Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.150.30                                                                                                                                     Únor 2002

Měď a slitiny mědi -
Stanovení zbytkového napětí

v okrajové oblasti stříhaných pásů

ČSN
EN 13147

42 0487

 

Copper and copper alloys - Determination of residual stresses in the border area of slit strip

Cuivre et alliages de cuivre - Détermination des contraintes résiduelles sur les rives des bandes cisaillées

Kupfer und Kupferlegierungen - Bestimmung von Restspannungen im Schnittkantenbereich von Bändern

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13147:2001. Evropská norma EN 13147:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13147:2001. The European Standard EN 13147:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64173
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚK Panenské Břežany, s. r. o., Panenské Břežany, IČO 25604716 - Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 13147

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Duben 2001

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.150.30

Měď a slitiny mědi -
Stanovení zbytkového napětí v okrajové oblasti stříhaných pásů

Copper and copper alloys -
Determination of residual stresses in the border area of slit strip

 

Cuivre et alliages de cuivre - Détermination des contraintes résiduelles sur les rives des bandes cisaillées

Kupfer und Kupferlegierungen - Bestimmung von Restspannungen im Schnittkantenbereich von Bändern

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-03-08.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                  Ref. č. EN 13147:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

3          Princip................................................................................................................................................................................... 6

4          Přístroje................................................................................................................................................................................. 6

4.1       Vybavení pro přípravu zkušebního tělesa....................................................................................................................... 6

4.2       Měřicí zařízení....................................................................................................................................................................... 6

5          Příprava zkušebních těles................................................................................................................................................. 7

6          Postup................................................................................................................................................................................... 9

6.1       Upevnění zkušebního tělesa............................................................................................................................................ 9

6.2       Počáteční poloha................................................................................................................................................................ 9

6.3       Měření zkroucení okraje b................................................................................................................................................. 9

6.4       Měření podélného zakřivení l......................................................................................................................................... 10

6.5       Měření příčného zakřivení d............................................................................................................................................. 11

7          Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 11

Příloha A (normativní) Specifikace pro přípravu zkušebních těles....................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 133 „Měď a slitiny mědi“ se sekretariátem v DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2001.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 133 pověřila CEN/TC 133/WG 2 „Ploché válcované výrobky“ zpracováním této normy:

EN 13147 Měď a slitiny mědi - Stanovení zbytkového napětí v okrajové oblasti stříhaných pásů.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Válcované pásy mají zbytkové napětí způsobené výrobním procesem. Směr, rozdělení a úroveň napětí závisí na strojním zařízení, sledu zvolených operací a na materiálu, mechanických vlastnostech a rozměrech pásu.

Účinky napětí spojené se stříhanými hranami mají důležitý význam během pozdějších etap zpracování, např. lisování. Zkušební metodou, popsanou níže, se měří tyto účinky za zvláštních podmínek.

Tato norma se používá pouze jako referenční metoda pro stanovení zbytkového napětí a může být používána pouze tehdy, jestliže bylo dohodnuto mezi dodavatelem a odběratelem, že metoda je vhodným prostředkem pro stanovení vlivu, který bude mít zjištěné napětí na následné procesy.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení zbytkového napětí v oblasti přilehlé ke stříhaným okrajům tvářených pásů z mědi a slitin mědi měřením úhlu zkroucení, podélného zakřivení a příčného zakřivení zkušebních těles odstřižených z pásu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz