Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.99                                                                                                                                   Duben 2002

Ovládací zařízení pro světelné
zdroje -
Část 2-11: Zvláštní požadavky
pro různé elektronické obvody
používané ve svítidlech

ČSN
EN 61347-2-11

36 0510

                                                                                          idt IEC 61347-2-11:2001
                                                            + idt IEC 61347-2-11:2001/Cor. 1:2001-12

Lamp controlgear -
Part 2-11: Particular requirements for miscellaneous electronics circuits used with luminaires

Appareillages de lampes -
Partie 2-11: Prescriptions particulières pour circuits électroniques divers utilisés avec les luminaires

Geräte für Lampen -
Teil 2-11: Besondere Anforderungen an elektronische Module für Leuchten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61347-2-11:2001 včetně opravy
EN 61347-2-11:2001/Cor.:2002-01. Evropská norma EN 61347-2-11:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61347-2-11:2001 and including its
Corrigendum to EN 61347-2-11:2001/Cor.:2002-01. The European Standard EN 61347-2-11:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64394
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 61347-1:2000 zavedena v ČSN EN 61347-1:2001 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje -Část 1 Všeobecné a bezpečnostní požadavky (idt EN 61347-1:2001, idt IEC 61347-1:2000)

Informativní údaje z IEC 61347-2-11:2001

Tato mezinárodní norma IEC 61347-2-11 byla připravena subkomisí 34C: Příslušenství pro světelné zdroje při IEC technické komisi 34: Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Toto první vydání IEC 61347-2-11 spolu s IEC 61347-1 ruší a nahrazuje druhé vydání IEC 60920, publikované v roce 1990 a stanovuje minimální revizi.

Tato norma musí být používána ve spojení s IEC 61347-1.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

34C/528/FDIS

34C/532/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vydána podle Směrnic ISO/IEC, Část 3.

IEC 61347 sestává z těchto Částí, které jsou uvedeny pod hlavním názvem Ovládací zařízení pro světelné zdroje:

      Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

      Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková)

      Část 2-2: Zvláštní požadavky na elektronické měniče/střídače žárovek na stejnosměrné nebo střídavé napájení pro žárovky

      Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na střídavé napájení k zářivkám

      Část 2-4: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro všeobecné osvětlení

      Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro osvětlení ve veřejné dopravě

      Část 2-6: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro osvětlení v letadlech

      Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro nouzové osvětlení

      Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky pro zářivky

      Část 2-9: Zvláštní požadavky na předřadníky výbojových světelných zdrojů (mimo zářivky)

      Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektronické vysokofrekvenční střídače a měniče trubicových výbojových zdrojů se studeným zápalem (neonové trubice)

      Část 2-11: Zvláštní požadavky pro různé elektronické obvody používané ve svítidlech


Strana 3

Výbor rozhodl, že tato publikace zůstává v platnosti až do 2003. Po tomto datu, v souladu s rozhodnutím výboru tato publikace bude

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       doplněna.

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly doplněny národní poznámky a to k „úvodu“ na základě opravy k normě IEC a k předmluvě evropské normy na základě opravy z CENELEC.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČO 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN 61347-2-11

EUROPEAN STANDARD                                                                                 Srpen 2001

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.140.99

Ovládací zařízení pro světelné zdroje
Část 2-11: Zvláštní požadavky pro různé elektronické obvody používané
ve svítidlech
(IEC 61347-2-11:2001)

Lamp controlgear
Part 2-11: Particular requirements for miscellaneous
electronic circuits used with luminaires
(IEC 61347-2-11:2001)

 

Appareillages de lampes - Partie 2-11:
Prescriptions particulières pour circuits
électroniques divers utilisés avec
les luminaires
(CEI 61347-2-11:2001)

Geräte für Lampen

Teil 2-11: Besondere Anforderungen an

elektronische Module für Leuchten


(IEC 61347-2-11:2001)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2001-07-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2001 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                 Ref. č. EN 61347-2-11:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.

 


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 34C/528/FDIS, budoucí 1. vydání IEC 61347-2-11, který byl připraven SC 34C, Příslušenství světelných zdrojů při IEC TC 34, Světelné zdroje a jejich příslušenství byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 61347-2-11 dne 2001-07-01. *)

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2002-04-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2004-07-01

Tato norma musí být používána spolu s EN 61347-1:2001.

POZNÁMKA V této normě jsou použity tyto typy písma:

      požadavky: románský typ

      specifikace zkoušek: kurzíva

      poznámky: v menším románském typu.

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

V této normě je příloha ZA normativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61347-2-11:2001 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

 

_______________

*)    NÁRODNÍ POZNÁMKA Na základě opravy k EN 61347-2-11:2001/Cor.:2002-01 se vypouští informace o nahrazení EN 60920:1991 + A1:1993 + A2:1996.


Strana 7

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Definice................................................................................................................................................................................. 9

4          Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 9

5          Všeobecné poznámky ke zkouškám............................................................................................................................... 9

5.1       Počet vzorků......................................................................................................................................................................... 9

6          Třídění................................................................................................................................................................................... 9

7          Značení................................................................................................................................................................................. 9

7.1       Závazné značení................................................................................................................................................................ 10

7.2       Informace, které je třeba pokud možno uvést.............................................................................................................. 10

8          Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí...................................................................................................... 10

9          Svorky................................................................................................................................................................................... 10

10        Ustanovení pro uzemnění................................................................................................................................................ 10

11        Odolnost proti vlhkosti a izolace..................................................................................................................................... 10

12        Elektrická pevnost............................................................................................................................................................. 10

13        Zkouška tepelné odolnosti vinutí.................................................................................................................................... 10

14        Poruchové podmínky........................................................................................................................................................ 10

15        Konstrukce.......................................................................................................................................................................... 10

16        Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti......................................................................................................................... 10

17        Šrouby, části vedoucí proud a spoje.............................................................................................................................. 11

18        Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům........................................................................................................... 11

19        Odolnost proti korozi......................................................................................................................................................... 11

20        Přílohy.................................................................................................................................................................................. 11

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými
evropskými publikacemi.................................................................................................................................................. 12


Strana 8

Úvod

Toto první vydání IEC 61347-2-11 je publikované spolu s IEC 61347-1*). Členění do samostatně publikovaných Částí zjednodušuje možnost zařazení budoucích příloh a revizí. Dodatečné požadavky budou doplňovány, jakmile se vyskytne jejich potřeba.

Tato norma a Části, které tvoří IEC 61347-2 s odkazy na některé kapitoly IEC 61347-1 uvádějí rozsah, ve kterém je taková kapitola použitelná a pořadí, ve kterém mají být zkoušky prováděny, dále též obsahují doplňující požadavky, pokud je to nutné. Všechny Části, které tvoří IEC 61347-2 jsou samostatné a proto neobsahují odkazy jedna na druhou.

Pokud je na požadavky jakékoliv kapitoly z IEC 61347-1 odkazováno v této normě odkazem „Platí požadavky kapitoly IEC 61347-1“, tento odkaz znamená, že platí všechny požadavky zmíněné kapitoly Části 1 kromě těch, které nelze použít pro specifické typy ovládacích zařízení pokrytých touto zvláštní Částí IEC 61347-2.

_______________

*) NÁRODNÍ POZNÁMKA Nové znění první věty – podle opravy k IEC 61347-2-11:2001 z prosince 2001.


Strana 9

1 Rozsah platnosti

Tato Část IEC 61347 uvádí všeobecné a bezpečnostní požadavky pro různé elektronické obvody používané ve svítidlech na střídavé napájení až do 1 000 V včetně při 50 Hz nebo 60 Hz a/nebo na stejnosměrné napájení až do 250 V včetně. Tato Část neplatí pro obvody nebo zařízení, pro které jsou publikovány zvláštní normy IEC.

POZNÁMKA Příklady různých elektronických obvodů používaných ve svítidlech jsou:

-     obvody elektronicky řízených předřadníků;

-     spínací obvody používané ve spojení s denním světlem a/nebo za přítomnosti senzorů;

-     obvody přispívající k údržbě EMC;

-     přerušovače a obdobná zařízení používaná ve světelných řetězech;

-     svod nebo obvod naprázdno ochranných zařízení používaných u transformátorů pro neonové trubice.

2 Normativní odkazy

Pro účely této Části normy IEC 61347 platí normativní odkazy uvedené v kapitole 2 IEC 61347-1, které jsou citovány v této normě spolu s těmito normativními odkazy.

IEC 61437-1:2000 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

(Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz