Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 49.060                                                                                                                                      Duben 2002

Letectví a kosmonautika - Připojovací
člen pro použití v zařízeních
s multiplexovou datovou sběrnicí
ve shodě s MIL-STD-1553B -
Část 001: Technická specifikace

ČSN
EN 3567- 001


31 1815

 

Aerospace series - In-line couplers for use in multiplex data bus systems in accordance with MIL-STD-1553B - Part 001: Technical specification

Série aérospatiale - Coupleurs en ligne utilisés dans les systèmes multiplexés de bus de données suivant MIL-STD-1553B - Partie 001: Spécification technique

Luft- und Raumfahrt - Leitungskoppler für die Anwendung in Multiplex-Datenbussystemen nach MIL-STD-1553B - Teil 001: Technische Lieferbedingungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 3567-001:2001. Evropská norma EN 3567-001:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 3567-001:2001. The European Standard EN 3567-001:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64480
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 2424 zavedena v ČSN EN 2424 (31 0460)  Letectví a kosmonautika. Značení výrobků letecké a kosmické techniky

EN 2591 zavedena v ČSN EN 2591 (31 1810)  Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody

EN 2591-100 dosud nezavedena

EN 2591-309 zavedena v ČSN EN 2591-309 (31 1810)  Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Část 309: Suché teplo

EN 2591-310 zavedena v ČSN EN 2591-310 (31 1810)  Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Část 310: Nízká teplota

EN 2591-311 zavedena v ČSN EN 2591-311 (31 1810)  Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Část 311: Snížený atmosférický tlak

EN 2591-321 zavedena v ČSN EN 2591-321 (31 1810)  Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Část 321: Vlhké teplo, cyklická zkouška

EN 3042 zavedena v ČSN EN 3042 (31 0410) Letectví a kosmonautika. Zabezpečování jakosti. Výrobky letecké a kosmické techniky podle EN. Postup prokazování způsobilosti

EN 3375-001 dosud nezavedena

MIL-A-8243D nezavedena, nahrazena SAE AS 8243:1998

MIL-B-4394C nezavedena, zrušena bez náhrady

MIL-C-25769 nezavedena, nahrazena MIL-PRF-87937:1997

MIL-H-5606E nezavedena, nahrazena MIL-H-5606:1996

MIL-HDBK-217 nezavedena

MIL-L-7808H nezavedena, nahrazena MIL-PRF-7808L:1997

MIL-L-23699C nezavedena, nahrazena MIL-PRF-23699F:1997

MIL-STD-1553B nezavedena

MIL-T-5624L nezavedena, nahrazena MIL-DTL-5624T:1998

MIL-T-21038 nezavedena, nahrazena MIL-PRF-21038E:2001

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., IČO 010669, Ing. Jiří Myslivec

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.


Strana 3

                                                                                      Listopad 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 49.060

Letectví a kosmonautika - Připojovací člen pro použití v zařízeních
s multiplexovou datovou sběrnicí ve shodě s MIL-STD-1553B -
Část 001: Technická specifikace

Aerospace series - In-line couplers for use in multiplex data bus systems
in accordance with MIL-STD-1553B - Part 001: Technical specification

 

Série aérospatiale - Coupleurs en ligne utilisés
dans les systèmes multiplexés de bus de données
suivant MIL-STD-1553B - Partie 001: Spécification
technique

Luft- und Raumfahrt - Leitungskoppler für die
Anwendung in Multiplex-Datenbussystemen nach
MIL-STD-1553B - Teil 001: Technische
Lieferbedingungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-06-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                        Ref. č. EN 3567-001:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Evropským sdružením výrobců letecké a kosmické techniky (AECMA).

Po připomínkovém řízení a hlasování v rámci pravidel této organizace, tato norma obdržela souhlas národních asociací a úředních míst členských zemí AECMA, tyto procesy probíhají před předáním do organizace CEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2002.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 


Strana 5

Obsah

Strana

1        Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2        Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3        Termíny a definice................................................................................................................................................................. 7

4        Popis........................................................................................................................................................................................ 7

5        Požadované vlastnosti.......................................................................................................................................................... 7

6        Rozměry a hmotnost............................................................................................................................................................. 8

7        Požadavky a zkoušky............................................................................................................................................................. 8

8        Zajištění kvality...................................................................................................................................................................... 10

9        Značení.................................................................................................................................................................................. 13

10     Podmínky dodávky............................................................................................................................................................... 13

11     Balení..................................................................................................................................................................................... 13

12     Skladování............................................................................................................................................................................. 14


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanoví elektrické, mechanické a klimatické vlastnosti, zkušební metody, zkušební třídy a zajištění kvality pro připojovací členy a jiné součástky (prvky) použité v sestavě přenosových linek multiplexových datových sběrnic podle MIL-STD-1553B.

Tyto připojovací členy mohou být použity při provozní teplotě od -65 °C do 150 °C nebo 200 °C a do výšky 30 000 m nebo výšky definované v normě výrobku.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz