Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.035.60                                                                                                                                   Duben 2002

Elektroizolační laky -
Část 3: Specifikace jednotlivých
materiálů -
List 2: Impregnační laky vytvrzované
při vysoké teplotě

ČSN
EN 60464 - 3 -2

34 6580

                                                                                            idt IEC 60464-3-2:2001

Varnishes used for electrical insulation -
Part 3: Specifications for individual materials -
Sheet 2: Hot curing impregnating varnishes

Vernis utilisés comme isolant électrique -
Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers -
Feuille 2: Vernis ď imprégnation durcissant à chaud

Elektroisolierlacke -
Teil 3: Bestimmungen für einzelne Materialien -
Blatt 2: Heißhärtende Tränklacke

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 60464-3-2:2001 Elektroizolační laky - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Impregnační laky vytvrzované při vysoké teplotě, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 60464-3-2:2001, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60464-3-2 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 60464-3-2:2001 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 60464-3-2:2001 Varnishes used for electrical insulation - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 2: Hot curing impregnating varnishes, which is the complete and unchanged adoption of the IEC 60464-3-2:2001, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN 60464-3-2 without any modification. The European Standard EN 60464-3-2:2001 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tento list IEC 60464-3 stanovuje požadavky pro impregnační laky vytvrzované při vysoké teplotě. Originál sestává ze tří stran anglického textu evropské normy a z 15 stran anglicko-francouzského textu normy IEC.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64454
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz