Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50                                                                                                                                     Únor 2002

Doplňky - vnější clony a okenice - Odolnost proti zatížení větrem -

Zkušební metoda

ČSN
EN 1932

74 6016

 

External blinds and shutters - Resistance to wind loads - Method of testing

Fermetures pour baies équipées de fenêtres et stores extérieurs - Résistance aux charges de vent - Méthodes d’essai

Abschlüsse und Markisen - Widerstand gegen Windlast - Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1932:2001. Evropská norma EN 1932:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1932:2001. The European Standard EN 1932:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63910
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 13527 zavedena v ČSN EN 13527:2001 (74 6014) Doplňky - okenice a clony - Měření ovládací síly - Zkušební metody

prEN 12216 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 13561 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 13659 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Vypracování normy

Zpracovatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, IČO 62156489, Doc. Ing. Josef Polášek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                                        Březen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.50

Doplňky - vnější clony a okenice - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda

External blinds and shutters - Resistance to wind loads - Method of testing

 

Fermetures pour baies équipées de fenêtres
et stores extérieurs - Résistance aux charges
de vent - Méthodes d’essai

Abschlüsse und Markisen - Widerstand gegen Windlast - Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-03-01. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

                                   Ref. č. EN 1932:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

            Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

3.1       zkušební tlak p..................................................................................................................................................................... 6

3.2       jmenovité zkušební zatížení FN......................................................................................................................................... 6

3.3       dovolené zatížení FS............................................................................................................................................................ 7

3.4       rozměry.................................................................................................................................................................................. 7

4          Zkušební podmínky............................................................................................................................................................ 7

4.1       Rozměry zkušebních vzorků.............................................................................................................................................. 7

4.2       Laboratorní podmínky........................................................................................................................................................ 8

5          Markýzy s kloubovým ramenem a markýzy s nůžkovým ramenem............................................................................ 8

5.1       Příprava zkoušky.................................................................................................................................................................. 8

5.2       Zkušební metoda................................................................................................................................................................ 8

6          Markýzy se sklopným ramenem a balkónové markýzy............................................................................................... 10

6.1       Příprava zkoušky................................................................................................................................................................ 10

6.2       Zkušební metoda.............................................................................................................................................................. 11

7          Markýzy s postranními vodicími kolejnicemi bez tažného systému......................................................................... 13

7.1       Příprava zkoušky................................................................................................................................................................ 13

7.2       Zkušební metoda.............................................................................................................................................................. 14

8          Markýzy s postranními vodicími kolejnicemi s tažným systémem........................................................................... 15

8.1       Příprava zkoušky................................................................................................................................................................ 16

8.2       Zkušební metoda.............................................................................................................................................................. 16

9          Svinovací okenice (předokenní rolety), křídlové okenice, naplocho uzavíratelné harmonikové okenice,

harmonikové okenice, posuvné okenice...................................................................................................................... 18

9.1       Příprava zkoušky................................................................................................................................................................ 18

9.2       Zkušební metoda.............................................................................................................................................................. 18

10        Vnější žaluzie...................................................................................................................................................................... 20

10.1     Příprava zkoušky................................................................................................................................................................ 20

10.2     Zkušební metoda.............................................................................................................................................................. 21

11        Odolnost výsuvného systému......................................................................................................................................... 22

11.1     Příprava zkoušky................................................................................................................................................................ 23

11.2     Zkušební metoda.............................................................................................................................................................. 23

12        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 24

Příloha A (informativní) Popis zkušebního zařízení pro měření odolnosti okenic proti větru.......................................... 25

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2001.

Je součástí souboru norem zabývajících se clonami a okenicemi pro stavby, jak jsou definovány v prEN 12216:1995

Účinek větru na vnější clony a okenice je vyjádřen jako tlak a podtlak, které jsou obvykle reprodukovány následujícími zkouškami.

Tyto zkoušky umožňují ověření za podmínek, že clony nebo okenice jako celek vyhovují specifikacím v prEN 13561:1999 a prEN 13659:1999, zejména:

      nevykazují nepřijatelné vizuální vady;

      zachovávají parametry vhodnosti k používání;

      neohrožují bezpečnost uživatelů.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato současná norma stanovuje zkušební metody, které se použijí k hodnocení odolnosti proti větru u clon a okenic, navržených k použití před okny/dveřmi nebo fasádami a dodávaných jako kompletní jednotka.

Tato norma platí pro:

      okenice: svinovací okenice (předokenní rolety), venkovní žaluzie, křídlové okenice, benátské okenice, harmonikové okenice, naplocho uzavíratelné harmonikové okenice a posuvné okenice (včetně okenic s výsuvným systémem);

      clony: markýzy s kloubovým ramenem a markýzy s nůžkovým ramenem, markýzy se sklopným ramenem, balkónové markýzy, svislé markýzy, fasádní markýzy, markýzy pro zimní zahrady, markýzy na střešní okna;

      pro všechny druhy základních materiálů;

      za normálních provozních podmínek;

      a namontovaných v souladu s montážním návodem výrobce.

Košové markýzy (nastavitelné nebo pevné) a sluneční clony norma nezahrnuje.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz