Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.100.20                                                                                                                                   Leden 2002

Technické výkresy -
Pravidla zobrazování -
Část 34: Zobrazování
na strojnických výkresech

ČSN
ISO 128-34

01 3114

 

Technical drawings - General principles of presentation - Part 34: Views on mechanical engineering drawings

Dessins techniques - Principes généraux de représentation - Partie 34: Vues applicables aux dessins industriels

Technische Zeichnungen - Allgemeine Grundlagen der Darstellung - Teil 34: Abbildungen an den Maschinenbau-zeichnungen

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 128-34:2001. Mezinárodní norma ISO 128-34:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 128-34:2001. The International Standard ISO 128-34:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63813
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 128-20:1996 dosud nezavedena

ISO 128-24:1999 zavedena v ČSN ISO 128-24:2001 (01 3114)  Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 24: Čáry na strojnických výkresech

ISO 128-30:2001 dosud nezavedena

ISO 129-11) dosud nezavedena

ISO 5456-2:1996 zavedena v ČSN EN ISO 5456-2:2000 (01 3123)  Technické výkresy - Metody promítání - Část 2: Pravoúhlé promítání

ISO 6428:1982 zavedena v ČSN EN ISO 6428:2000 (01 3105)  Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování

ISO 10209-1:1992 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. Ing. František Drastík, CSc., IČO 43014259

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková

_______________

1)    Revize ISO 129:1985


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 128-34

Technické výkresy - Pravidla zobrazování -

Část 34: Zobrazování na strojnických výkresech

První vydání

2001-01-15

 

ICS 01.100.20

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 4

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 5

4          Typy čar a jejich použití....................................................................................................................................................... 5

5          Místní pohledy...................................................................................................................................................................... 5

6          Souvisící části a obrysy...................................................................................................................................................... 6

7          Průniky................................................................................................................................................................................... 7

8          Čtyřhranné konce hřídelů.................................................................................................................................................. 8

9          Přerušené obrazy................................................................................................................................................................ 8

10        Opakující se prvky............................................................................................................................................................... 9

11        Zvětšené podrobnosti...................................................................................................................................................... 10

12        Výchozí tvary....................................................................................................................................................................... 10

13        Čáry ohybu......................................................................................................................................................................... 10

14        Malé sklony nebo zaoblení.............................................................................................................................................. 11

15        Průhledné předměty......................................................................................................................................................... 11

16        Pohyblivé části................................................................................................................................................................... 12

17        Konečné tvary a přídavky................................................................................................................................................. 12

18        Předměty složené ze shodných prvků........................................................................................................................... 12

19        Upravené povrchy............................................................................................................................................................. 13

20        Průběh vláken a směr válcování.................................................................................................................................... 13

21        Součásti se dvěma nebo více shodnými pohledy...................................................................................................... 13

22        Zrcadlové obrazy............................................................................................................................................................... 14


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, Část 3.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi jsou rozesílány členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas nejméně 75% hlasujících členů.

Upozorňujeme na skutečnost, že některá ustanovení této mezinárodní normy ISO 128 mohou být součástí patentového práva. Norma ISO nemůže být použita jako náhrada příslušných ustanovení patentového práva.

Mezinárodní norma ISO 128-34 byla vypracována Technickou komisí ISO/TC 10 Technická dokumentace, subkomisí SC 6 Strojírenská dokumentace.

První vydání je zpracováno podle ISO128:1982, kapitola 5, a nahrazuje její ustanovení.

ISO 128 sestává z následujících částí pod společným názvem Technické výkresy - Pravidla zobrazování:

       Část 1: Úvod a přehled

       Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar

       Část 21: Tvorba čar v CAD

       Část 22: Základní pravidla kreslení a použití odkazových čar

       Část 23: Čáry na stavebních výkresech

       Část 24: Čáry na strojnických výkresech

       Část 25: Čáry na výkresech pro stavbu lodí

       Část 30: Základní pravidla kreslení pohledů

       Část 34: Zobrazování na strojnických výkresech

       Část 40: Základní pravidla kreslení řezů a průřezů

       Část 44: Kreslení řezů a průřezů na strojnických výkresech

       Část 50: Základní pravidla zobrazení ploch v řezech a průřezech

1 Předmět normy

Tato část ISO 128 stanoví další pravidla pro kreslení pohledů podle ISO 128-30 a je určená pro výkresy ve strojírenství. Tato pravidla vycházejí z pravoúhlého promítání podle ISO 5456-2, respektují rovněž pravidla pro mikrografické zpracování podle ISO 6428.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz