Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.040                                                                                                                                       Leden 2002

Obaly - Specifikace pro nekovové

vázací pásky

ČSN
EN 13394

77 1301

 

Packaging - Specification for non-metalic tensional strapping

Conditionnement - Caractéristiques des feuillards de cerciage non métalliques

Verpackung - Spezifikation für nichtmetallische Umreifungsbänder

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13394:2001. Evropská norma EN 13394:2001 má status české technické normy.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN 13394:2001. The European Standard EN 13394:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63990
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN ISO 1421 zavedena v ČSN EN ISO 1421 (80 4627) Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti

EN ISO 2233:1999 zavedena v ČSN EN ISO 2233:1999 (77 0203) Obaly - Přepravní balení - Kondicionování pro zkoušení, nahrazena EN ISO 2233:2001

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jana Lukešová, J.L.LOGISTIKA, Praha, IČO 41814975

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

                                                                                          Duben 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 55.040

Obaly - Specifikace pro nekovové vázací pásky

Packaging - Specification for non-metalic tensional

 

Conditionnement - Caractéristiques des feuillards de cerciage non métalliques

Verpackung - Spezifikation für nichtmetallische Umreifungsbänder)

Tato evropská norma byla schválena CEN 18. ledna 2001.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                  Ref. č. EN 13394:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy.................................................................................................................................................................... . 6

3    Klasifikace materiálů................................................................................................................................................................ 6

4    Všeobecně.................................................................................................................................................................................. 6

5    Rozměry a fyzikální vlastnosti.................................................................................................................................................. 7

6    Mechanické a fyzikální zkoušení............................................................................................................................................. 9

Příloha A (informativní)  Preferované barvy............................................................................................................................... 11


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN TC 261 „Obaly“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje rozměry a fyzikální vlastnosti řady nekovových vázacích pásek používaných k zajištění, uzavření nebo zpevnění balení a ke svazování manipulačních jednotek pomocí ručních nástrojů nebo automatickými stroji.

POZNÁMKA Pro jednotlivé aplikace nebo zvláštní požadavky mohou být mezi odběratelem a dodavatelem dohodnuty jiné rozměry.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz