Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.01                                                                                                                                  Březen 2002

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti -
Část C07: Stálobarevnost textilií
potisknutých pigmenty při
kartáčování za mokra

ČSN
EN ISO 105- C07

80 0194

                                                                                               idt ISO 105-C07:1999

Textiles - Tests for colour fastness - Part C07: Colour fastness to wet scrubbing of pigment printed textiles

Textiles - Essais de solidité des couleurs - Partie C07: Solidité des couleurs des textiles teints ou imprimés aux pigments
au nettoyage à la brosse mouillée

Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil C07: Farbechtheit von nassen, pigmentbedruckten Textilien gegen Bürsten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 105-C07:2001. Evropská norma EN ISO 105-C07:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 105-C07:2001. The European Standard EN ISO 105-C07:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                                 64252
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 105-A01:1994 zavedena v ČSN EN ISO 105-A01 (80 0120) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti -
Část A01: Všeobecné principy zkoušení (idt ISO 105-A0l:1994)

ISO 105-A02:1993 zavedena v ČSN EN 20105-A02 (80 0119) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A02:
Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu (idt ISO 105-A02:1993)

ISO 105-C01:1989 zavedena v ČSN EN 20105-C01 (80 0146) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C01:
Stálobarevnost v praní - Zkouška 1 (idt ISO 105-C01:1989)

ISO 105-C06:1994 zavedena v ČSN EN ISO 105-C06 (80 0123) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti -
Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní (idt ISO 105-C06:1994)

Vypracování normy

Zpracovatel: INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové nad Labem, IČO 47451963 - Květa Petrová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN ISO 105- C07
EUROPEAN STANDARD                                                                               Červen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS: 59.080.01

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti -
Část C07: Stálobarevnost textilií potisknutých pigmenty
při kartáčování za mokra
(ISO 105-C07:1999)

Textiles - Tests for colour fastness -
Part C07: Colour fastness to wet scrubbing of pigment printed textiles
(ISO 105-C07:1999)

 

Textiles - Essais de solidité des couleurs -
Partie C07: Solidité des couleurs des textiles
teints ou imprimés aux pigments au nettoyage
à la brosse mouillée
(ISO 105-C07:1999)

Textilien - Farbechtheitsprüfungen -
Teil C07: Farbechtheit von nassen, pigmentdruckten
Textillien gegen Bürsten
(ISO 105-C07:1999)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-06-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                  Ref. č. EN ISO 105-C07:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracované technickou komisí ISO/TC 38 „Textilie“ mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 105-C07:1999 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Normativní odkazy na mezinárodní publikace jsou uvedeny v seznamu přílohy ZA (normativní).


Strana 5

1 Předmět normy

Tato část ISO 105 popisuje metodu pro stanovení stálobarevnosti při kartáčování za mokra všech druhů textilií vybarvených pigmenty nebo potisknutých pigmenty.

Zkouška není vhodná pro volná vlákna.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz