Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50                                                                                                                                   Duben 2002

Dveřní křídla - Metoda měření výšky,
šířky, tloušťky a pravoúhlosti

ČSN
EN 951

74 7017

 

Door leaves - Method for measurement of height, width, thickness and squareness

Vantaux de portes - Methode de mesure des hauteur, largeur, épaisseur et équerrage

Türblätter - Meßverfahren zu Ermittlung von Höhe, Dicke, und Rechtwinkligkeit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 951:1998. Evropská norma EN 951:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 951:1998. The European Standard EN 951:1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 951 (74 7017) z dubna 2000.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64309
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 951:1998 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 951 z dubna 2000 převzala EN 951:1998 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN 74 6401 Dřevěné dveře - Základní ustanovení

ČSN 74 6550 Kovové dveře otevíravé - Základní ustanovení

ČSN 74 6501 Ocelové zárubně - Základní ustanovení

ČSN EN 1529 (747013) Dveřní křídla - Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost - Třídy tolerancí

Vypracování normy

Zpracovatel: Inženýrská a konzultační kancelář HÁJEK, IČO: 10176179, Doc. Ing. Václav Hájek, Csc.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                                      Prosinec 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.50                                                                                                       Nahrazuje EN 25:1975

Deskriptory: doors leaves, dimension measurements, height, width, thickness, squareness, defects

Dveřní křídla - Metoda měření výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti

Door leaves - Method for measurement of height, width, thickness
and squareness

 

Vantaux de portes - Methode de mesure des

hauteur, largeur, épaisseur et équerrage

Türblätter - Meßverfahren zu Ermittlung von Höhe,

Dicke, und Rechtwinkligkeit

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-11-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1998 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                      Ref. č. EN 951:1998 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Zkušební zařízení.................................................................................................................................................................... 6

2.1    Měřidlo pro měření výšky a šířky.......................................................................................................................................... 6

2.2    Měřidlo pro měření tloušťky.................................................................................................................................................. 6

2.3    Měřicí zařízení pro měření pravoúhlosti.............................................................................................................................. 6

3       Zkušební vzorek...................................................................................................................................................................... 6

4       Postup zkoušky....................................................................................................................................................................... 6

4.1    Měření výšky a šířky................................................................................................................................................................ 6

4.2    Měření tloušťky........................................................................................................................................................................ 6

4.3    Měření pravoúhlosti................................................................................................................................................................ 6

5       Vyjádření výsledků.................................................................................................................................................................. 6

6       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................... . 7


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisi CEN/TC 33 Dveře, okna, doplňky a stavební kování jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Tato evropská norma nahrazuje EN 25:1975.

 

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 1999 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 1999.

Tato norma je jednou z řady norem pro dveře. Zkušební metoda se vztahuje na funkční požadavky publikované v EN 1529.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro všechna pravoúhlá dveřní křídla a pro měřitelné parametry ostatních tvarů dveří.

Tato norma určuje metodu měření pro stanovení výšky, šířky, tloušťky a odchylek od pravoúhlosti dveřních křídel.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz