Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50                                                                                                                                   Duben 2002

Dveře s otočnými křídly - Stanovení
odolnosti proti svislému zatížení

ČSN
EN 947

74 7016

 

Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance to vertical load

Portes battantes ou pivotantes - Détermination la résistance à la charge verticale

Drehflügeltüren - Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen vertikale Belastung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 947:1998. Evropská norma EN 947:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 947:1998. The European Standard EN 947:1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 947 (74 7016) z dubna 2000.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64310
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 947:1998 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 947 z dubna 2000 převzala EN 947:1998 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN 74 6401 Dřevěné dveře - Základní ustanovení

ČSN 74 6550 Kovové dveře otevíravé - Základní ustanovení

ČSN 74 6501 Ocelové zárubně - Základní ustanovení

ČSN EN 1192 (74 7010) Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků

Vypracování normy

Zpracovatel: Inženýrská a konzultační kancelář HÁJEK, IČO: 10176179, Doc. Ing. Václav Hájek, Csc.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                                     Prosinec 1998
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.50                                                                                                     Nahrazuje EN 108:1980

Deskriptory: doors, hinged doors, revolving doors, door leaves, test, mechanical strength, stress deformation, loads: forces

Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti svislému zatížení

Hinged or pivoted doors - Determination of the residtance to vertical load

 

Portes battantes ou pivotantes - Détermination de

la résistance à la charge verticale

Drehflügeltüren - Ermittlung der Wiederstand
sfähigkeit gegen vertikale Belastung

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-11-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1998 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                      Ref. č. EN 947:1998 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 6

2.1       Zkušební rám....................................................................................................................................................................... 6

2.2       Zatěžovací zařízení.............................................................................................................................................................. 6

2.3       Měřidlo................................................................................................................................................................................... 6

3          Zkušební vzorek................................................................................................................................................................... 6

4          Postup zkoušky.................................................................................................................................................................... 6

5          Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................... 7

6          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 7


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisi CEN/TC 33 Dveře, okna, doplňky a stavební kování jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Tato evropská norma nahrazuje EN 108:1980.

 

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 1999 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 1999.

Tato norma je jednou z řady norem pro dveře. Zkušební postup je odvozen z požadavků na vlastnosti, obsažené v EN 1192 „Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků“.

Při zpracování této normy bylo přihlédnuto k ISO 8275 a EN 108.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 


Strana 6

Úvod

Výrobcům dveřních křídel, jejichž výrobky nejsou prodávány jako součást dveřních kompletů, je dána možnost prokázat dodržení předepsaných podmínek vyzkoušením dveřních křídel v typické zárubni. Přitom je nutno brát v úvahu, že určité dveřní křídlo může příslušným požadavkům vyhovět, totéž však nemusí nutně platit pro dveřní sestavu, ve které bude toto křídlo použito.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro všechna dveřní otevíravá křídla se svislou osou otáčení.

Tato norma určuje zkušební metody pro stanovení trvalé deformace, která může být vyvolána svislým zatížením, působícím na otevřené dveřní křídlo, osazené do zárubně, jako součást dveřní sestavy.

POZNÁMKA Svisle působící síly, které lze v provozu očekávat, jako na příklad dítě, zavěšené na klice dveřního křídla, by neměly způsobit poškození dveřního křídla, které by ovlivnilo použitelnost dveří.

Zkušební metoda může být použita i pro samostatné dveřní křídlo, které se pro provedení zkoušky osadí do dveřní zárubně, označené výrobcem dveřního křídla za typickou a vhodnou.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz