Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.30; 97.100.20                                                                                                                    Květen 2002

Závěsná sálavá topidla na plynná paliva -
Požadavky na větrání prostorů
pro všeobecné použití vyjma domácností

ČSN
EN 13410

06 0219

 

Gas-fired overhead radiant heaters - Ventilation requirements for non-domestic premises

Appareils de chauffage à rayonnement utilisant les combustibles gazeux - Exigences de ventilation des locaux à usage
non domestique

Heizungsanlagen mit Gas-Infrarotstrahlern - Be- und Entlüftung von gewerblich und industriell genutzten Gebäuden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13410:2001. Evropská norma EN 13410:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13410:2001. The European Standard EN 13410:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64540
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 416-1:1999 zavedena v ČSN EN 416-1:2000 (06 0217) Závěsné tmavé trubkové zářiče s hořákem na plynná paliva s ventilátorem - Část 1: Požadavky na bezpečnost

EN 419-1:1999 zavedena v ČSN EN 419-1:2000 (06 0218) Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-3 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 3: Mechanika

ČSN ISO 1000 (01 1301) Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Rady 90/396/EEC z 29. června 1990, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se zařízení spalujících plynná paliva. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Petrašová Brno, IČO 40448584, Ivana Petrašová, Petr Remeš

Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na pevná, kapalná a plynná paliva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák


Strana 3

                                                                                          Srpen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.30; 97.100.20

Závěsná sálavá topidla na plynná paliva - Požadavky na větrání prostorů
pro všeobecné použití vyjma domácností

Gas-fired overhead radiant heaters - Ventilation requirements
for non-domestic premises

 

Appareils de chauffage à rayonnement utilisant
les combustibles gazeux - Exigences de ventilation
des locaux à usage non domestique

Heizungsanlagen mit Gas-Infrarotstrahlern -
Be-und Entlüftung von gewerblich und industriell
genutzten Gebäuden

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-03-08.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 13410:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tuto evropskou normu vypracovala technická komise CEN/TC 180 „Tmavé zářiče na plynná paliva pro všeobecné použití vyjma domácností“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2002.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Na závěsná sálavá topidla se vztahuje směrnice pro spotřebiče plynných paliv 90/396/EEC, přičemž se požaduje, aby jako takové byly opatřeny označením CE podle příslušných předpisů.

Tato evropská norma byla vypracována s podporou CEN/PC 3, nyní nahrazenou sdružením Sector Forum Gas, s cílem harmonizovat národní požadavky na instalaci a větrání pro vytápěcí soustavy tvořené jedním nebo více samostatnými závěsnými sálavými topidly.

V předmětu směrnice pro spotřebiče plynných paliv se neuvádí maximální hodnota tepelného příkonu jednotlivého spotřebiče. Avšak v předmětu EN 416-1:1999 a EN 419-1:1999 je tepelný příkon jednotlivého zářiče omezen na 120 kW (vztaženo k výhřevnosti příslušného základního zkušebního plynu), což je maximální hodnota, při níž se očekává, že spotřebič v provedení, pro nějž platí tato norma, bude uváděn na trh, instalován a provozován.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na větrání prostorů pro všeobecné použití vyjma domácností, kde jsou instalována a provozována závěsná sálavá topidla na plynná paliva, která vyhovují EN 416-1:1999 nebo EN 419-1:1999.

Tato evropská norma platí pro spotřebiče provedení A (viz 3.2).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz