Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.080                                                                                                                                      Duben 2002

Odstředivá čerpadla s axiálním
vstupem - Rozměry těsnicích
prostorů pro mechanické
a stlačované ucpávky

ČSN
ISO 3069

11 0103

 

End-suction centrifugal pumps - Dimensions of cavities for mechanical seals and for soft packing

Pompes centrifuges à aspiration en bout - Dimensions des logements de garnitures mécaniques et de tresses

Kreiselpumpen mit axialem Eintritt - Einbaumaße für Gleitringdichtungen und Weichpackungen

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 3069:2000. Mezinárodní norma ISO 3069:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 3069:2000. The International Standard ISO 3069:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 11 0103 z 1989-06-09.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64398
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 5199 zavedena v ČSN ISO 5199 (11 3012) Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída II

ISO 9905 zavedena v ČSN ISO 9905 (11 3011) Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída I

ISO 9908 zavedena v ČSN ISO 9908 (11 3013) Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída III

EN 12756 zavedena v ČSN EN 12756 (11 0105) Mechanické ucpávky - Hlavní rozměry, označování a materiálový kód

Vypracování normy

Zpracovatel: SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., Lutín, IČO 25355015, Ing. Jaromír Walter

Technická normalizační komise: TNK 61 Čerpadla

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem - Rozměry                                    ISO 3069
těsnicích prostorů pro mechanické a stlačované ucpávky
                        Druhé vydání
                                                                                                                                    2000-11-01

ICS 23.080

Obsah

            Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 5

4          Specifikace rozměrů těsnicích prostorů stlačovaných a mechanických ucpávek
a připojení víka ucpávkové komory.................................................................................................................................. 7

4.1       Rozměry těsnicích prostorů stlačovaných a mechanických ucpávek pro všeobecné
průmyslové použití (referenční označení ISO 3069-S)................................................................................................. 7

4.2       Rozměry těsnicích prostorů mechanických ucpávek a připojení víka ucpávkové
komory pro provozy s velkým zatížením (referenční označení ISO 3069-H)............................................................. 9

5          Konstrukční požadavky pro těsnicí prostory mechanických ucpávek...................................................................... 11

5.1       Odvzdušnění a vypouštění............................................................................................................................................... 11

5.2       Kolmost/pravoúhlost a souosost ploch........................................................................................................................ 11

Příloha A (informativní) Rozměry těsnicích prostorů pro kazetové mechanické ucpávky
pro všeobecné průmyslové použití (referenční označení ISO 3069-C)................................................................... 12

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 14


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se zpracovávají podle pravidel uvedených ve směrnicích ISO/IEC, Část 3.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Pozornost je nutno zaměřit na možnost, že některé články této mezinárodní normy mohou být předmětem patentových práv. ISO přitom nezodpovídá za zjišťování kterýchkoli nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 3069 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 115 Čerpadla, subkomisí SC 1 Rozměry a technické specifikace čerpadel.

Tímto druhým vydáním se ruší a nahrazuje první vydání (ISO 3069:1974), které bylo technicky zrevidováno na základě uplatnění rozšířeného rozsahu a zahrnutí alternativních těsnicích prostorů pro provozy s velkým zatížením. Dříve zavedené rozměry těsnicích prostorů nebyly měněny, počet použitelných velikostí se však zvýšil. Pro splnění narůstajících požadavků na kazetové mechanické ucpávky byla zahrnuta informativní příloha, která má přispět k racionalizaci rozměrů těsnicích prostorů u této skupiny výrobků. Rozměrové požadavky se vztahují na ucpávkové komory s válcovými vnitřními plochami, třebaže v případě potřeby je uveden odkaz i na ekvivalentní kuželové provedení jejich vnitřních ploch.

Příloha A této mezinárodní normy je pouze informativní.

 


Strana 5

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví rozměry těsnicích prostorů pro odlehčené mechanické ucpávky, neodlehčené mechanické ucpávky vyhovující neosazeným hřídelům a pro stlačované ucpávky, určené k použití u horizontálních odstředivých čerpadel s axiálním vstupem včetně čerpadel odpovídajících ISO 2858. Třebaže je vhodná pro všeobecné průmyslové použití a provozy s velkým zatížením, není tato mezinárodní norma určena k použití pro provozy s řídkými kašemi a s vysokým obsahem pevných/tuhých částic.

Tato mezinárodní norma nabízí následující dvě možnosti volby:

a)          rozsahu těsnicích prostorů vhodných pro stlačované ucpávky nebo mechanické ucpávky pro všeobecné průmyslové použití s maximálním tlakem v ucpávkové komoře odpovídajícím přetlaku 16 bar;

b)          rozsahu zvětšených těsnicích prostorů vhodných pro mechanické ucpávky, včetně kazetových mechanických ucpávek, pro všeobecné průmyslové použití a provozy s velkým zatížením do maximálního tlaku v ucpávkové komoře odpovídajícího přetlaku 40 bar.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz