Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.080.20                                                                                                                                  Květen 2002

Pekingské zelí

ČSN 46 3135

                                                                   idt UN/ECE STANDARD FFV-44:1991

Chinese cabbage

Choux chinois

Chinakohl

Tato norma je identická s UN/ECE STANDARD FFV-44:1991.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje kapitola 5 ČSN 46 3130 z listopadu 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64521
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Při revizi ČSN 46 3130:1994 byla zrušena kapitola 5, která stanovila požadavky na pekingské zelí. Text této normy je překladem normy UN/ECE a oproti dosavadní normě obsahuje i požadavky na balení a označování.

Souvisící normy

ČSN 46 3000 Ovoce čerstvé. Zelenina čerstvá. Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla v kapitole 2 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ludmila Neumanová, IČO 40641295

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma platí pro p e k i n g s k é  z e l í odrůd (kultivarů) Brassica pekinensis Rupr., určené k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro pekingské zelí určené k průmyslovému zpracování.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz