Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.100.70                                                                                                                                  Březen 2002

Bezpečnostní požadavky na nástroje
ze superbrusiva

ČSN
EN 13236

22 4502

 

Safety requirements for superabrasives

Prescriptions de sécurité pour les produits superabrasifs

Sicherheitsanforderungen für Schleifwerkzeuge mit Diamant oder Bornitrid

Tato norma je českou verzí EN 13236:2001. Evropská norma EN 13236:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European standard EN 13236:2001. The European Standard EN 13236:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63902
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

prEN 13218:1998 dosud nezavedena, nahrazena prEN 13218:2001

ISO 286-1:1988 zavedena v ČSN EN 20286-1:1996 (01 4201) Soustava tolerancí a uložení ISO - Část 1: Základní ustanovení, úchylky a uložení (eqv ISO 286-1)

ISO 286-2:1988 zavedena v ČSN EN 20286-2:1996 (01 4201) Soustava tolerancí a uložení ISO - Část 2: Tabulky základních tolerancí a mezních úchylek pro díry a hřídele (eqv ISO 286-2)

ISO 565:1990 zavedena v ČSN ISO 565:1994 (25 9601) Zkušební síta - Kovová tkanina, děrovaný plech a elektroformovaná folie - Jmenovité velikosti otvorů (eqv ISO 565)

ISO 2768-1:1989 zavedena v ČSN ISO 2768-1:1992 (01 4240) Všeobecné tolerance - Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů (eqv ISO 2768-1)

Citované a související předpisy

Směrnice rady 98/37/ES z 20. června 1998 o sbližování právních předpisů členských států, týkající se strojních zařízení ve znění směrnice 98/79/ES. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 170/1997, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení v plném znění.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Termín „superbrusivo“ použitý v názvu a textu této normy vychází z obdobného termínu, který se používá v anglické a francouzské verzi této normy. V německé verzi se používá přímý výčet dosud známých a využívaných velmi tvrdých materiálů - diamantu a kubického nitridu bóru. Termín „superbrusivo“ zahrnuje oba tyto materiály a nebrání případnému doplnění o materiály podobných vlastností v budoucnosti.

V tabulkách, které obsahují převážně číselné hodnoty nebo obrázky, je text dvojjazyčný.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k obrázku 2 a k článkům 6.5, 6.5.5 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Rendl, IČO 44867646

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí stroje

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

                                                                                      Leden 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 25.100.70

Bezpečnostní požadavky na nástroje ze superbrusiva

Safety requirements for superabrasives

 

Prescriptions de sécurité pour les produits

superabrasifs

Sicherheitsanforderungen für Schleifwerkzeuge mit

Diamant oder Bornitrid

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-01-05. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 13236:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

 

 

 

Obsah

 

 

 

Contents

 

 

 

Strana

 

 

 

Page

 

Předmluva

6

 

 

Foreword

6

0

Úvod

6

 

0

Introduction

6

1

Předmět normy

6

 

1

Scope

6

2

Normativní odkazy

7

 

2

Normative references

7

3

Definice a značky

7

 

3

Definitions and symbols

7

3.1

Materiál

7

 

3.1

Material

7

3.2

Bruska

8

 

3.2

Grinding machine

8

3.3

Typ použití

9

 

3.3

Type of application

9

3.4

Způsob činnostií

9

 

3.4

Method of operation

9

3.5

Označení rozměrů brousicích nástrojů

12

 

3.5

Dimensional abbreviations for superabrasives

12

3.6

Rychlosti, zkušební a bezpečnostní činitele

14

 

3.6

Speeds, test speed factor and safety factors

14

3.7

Ostatní označení

16

 

3.7

Other abbreviations

16

3.8

Ostatní definice

17

 

3.8

Other definitions

17

4

Přehled nebezpečí

17

 

4

List of hazards

17

5

Požadavky

18

 

5

Requirements

18

5.1

Požadavky na brousicí kotouče ze superbrusiva

18

 

5.1

Requirements for superabrasive grinding wheels

18

5.2

Požadavky na rozbrušovací kotouče (pily)

24

 

5.2

Requirements for cutting-off wheels (saws)

24

5.3

Požadavky na diamantová lana

34

 

5.3

Requirements for diamond wire

34

5.4

Požadavky na montovaná tělíska

36

 

5.4

Requirements for mounted points

36

5.5

Požadavky na ostatní nástroje ze superbrusiva

37

 

5.5

Requirements for other superabrasives

37

5.6

Značení

41

 

5.6

Marking

41

5.7

Podložky

41

 

5.7

Blotters

41

6

Kontrola a zkoušky prováděné výrobcem

41

 

6

Inspection and testing by the manufacturer

41

6.1

Zkušební postupy pro brousicí kotouče

41

 

6.1

Test methods for grinding wheels

41

6.2

Zkušební postupy pro rozbrušovací kotouče (pily)

48

 

6.2

Test methods for cutting-off wheels (saws)

48

6.3

Zkušební postupy pro diamantová lana

53

 

6.3

Test methods for diamond wires

53

6.4

Zkušební postupy pro montovaná tělíska

54

 

6.4

Test methods for mounted points

54

6.5

Zkušební postupy pro ostatní nástroje ze superbrusiva

55

 

6.5

Test methods for other superabrasives

55

7

Informace pro používání

60

 

7

Information for use

60

Příloha A (normativní) Značení

62

 

Annex A (normative) Marking

62

A.1

Značení

62

 

A.1

Marking

62

A.1.1

Obsah značení

62

 

A.1.1

Content of the marking

62

A.1.2

Barevné kódy

64

 

A.1.2

Colour codes

64

A.1.3

Omezení používání

65

 

A.1.3

Restrictions of use

65

A.1.4

Další nápisy

67

 

A.1.4

Additional inscriptions

67


Strana 5

 

 

 

Strana

 

 

 

Page

A.1.5

Upínání více kotoučů společně

67

 

A.1.5

Multiple or gang mounted wheels

67

A.2

Provedení značení

68

 

A.2

Execution of the marking

68

A.2.1

Brousicí nástroje ze superbrusiva o vnějším průměru D > 80 mm

68

 

A.2.1

Superabrasives having an outside diameter D > 80 mm

68

A.2.2

Brousicí nástroje ze superbrusiva o vnějším průměru D £ 80 mm (malé brousicí nástroje)

68

 

A.2.2

Superabrasives having an outside diameter D ≤ 80 mm (small abrasive products)

68

A.2.3

Brousicí segmenty ze superbrusiva

69

 

A.2.3

Superabrasives segments

69

A.2.4

Pruhy barevného kódu

69

 

A.2.4

Colour code stripes

69

A.3

Vzor značení

70

 

A.3

Design of the marking

70

Příloha B (normativní) Papírové podložky

72

 

Annex B (normative) Blotters

72

B.1

Papírové podložky

72

 

B.1

Blotters

72

B.2

Požadavky

72

 

B.2

Requirements

72

B.2.1

Tvar a rozměry

72

 

B.2.1

Shape and dimensions

72

B.2.2

Materiál

73

 

B.2.2

Material

73

B.3

Vybavení brousicích nástrojů ze super-brusiva podložkami

73

 

B.3

Supply of blotters with superabrasives

73

Příloha C (informativní) Montovaná tělíska

74

 

Annex C (informative) Mounted points

74

C.1

Montovaná tělíska

74

 

C.14

Mounted points

74

C.1.1

Rozsah platnosti

74

 

C.1.1

Scope

74

C.2

Rozměry a názvy

74

 

C.2

Dimensions and designation

74

C.3

Maximální frekvence otáčení

75

 

C.3

Maximum speeds of rotation

75

C.3.1

Charakteristické veličiny

75

 

C.3.1

Characteristics

75

C.4

Výpočet maximálních frekvencí otáčení

93

 

C.4

Calculation of the maximum speeds of rotation

93

C.4.1

Platnost výpočtového modelu

93

 

C.4.1

Validity of the calculation model

93

C.4.2

Výpočtový model

93

 

C.4.2

Calculation model

96

Příloha D (informativní) Převodní tabulka
 frekvence otáčení a obvodové rychlosti

99

 

Annex D (informative) Speed conversion table  for speed of rotation and peripheral speed

99

Příloha E (informativní) Tvary a rozměry brou- sicích a rozbrušovacích kotoučů (pil)

102

 

Annex E (informative) Shapes and dimensions  of ginding wheels and cutting-off wheels

102

E.1

Tvary a rozměry brousicích a rozbru-šovacích kotoučů (pil)

102

 

E.1

Shapes and dimensions of grinding wheels and cutting-off wheels

102

E.1.1

Struktura označení

102

 

E.1.1

Structure of the designation

102

E.1.2

Rozložení funkční vrstvy viz tabulku E.3

104

 

E.1.2

Location of the superabrasive section, see Table E.3

104

E.1.3

Provedení tělesa viz tabulku E.4

104

 

E.1.3

Modifications, see Table E.4

104

E.2

Příklady tvaru brousicích kotoučů a jejich označení

111

 

E.2

Examples for wheel shapes and designation

111

Příloha F (informativní) Velikost zrna a kon- centrace diamantu a kubického nitridu  bóru

114

 

Annex F (informative) Grain size and  concentration for diamond and cubic  boron nitride

114

F.1

Velikost zrna a koncentrace diamantu a kubického nitridu bóru

114

 

F.1

Grain sizes and concentration for diamond and cubic boron nitride

114

Bibliografie

117

 

Bibliography

117

 


Strana 6

 

Předmluva

Foreword

Tuto evropskou normu vypracovala technická komise CEN/TC 143 „Obráběcí stroje - Bezpečnost“, jejíž sekretariát je v SNV.

This European Standard has been prepared by Technical Committee CEN/TC 143 „Machine tools - Safety“ the secretariat of which is held by SNV.

Této evropské normě musí být nejpozději do července 2001 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do července 2001.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by July 2001, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by July 2001.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se tuto evropskou normu zavazují zavést národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojené království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

 

0 Úvod

0 Introduction

Tato norma byla vypracována jako evropská norma k zajištění prostředku dosažení shody se základními bezpečnostními požadavky směrnice pro strojní zařízení a souvisejících předpisů EFTA.

This standard has been prepared to be a European standard to provide one means of conforming with the Essential Safety Requirements of the Machinery Directive and associated EFTA regulations.

Tato norma je určena konstruktérům, výrobcům a dodavatelům brousicích nástrojů, které jsou uvedeny v předmětu normy. Slouží mimo to konstruktérům, výrobcům a dodavatelům brousicích strojů při výběru brousicích nástrojů ke snížení rizika a k dosažení shody těchto strojů se základními bezpečnostními požadavky směrnice pro strojní zařízení.

This standard is addressed to designers, manufacturers and suppliers of the grinding tools described in the scope.In addition, it helps designers, manufacturers and suppliers of grinding machines in the selection of grinding tools, in order to reduce the risks and achieve conformity of the respective machinery with the Essential Safety Requirements of the Machinery Directive.

Rozsah nebezpečí, kterých se norma týká, je uveden v předmětu této normy.

The extent to which hazards are covered is indicated in the scope of this standard.

1 Předmět normy-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz