Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 87.060.10                                                                                                                                   Duben 2002

Všeobecné metody zkoušení
pigmentů -
Část 13: Stanovení ve vodě
rozpustných síranů, chloridů
a dusičnanů

ČSN
EN ISO 787-13


67 0520

                                                                                                  idt ISO 787-13:1973

General methods of test for pigments - Part 13: Determination of water-soluble sulphates, chlorides and nitrates

Méthodes générales dessai des pigments - Partie 13: Détermination des sulfates, chlorures et nitrates solubles dans leau

Allgemeine Prüfverfahren für Pigmente und Füllstoffe - Teil 13: Bestimmung der wasserlöslichen Sulfate, Chloride und Nitrate

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 787-13:2001. Evropská norma EN ISO 787-13:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 787-13:2001. The European Standard EN ISO 787-13:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64335
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Struktura normy

ISO 787 se skládá z následujících částí uvedených pod obecným názvem Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv:

      Část 1: Porovnání barev pigmentů

      Část 2: Stanovení těkavých látek při 105 °C

      Část 3: Stanovení látek rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za horka

      Část 4: Stanovení kyselosti nebo zásaditosti vodného výluhu

      Část 5: Stanovení spotřeby oleje

      Část 7: Stanovení zbytku na sítě - Metoda s použitím vody - Ruční postup

      Část 8: Stanovení látek rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za studena

      Část 9: Stanovení hodnoty pH vodní suspenze

      Část 10: Stanovení hustoty - Pyknometrická hodnota

      Část 11: Stanovení setřesného objemu a setřesné hustoty

      Část 13: Stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů

      Část 14: Stanovení rezistivity vodného výluhu

      Část 15: Porovnání odolnosti světlu pestrých pigmentů podobných typů

      Část 16: Stanovení relativní barevné síly (nebo barevného ekvivalentu barvy) a zesvětlení barvy pestrých pigmentů - Vizuální porovnávací metoda

      Část 17: Porovnání zesvětlovací schopnosti bílých pigmentů

      Část 18: Stanovení zbytku na sítě - Postup s mechanickým promýváním

      Část 19: Stanovení dusičnanů rozpustných ve vodě (metoda s kyselinou salicylovou)

      Část 21: Porovnání tepelné stability pigmentů používaných ve vypalovacích pojivech

      Část 22: Porovnání odolnosti pigmentů z hlediska krvácení

      Část 23: Stanovení hustoty (s použitím centrifugy pro odstranění pohlceného vzduchu)

      Část 24: Stanovení relativní barevné síly pestrých pigmentů a relativní rozptylové schopnosti bílých pigmentů - Fotometrické metody

      Část 25: Porovnání barev v plném odstínovém systému, bílých, černých a pestrých pigmentů - Kolorimetrické metody

      Část 26: Stanovení relativní barevné síly a zbytkového barevného rozdílu zabarvení - Stanovení hodnoty K/S vážkovou metodou

Citované normy

ISO/R 842 nahrazena ISO 15528:2000, která je zavedena v ČSN EN ISO 15528:2001 (67 3007) Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Vypracování normy

Zpracovatel: SYNPO, a. s. Pardubice, IČO 46504711, Ing. Oldřich Horák, CSc., Hana Flegrová

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt


Strana 3

                                                                                 Srpen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 87.060.10

Všeobecné metody zkoušení pigmentů -
Část 13: Stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů
(ISO 787-13:1973)

General methods of test for pigments -
Part 13: Determination of water-soluble sulphates, chlorides and nitrates
(ISO 787-13:1973)

 

 

Méthodes générales dessai des pigments -
Partie 13: Détermination des sulfates, chlorures et

nitrates solubles dans leau
(ISO 787-13:1973)

Allgemeine Prüfverfahren für Pigmente und Füllstoffe -
Teil 13: Bestimmung der wasserlöslichen Sulfate,

Chloride und Nitrate
(ISO 787-13:1973)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-07-27. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                     Ref. č. EN ISO 787-13:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy připravený technickou komisí ISO/TC 35 „Nátěrové hmoty“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 298 „Pigmenty a plniva“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2002.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 787-13:1973 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Úvod

Tento dokument je částí ISO 787 „Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv“.

1 Předmět normy

Část 13 této mezinárodní normy definuje všeobecnou zkušební metodu stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů obsažených v pigmentech.

POZNÁMKA Je-li tato obecná metoda použitelná pro daný pigment nebo plnivo, stačí pouze odkaz na tuto mezinárodní normu s uvedením každé odchylky, která je nutná s ohledem na speciální vlastnosti příslušného výrobku. Pouze není-li tento obecný postup použitelný, může se pro stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů nebo dusičnanů použít metoda speciální.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz