Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.070.40; 33.100.01                                                                                                                    Březen 2002

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM) -
Norma pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) rádiových
zařízení a služeb -
Část 22: Specifické podmínky
pro letecká pohyblivá a pevná
rádiová zařízení VHF umístěná
na zemském povrchu

ČSN
ETSI EN 301 489-22
V1.1.1

87 5101

 

ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services -
Part 22: Specific conditions for ground-based VHF aeronautical mobile and fixed radio equipment

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-22 V1.1.1:2000. Evropská norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-22 V1.1.1:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series)
 ETSI EN 301 489-22 V1.1.1:2000. The European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 489-22 V1.1.1:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 489-22 V1.1.1 (87 5101) ze srpna 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63954
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 301 489-22 V1.1.1:2000 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 301 489-22 V1.1.1 (87 5101) ze srpna 2001 převzala ETSI EN 301 489-22 V1.1.1:2000 schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ETSI EN 301 489-1 V1.2.1:2000 zavedena v ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.2.1:2001 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

ETSI EN 300 676 V1.2.1:2000 zavedena v ČSN ETSI EN 300 676 V1.2.1 (87 5068) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Technické vlastnosti a metody měření

Doporučení ITU-T P.53 nezavedeno

POZNÁMKA Doporučení ITU-T jsou dostupná v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v prosinci 2000.

Upozornění na používání převzaté normy

V této části 22 evropské telekomunikační normy ETSI EN 301 489 se používá zkratka EMC též ve významu elektromagnetické interference (EMI), případně elektromagnetického rušení, odlišně od definic termínů zavedených v ČSN IEC 50(161) (33 4201).

Použitými překlady výrazů:

      emise EMC (EMC emission) se pro účely této normy rozumí emise v oblasti EMC,

      vystavení EMC (EMC exposure) se pro účely této normy rozumí vystavení jevům v oblasti EMC,

      odolnost EMC (EMC immunity) se pro účely této normy rozumí odolnost vůči zhoršení nebo ztrátě EMC.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Marcel Kraus

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal


Strana 3

 

ETSI EN 301 489-22 V1.1.1 (2000-12)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM);
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb;
Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF umístěná na zemském povrchu

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;
Part 22: Specific conditions for ground-based VHF aeronautical mobile and fixed radio equipment

 

 

 

 

 

 


Strana 4

 

Reference

DEN/ERM-EMC-219-22

 

Klíčová slova

EMC, aeronautical, radio, regulation, VHF

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00   Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze, uchovávané ve formátu PDF na určeném síťovém disku v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na http://www.etsi.org/tb/status/

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na:
editor@etsi.fr

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2000.

Všechna práva vyhrazena.

 


Strana 5

Obsah

Strana

Autorská práva.................................................................................................................................................................................. 7

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Definice a zkratky............................................................................................................................................................... 10

3.1       Definice............................................................................................................................................................................... 10

3.2       Zkratky.................................................................................................................................................................................. 10

4          Zkušební podmínky........................................................................................................................................................... 11

4.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

4.2       Uspořádání zkušebních signálů.................................................................................................................................... 11

4.2.1    Uspořádání zkušebních signálů na vstupu do vysílače............................................................................................. 11

4.2.2    Uspořádání zkušebních signálů na výstupu z vysílače.............................................................................................. 11

4.2.3    Uspořádání zkušebních signálů na vstupu do přijímače.......................................................................................... 11

4.2.4    Uspořádání zkušebních signálů na výstupu z přijímače........................................................................................... 11

4.2.5    Uspořádání společného zkoušení vysílačů a přijímačů (jako systému)................................................................ 11

4.3       Vyloučené pásmo RF pro radiokomunikační zařízení................................................................................................ 11

4.3.1    Vyloučená pásma vysílačů pro měření emisí EM....................................................................................................... 12

4.3.2    Vyloučená pásma přijímačů pro měření emisí EM..................................................................................................... 12

4.3.3    Vyloučená pásma vysílačů pro zkoušky odolnosti...................................................................................................... 12

4.3.4    Vyloučená pásma přijímačů pro zkoušky odolnosti................................................................................................... 12

4.4       Úzkopásmové odezvy přijímačů..................................................................................................................................... 12

4.5       Normální zkušební modulace......................................................................................................................................... 12

5          Posuzování funkce............................................................................................................................................................ 13

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

5.2       Zařízení, které může poskytovat trvalý komunikační spoj........................................................................................... 13

5.3       Zařízení, které neposkytuje trvalý nebo pracovní komunikační spoj........................................................................ 13

5.4       Přidružená zařízení............................................................................................................................................................ 13

5.5       Klasifikace zařízení............................................................................................................................................................ 13

6          Funkční kritéria................................................................................................................................................................... 13

6.1       Funkční kritéria A pro spojité jevy aplikované na vysílače a přijímače.................................................................... 14

6.2       Funkční kritéria B pro přechodné jevy aplikované na vysílače a přijímače............................................................. 14

6.3       Funkční kritéria C pro zkoušky odolnosti s přerušeními napájení........................................................................... 14

6.4       Funkční kritéria pro zařízení, které neposkytuje trvalý nebo pracovní komunikační spoj..................................... 15

6.5       Funkční kritéria pro přidružená zařízení zkoušená samostatně............................................................................... 15

7          Přehled použitelnosti........................................................................................................................................................ 15

7.1       Emise.................................................................................................................................................................................. 15

7.1.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

7.1.2    Zvláštní podmínky.............................................................................................................................................................. 15

7.2       Odolnost.............................................................................................................................................................................. 15

7.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

7.2.2    Zvláštní podmínky.............................................................................................................................................................. 15


Strana 6

                                     Strana

Příloha A (normativní) Definice leteckých radiokomunikačních zařízení umístěných na zemském povrchu
v rozsahu platnosti této normy............................................................................................................ 17

A.1       Letecká radiokomunikační zařízení VHF umístěná na zemském povrchu............................................................. 17

A.2       Letecká radiokomunikační zařízení umístěná na zemském povrchu pracující v režimu 2 VDL
a režimu 4 VDL................................................................................................................................................................... 17

Přehled dokumentů....................................................................................................................................................................... 18


Strana 7

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) (Intellectual Property Rights) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézti v ETSI SR 000 314: „Autorská práva; podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (http://www.etsi.org/ipr).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tuto normu.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC [7] (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma, spolu s EN 301 489-1 [1], je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou EMC, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility („Směrnice EMC“ 89/336/EEC [3] včetně změn) a Směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se rádiových a telekomunikačních koncových zařízení a vzájemného uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“ 1999/5/EC [2]).

Tato norma je částí 22 vícedílného dokumentu zahrnujícího normu pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb, identifikovaného níže:

Část 1:    „Společné technické požadavky“

Část 2:    „Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu“

Část 3:    „Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz“

Část 4:    „Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby“

Část 5:    „Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová);

Část 6:    „Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT)“

Část 7:    „Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových radiokomunikačních systémů (GSM a DCS)“

Část 8:    „Specifické podmínky pro základnové stanice GSM“

Část 9:    „Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčních zvukových pojítek“

Část 10:  „Specifické podmínky pro zařízení bezšňůrových telefonů první (CT1 a CT1+) a druhé (CT2) generace“

Část 11:  „Specifické podmínky pro rozhlasové FM vysílače“

Část 12:  „Specifické podmínky pro pozemské stanice pracující v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS)“

Část 13:  „Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma (CB)“

Část 15:  „Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení“


Strana 8

Část 16:  „Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná analogová buňková radiokomunikační zařízení“

Část 17:  „Specifické podmínky pro širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN“

Část 18:  „Specifické podmínky pro zařízení zemských svazkových rádiových sítí (TETRA)“

Část 19:  „Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem (ROMES) pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace“

Část 20:  „Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS)“

Část 22:  „Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF umístěná na zemském povrchu“.

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

17. listopad 2000

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

28. únor 2001

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


31. srpen 2001

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

31. srpen 2002

 


Strana 9

1 Rozsah platnosti

Tato norma se spolu s EN 301 489-1 [1] zabývá posuzováním zařízení základnových stanic, pohyblivých a ručních/přenosných leteckých radiokomunikačních zařízení VHF, umístěných na zemském povrchu a přidružených zařízení, z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC).

Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup a emise ze vstupu/výstupu krytu pozemských stanic (ES) nejsou v této normě zahrnuty. Tyto technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků pro efektivní využívání rádiového spektra.

Tato norma se rovněž zabývá požadavky EMC na rádiová zařízení základnových stanic umístěných na zemském povrchu a pracujících v režimu 2 VDL a v režimu 4 VDL.

Tato norma specifikuje použitelné zkušební podmínky, posuzování funkce a funkční kritéria pro letecká rádiová zařízení a přidružená zařízení umístěná na zemském povrchu.

Definice typů zařízení základnových stanic, pohyblivých a ručních/přenosných leteckých radiokomunikačních zařízení VHF, umístěných na zemském povrchu, zahrnutých v této normě, jsou uvedeny v příloze A.

V případě rozdílů (například ohledně zvláštních podmínek, definic, zkratek) mezi touto normou a EN 301 489-1 [1] mají přednost ustanovení této normy.

Klasifikace prostředí a požadavky na emise a odolnost použité v této normě jsou v souladu s EN 301 489-1 [1], s výjimkou všech zvláštních podmínek obsažených v této normě.

Požadavky na EMC byly vybrány pro zajištění odpovídající úrovně kompatibility pro zařízení v provozním prostředí na letišti, na trase, ve vozidle a pro ruční/přenosná zařízení.

2 Normativní odkazy

Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této normy.

·         Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.), nebo nedatované.

·         Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.

·         Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

·         Nedatovaný odkaz na ETS je nutno brát i jako odkaz na pozdější verze vydané jako EN se stejným číslem.

[1]        ETSI EN 301 489-1 (V1.2.1): 2000 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb; Část 1: Společné technické požadavky

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements)

[2]        1999/5/EEC: Směrnice Rady o sbližování právních přepisů členských států týkajících se rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemného uznávání jejich shody

(1999/5/EEC: Council Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity)

[3]        89/336/EEC: Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

(89/336/EEC: Council Directive on the approximation of the laws of the member states relating to electromagnetic compatibility)

[4]        ETSI EN 300 676 (V1.2.1): 2000 Ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač VHF umístěné na zemském povrchu pro leteckou pohyblivou službu VHF, používající amplitudovou modulaci; Technické vlastnosti a metody měření

(Ground based VHF hand held, mobile and fixed radio transmitters, receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using amplitude modulation; Technical characteristics and methods of measurement)

[5]        Radiokomunikační řád ITU-R 1 - 18 (1998)

(ITU-R Radio Regulations 1 - 18)


Strana 10

[6]        Doporučení ITU-T P.53 Psofometr pro používání na okruzích telefonního typu

(Psophometer for use on telephone-type circuits)

[7]        Směrnice 98/34/EC Evropského parlamentu a Rady z 22. června 1998 stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů

(Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz