Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 07.100.20                                                                                                                                   Duben 2002

Jakost vod - Průkaz přítomnosti
a kvantitativní stanovení bakteriofágů -
Část 2: Kvantitativní stanovení
somatických kolifágů

ČSN
EN ISO 10705-2

75 7871

                                                                                               idt ISO 10705-2:2000

Water quality - Detection and enumeration of bacteriophages - Part 2: Enumeration of somatic coliphages

Qualité de ľeau - Détection et dénombrement des bactériophages - Partie 2: Dénombrement des coliphages somatiques

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Bakteriophagen - Teil 2: Zählung von somatischen Coliphagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10705-2:2001. Evropská norma EN ISO 10705-2:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10705-2:2001. The European Standard EN ISO 10705-2:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64219
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 31-0:1992 zavedena v ČSN ISO 31-0:1994 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 0: Všeobecné zásady

ISO 3696:1987 zavedena v ČSN ISO 3696:1994 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

ISO 5667-1:1980 zavedena v ČSN EN 25667-1:1995 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků

ISO 5667-2:1991 zavedena v ČSN EN 25667-2:1995 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků

ISO 5667-3:1994 zavedena v ČSN EN ISO 5667-3:1996 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi

ISO 6887:1983 nahrazena ISO 6887-1:1999 zavedenou v  ČSN EN ISO 6887-1:1999 (56 0102) Mikrobiologie - Všeobecné pokyny pro přípravu ředění při mikrobiologickém zkoušení

ISO 8199:1988 zavedena v ČSN ISO 8199:1994 (75 7810) Jakost vod - Obecné pokyny pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami

ISO/IEC Pokyn 2 nezaveden *)

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství - Názvosloví jakosti vod

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitolám 5 a 8 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt CZ a.s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

_______________

*)    NÁRODNÍ POZNÁMKA ISO/IEC Pokyn 2 je obsažen v ČSN EN 45020 Všeobecné termíny a jejich definice, týkající se normalizace a souvisících činností (01 0101).


Strana 3

                                                                              Srpen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 07.100.20

Jakost vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů -
Část 2: Kvantitativní stanovení somatických kolifágů
(ISO 10705-2:2000)

Water quality - Detection and enumeration of bacteriophages -
Part 2: Enumeration of somatic coliphages
(ISO 10705-2:2000)

 

Qualité de ľeau - Détection et dénombrement
des bactériophages - Partie 2: Dénombrement
des coliphages somatiques
(ISO 10705-2:2000)

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung

von Bakteriophagen - Teil 2: Zählung
von somatischen Coliphagen
(ISO 10705-2:2000)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-06-22. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídící centrum, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                   Ref. č. EN ISO 10705-2:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Bezpečnostní opatření....................................................................................................................................................... 6

5          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 7

6          Zřeďovací roztok, kultivační média a činidla................................................................................................................... 7

7          Přístroje a laboratorní sklo................................................................................................................................................ 7

8          Mikrobiální referenční kultury............................................................................................................................................ 8

9          Odběr vzorků........................................................................................................................................................................ 9

10        Příprava testovacího materiálu......................................................................................................................................... 9

11        Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 11

12        Vyjadřování výsledků......................................................................................................................................................... 14

13        Zkušební protokol.............................................................................................................................................................. 14

Příloha A (normativní) Kultivační média, činidla a zřeďovací roztoky.................................................................................... 15

Příloha B (informativní) Obecný popis somatických bakteriofágů........................................................................................ 17

Příloha C (informativní) Kultivace bakteriofágu fX174............................................................................................................ 18

Příloha D (informativní) Literatura............................................................................................................................................... 19

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými
evropskými publikacemi.................................................................................................................................................. 20


Strana 5

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovaný technickou komisí ISO/TC 147 „Jakost vod“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl přijat jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 230 „Rozbor vod“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2002 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2002.

Podle  Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 10705-2:2000 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v normativní příloze ZA.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část ISO 10705 určuje metodu pro průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení somatických kolifágů pomocí inkubace vzorku s příslušným hostitelským kmenem. Metodu lze použít pro všechny druhy vod, sedimentů a extraktů kalů, pokud je nutné, pak po zředění. Metoda je použitelná také pro extrakty z jedlých mořských měkkýšů (ústřic), eventuálně korýšů.

V případě malého počtu fágů může být nezbytné zkoncentrování; pro tento postup bude zpracována samostatná část ISO 10705.

POZNÁMKA Je žádoucí, aby mezinárodní normy byly přijaty v co nejširší míře. Tato část ISO 10705 zahrnuje odkazy na alternativní postupy, které nevyžadují drahé materiály nebo zařízení, jež nejsou v  některých státech snadno dostupné. Použití těchto alternativ neovlivní výsledky metody.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz