Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.040.40                                                                                                                                   Leden 2002

Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení

celkové hmotnostní koncentrace rtuti

ČSN
EN 13211

83 4760

 

Air quality - Stationary source emissions - Manual method of determination of the concentration of total mercury

Qualité de lair - Emissions de sources fixes - Méthode manuelle de détermination de la concentration en mercure total

Luftqualität - Emissionen aus stationären Quellen - Manuelles Verfahren zur Bestimmung der Gesamtquecksilber-Konzentration

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13211:2001. Evropská norma EN 13211:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13211:2001. The European Standard EN 13211:20001 has the status of a Czech Standard

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63827
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1483 zavedena v ČSN EN 1483 (75 7439) Jakost vod - Stanovení rtuti

prEN 13284-1:1998 nezavedena, nahrazena prEN 13284-1:2001

Vypracování normy

Zpracovatel: Vysoká škola chemicko-technologická, Ing. František Skácel, CSc., Ing. Viktor Tekáč
a Ing. Tomáš Bičák

Technická normalizační komise: TNK č. 117 „Kvalita ovzduší“

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13211

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Leden 2001

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.040.40

Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení celkové hmotnostní koncentrace rtuti

Air quality - Stationary source emissions - Manual method of determination of the concentration of total mercury

 

Qualité de lair - Emissions de sources fixes - Méthode manuelle de détermination de la concentration en mercure total

Luftqualität - Emissionen aus stationären Quellen - Manuelles Verfahren zur Bestimmung der Gesamtquecksilber-Konzentration

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-01-06.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 13211:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 264 „Kvalita ovzduší“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 


Strana 5

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Podstata metody................................................................................................................................................................. 7

5          Zařízení pro odběr vzorku................................................................................................................................................... 7

6          Chemikálie a roztoky......................................................................................................................................................... 11

7          Postup................................................................................................................................................................................. 13

8          Vyjadřování výsledků......................................................................................................................................................... 19

9          Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 21

Příloha A (informativní) Příklady vzorkovací trati pro izokinetický a neizokinetický odběr vzorku..................................... 23

Příloha B (informativní) Příklady absorbérů a impingerů....................................................................................................... 25

Příloha C (informativní) Postup pro předčištění součástí vzorkovací trati (v laboratoři).................................................... 26

 


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí manuální referenční metodu stanovení hmotnostní koncentrace rtuti v odpadních plynech. Tato evropská norma platí pro stanovení celkové hmotnostní koncentrace rtuti v odpadních plynech spaloven odpadů v rozsahu 0,001 mg/m-3 až 0,5 mg/m-3. 1Této metody lze využít i pro další odpadní plyny z jiných zdrojů s následujícím typickým složením :

tuhé znečišťující látky

v hmotnostních koncentracích od 0 mg/m-3 do 20 mg/m-3

organický uhlík

v hmotnostních koncentracích od 0 mg/m-3 do 10 mg/m-3

HCl

v hmotnostních koncentracích od 0 mg/m-3 do 50 mg/m-3

HF

v hmotnostních koncentracích od 0 mg/m-3 do 10 mg/m-3

SO2

v hmotnostních koncentracích od 0 mg/m-3 do 250 mg/m-3

CO

v hmotnostních koncentracích od 0 mg/m-3 do 250 mg/m-3

NOx

v hmotnostních koncentracích od 0 mg/m-3 do 500 mg/m-3

CO2

v objemových zlomcích od 0 % do 15 %

H2O (g)

v objemových zlomcích od 2 % do 25 %

O2

v objemových zlomcích v suchém plynu od 8 % do 15 %

a teplotou

od 60 °C do 140 °C-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz