Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50                                                                                                                                   Duben 2002

Okna, dveře, rolety a okenice, lehké
obvodové pláště - Stanovení
odolnosti dveří proti nárazu měkkým
a těžkým tělesem

ČSN
EN 949

74 6005

 

Windows and curtain walling, doors, blinds and schutters - Determination of the resistance to soft and heavy budy impact for doors

Fenêtres et façades-rideaux, portes, stores et fermetures - Détermination de la résistance au choc de corps mou et lourd pour les portes

Fenster, Türen, Dreh- und Rolläden, Vorhangfassaden - Ermitlung der Wiederstandsfähigkeit von Türen gegen Aufpral eines weichen und schweren Stoßkörpers

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 949:1998. Evropská norma EN 949:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 949:1998. The European Standard EN 949:1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 949 (74 6005) z dubna 2000.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64311
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 949:1998 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 949 z dubna 2000 převzala EN 949:1998 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN 74 6401 Dřevěné dveře - Základní ustanovení

ČSN 74 6550 Kovové dveře otevíravé - Základní ustanovení

ČSN 74 6501 Ocelové zárubně - Základní ustanovení

ČSN EN 1192 (747010) Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků

Vypracování normy

Zpracovatel: Inženýrská a konzultační kancelář HÁJEK, IČO: 10176179, Doc.Ing.Václav Hájek, Csc.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                                  Prosinec 1998
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.50                                                                                                     Nahrazuje EN 162:1985

Deskriptory: windows, doors, blinds, closures, tests, mechanical strenght, shock resistance

Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - Stanovení
odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem

Windows and curtain walling, doors, blinds and schutters - Determination of the
resistance to soft and heavy body impact for doors

 

Fenêtres et façades-rideaux, portes, stores et

fermetures - Détermination de résistince au choc

de corps mou et lourd pour les portes

Fenster, Türen, Dreh- und Rolläden,

Vorhangfassaden - Ermittlung
der Wiederstandsfähigkeit von Türen gegen

Aufprall eines weichen und schweren Stoßkörpers

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-11-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1998 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                      Ref. č. EN 949:1998 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Zkušební zařízení.................................................................................................................................................................... 6

2.1    Zkušební rám.......................................................................................................................................................................... 6

2.2    Nárazové zařízení.................................................................................................................................................................... 6

2.3    Měřící zařízení.......................................................................................................................................................................... 6

3       Zkušební vzorek...................................................................................................................................................................... 6

4       Postup zkoušky....................................................................................................................................................................... 6

5       Vyjádření výsledků.................................................................................................................................................................. 7

6       Protokol o zkoušce................................................................................................................................................................. 7

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisi CEN/TC 33 Dveře, okna, doplňky, vnější uzávěry a stavební kování jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Tato evropská norma nahrazuje EN 162: 1985

 

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 1999 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 1999 .

Tato norma je jednou z řady norem pro dveře. Zkušební metoda se vztahuje k funkčním požadavkům publikovaným v EN 1192 Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků.

Při zpracovávání této normy bylo přihlédnuto k ISO 8270 a EN 162.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Výrobcům dveřních křídel, jejichž výrobky nejsou prodávány jako součást dveřních kompletů nebo jako součást posuvných dveří, je dána možnost prokázat dodržení předepsaných podmínek vyzkoušením dveřních křídel v typické zárubni. Přitom je nutno brát v úvahu, že určité dveřní křídlo může příslušným požadavkům vyhovět, totéž však nemusí nutně platit pro dveřní sestavu, do které bude toto křídlo použito.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro všechny dveře.

Tato norma určuje zkušební metodu pro zjištění poškození dveřního křídla upevněného do dveřní zárubně, jako součásti dveřního kompletu, následkem nárazu měkkým a těžkým tělesem na plochu zavřeného dveřního křídla.

POZNÁMKA Zatížení, které vyvolá náraz lidského těla nebo předmětů obdobných vlastností, nesmí vyvolat poškození, která by ovlivnila jejich další použitelnost.

Postup zkoušky může být použit i pro samostatné dveřní křídlo, které se pro provedení zkoušky osadí do dveřní zárubně, označenou výrobcem dveřního křídla za typickou a vhodnou.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz