Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.80                                                                                                                                   Duben 2002

Příruby a přírubové spoje - Těsnění
pro příruby označené Class -
Část 3: Nekovová těsnění obalovaná
PTFE

ČSN
EN 12560-3

13 1580

 

Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges - Part 3: Non-metallic PTFE envelope gaskets

Brides et leurs assemblages - Joints pour les brides désignées Class - Partie 3: Joints non métalliques à enveloppe PTFE

Flansche und ihre Verbindungen - Dichtungen für Flansche mit Class-Bezeichnung - Teil 3: Nichtmetallische Weichstoffdichtungen mit PTFE -Mantel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12560-3:2001. Evropská norma EN 12560-3:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12560-3:2001. The European Standard EN 12560-3:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 12560-3 (13 1580) z října 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63854
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12560-3:2001 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12560-3 z října 2001 převzala EN 12560-3:2001 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

prEN 1759-1:2000 dosud nezavedena

prEN 1759-3:1994 dosud nezavedena

prEN 1759-4:1997 dosud nezavedena

EN ISO 6708 zavedena v ČSN EN 6708 (13 0015) Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v.o.s Brno, IČO 00544990, Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK 49 - Průmyslové ocelové potrubí a potrubní součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

                                                                                      Leden 2001 NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.80

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class -
Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE

Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges -
Part 3: Non-metallic PTFE envelope gaskets

 

Brides et leurs assemblages - Joints pour
les brides désignées Class - Partie 3: Joints
non métalliques à enveloppe PTFE

Flansche und ihre Verbindungen - Dichtungen
für Flansche mit Class-Bezeichnung -
Teil 3: Nichtmetallische Weichstoffdichtungen mit

PTFE -Mantel

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-12-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

                             Ref. č. EN 12560-3:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

            Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 6

3.1    DN............................................................................................................................................................................................. 7

3.2    NPS........................................................................................................................................................................................... 7

3.3    Class........................................................................................................................................................................................ 7

4       Označování.............................................................................................................................................................................. 7

4.1    Řada označování Class........................................................................................................................................................ 7

4.2    Rozsah rozměrů těsnění....................................................................................................................................................... 7

4.3    Provedení těsnění.................................................................................................................................................................. 7

4.4    Údaje pro objednávku........................................................................................................................................................... 7

5       Konstrukce............................................................................................................................................................................... 7

6       Typy těsnění............................................................................................................................................................................. 8

7       Rozměry a mezní úchylky...................................................................................................................................................... 9

7.1    Rozměry................................................................................................................................................................................... 9

7.2    Mezní úchylky........................................................................................................................................................................... 9

8       Značení................................................................................................................................................................................... 10

Příloha A (informativní) A - odchylky........................................................................................................................................... 11

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 74 „Příruby a přírubové spoje“, jejíž sekretariát je v DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Příloha A je informativní a obsahuje „A - odchylky“.


Strana 6

Úvod

EN 12560 sestává ze sedmi částí:

Část 1:    Nekovová plochá těsnění s vložkami nebo bez nich

Část 2:    Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby

Část 3:    Nekovová těsnění obalovaná PTFE

Část 4:    Vlnitá plochá nebo drážkovaná kovová a plněná kovová těsnění pro ocelové příruby

Část 5:    Kovové těsnicí kroužky pro ocelové příruby

Část 6:    Hřebenová těsnění pro ocelové příruby

Část 7:    Těsnění s kovovými obaly pro ocelové příruby

Terminologie a definice v této normě jsou v souladu s normami ISO.

UPOZORNĚNÍ: Těsnění vyrobená podle této normy mohou obsahovat asbest. Materiály obsahující asbest mohou být předmětem uzákonění, která vyžadují přijetí bezpečnostních opatření při zacházení s nimi pro zabezpečení, že nezpůsobí nebezpečí poškození zdraví (viz přílohu A). Je třeba věnovat pozornost příslušným směrnicím EC.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví rozměry a značení IBC (uvnitř roztečné kružnice šroubů) nekovových těsnění obalovaných PTFE používaných pro příruby podle prEN 1759-1:2000, prEN 1759-3:1994 a prEN 1759-4:1997 pro Class 150 a Class 300, pro jmenovité světlosti DN 15 až DN 600.

POZNÁMKA Rozměry jiných typů těsnění používaných pro příruby podle prEN 1759-1:2000, prEN 1759-3-1994 a prEN 1759-4:1997 jsou uvedeny v prEN 12560-1:2000 *), prEN 12560-2:2000 **), prEN 12560-4:2000 ***), prEN 12560-5:2000 ****), prEN 12560-6:2000 a prEN 12560-7:2000.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz