EN ISO 3497:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 3497:2000. The European Standard EN ISO 3497:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 3497 (03 8183) z března 1994.

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63592
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Byla doplněna ustanovení upřesňující postup a zpracování výsledků z hlediska zajištění jakosti. Norma nově umožňuje použít matematické zpracování spektra sekundárního záření. Dále byly provedeny drobné redakční úpravy.

Souvisící normy

ČSN EN 12508:2000 (03 8006) Ochrana kovů a slitin proti korozi - Povrchová úprava, kovové a jiné anorganické povlaky - Slovník

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článkům 2.7, 2.8 a 3.5.4 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Nataša Bednářová - TechNorm, IČO 41107829 - Mgr. Nataša Bednářová

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 3497

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 25.220.40

Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Rentgenospektrometrické metody
(ISO 3497:2000)

Metallic coatings - Measurement of coating thickness - X-ray spectrometric methods
(ISO 3497:2000)

 

Revêtements métalliques - Mesurage de

l'épaisseur du revêtement - Méthodes par spectrométrie de rayons X

(ISO 3497:2000)

Metallische Überzüge - Messung von Schichtdicken - Röntgenfluoreszenz-Verfahren
(ISO 3497:2000)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-12-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                            Ref. č. EN ISO 3497:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 3497:2000 byl vypracován technickou komisi ISO/TC 107 „Kovové a jiné anorganické povlaky” Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 262 „Kovové a jiné anorganické povlaky”, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 3497:2000 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

3          Zásady................................................................................................................................................................................... 7

4          Přístroj................................................................................................................................................................................. 12

5          Činitele ovlivňující výsledky měření................................................................................................................................ 15

5.1       Statistika načítání impulzů............................................................................................................................................... 15

5.2       Etalony................................................................................................................................................................................. 15

5.3       Tloušťka povlaku............................................................................................................................................................... 16

5.4       Velikost měřené plochy.................................................................................................................................................... 16

5.5       Složení povlaku.................................................................................................................................................................. 16

5.6       Hustota povlaku................................................................................................................................................................. 16

6          Kalibrace přístroje............................................................................................................................................................. 18

6.1       Úvod..................................................................................................................................................................................... 18

6.1.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 18

7          Postup................................................................................................................................................................................. 20

8          Nejistota měření................................................................................................................................................................ 21

9          Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 21

Příloha A (informativní)................................................................................................................................................................. 22


Strana 6

1 Předmět normy

VÝSTRAHA Tato norma se nezabývá problematikou spojenou s ochranou osob proti rentgenovému záření. Informace o této důležité stránce věci lze získat v platných mezinárodních a v národních normách, jakož i v místních předpisech (pokud existují).

1.1 Tato mezinárodní norma stanoví rentgenospektrometrické metody pro měření tloušťky kovových povlaků.

1.2 Měřicí metody uvedené v této mezinárodní normě jsou základní metody, které stanovují plošnou hmotnost povlaku. Pokud je známa hustota povlakového materiálu, mohou být výsledky měření vyjádřeny také jako lineární tloušťka povlaku.

1.3 Tyto metody umožňují současné měření až třívrstvých povlakových systémů nebo současné měření tloušťky a složení až tří vrstev.

1.4 V praxi použitelné rozsahy pro měření daných povlakových materiálů jsou převážně určeny energií analyzovaného charakteristického fluorescenčního záření a přijatelnou nejistotou měření a mohou se lišit podle použitého přístrojového systému a operačního postupu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz