Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.10; 55.060                                                                                                                        Květen 2002

Balení vodičů pro vinutí -
Část 5-2: Cívky s válcovým jádrem
a kónickou přírubou -
Specifikace vratných cívek
z termoplastického materiálu

ČSN
EN 60264- 5-2

34 7393

                                                                                            idt IEC 60264-5-2:2001

Packaging of winding wires -
Part 5-2: Cylindrical barrelled delivery spools with conical flanges-Specification for returnable spools made from thermoplastic material

Conditionnement des fils de bobinage -
Partie 5-2: Bobines de livraison à fût de forme cylindrique avec les joues coniques - Spécification pour les bobines réutilisables, faites de matériau thermoplastique

Verpackung von Wickeldrähten -
Teil 5-2: Lieferspulen mit zylindrischem Kern und konischen Flanschen - Spezifikation für Mehrweg-Lieferspulen aus thermoplastischem Werkstoff

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60264-5-2:2001. Evropská norma EN 60264-5-2:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60264-5-2:2001. The European Standard EN 60264-5-2:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64665
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 60264-4-1 zavedena v ČSN IEC 264-4-1 (34 7394) Balení vodičů pro vinutí - Část 4: Zkušební metody - Oddíl první: Cívky z termoplastických materiálů (idt IEC 264-4-1:1989; idt EN 60264-4-1:1994; idt HD 46.4.1 S1:1991), nahrazena IEC 60264-4-1:1997 dosud nezavedenou

IEC 60264-5-1 zavedena ČSN EN 60264-5-1 (34 7395) Balení vodičů pro vinutí - Část 5-1: Cívky s válcovým jádrem a kónickou přírubou - Základní rozměry (idt EN 60264-5-1:1997; idt IEC 60264-5-1:1997)

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60264-5-2:2001 Packaging of winding wires - Part 5-2: Cylindrical barrelled delivery spools with conical flanges - Specification for retunable spools made from thermoplastic material (Balení vodičů pro vinutí - Část 5-2: Cívky s válcovým jádrem a kónickou přírubou - Specifikace vratných cívek z termoplastického materiálu)

Porovnání s mezinárodní normou

Obsah normy je identický s IEC 60264-5-2:2001, navíc obsahuje normativní přílohu ZA kterou doplnil CENELEC.

Informativní údaje z IEC 60264-5-2:2001

Mezinárodní norma IEC 60264-5-2 byla připravena technickou komisí IEC 55: Vodiče pro vinutí.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

55/741/FDIS

55/745/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla navržena podle Směrnice ISO/IEC, Část 3.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do roku 2012. K tomuto datu bude publikace:

• znovu potvrzena;

• stažena;

• nahrazena revidovaným vydáním, nebo

• doplněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav, IČO 001481, Jan Tůma

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Viera Borošová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 60264-5-2

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Červenec 2001

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.060.10; 55.060

Balení vodičů pro vinutí
Část 5-2: Cívky s válcovým jádrem a kónickou přírubou -
Specifikace vratných cívek z termoplastického materiálu
(IEC 60264-5-2:2001)

Packaging of winding wires
Part 5-2: Cylindrical barrelled delivery spools with conical flanges -
Specification for returnable spools made from thermoplastic material
(IEC 60264-5-2:2001)

 

Conditionnement des fils de bobinage
Partie 5-2: Bobines de livraison à fût de forme cylindrique avec les joues coniques -
Spécification pour les bobines réutilisables, faites de matériau thermoplastique

(CEI 60264-5-2:2001)

Verpackung von Wickeldrähten
Teil 5-2: Lieferspulen mit zylindrischem Kern und konischen Flanschen -
Spezifikation für Mehrweg-Lieferspulen aus thermosplastischem Werkstoff

(IEC 60264-5-2:2001)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2001-06-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2001 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                    Ref. č. EN 60264-5-2:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.

 


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 55/741/FDIS, budoucí 1. vydání IEC 60264-5-2, vypracovaný v IEC TC 55, Vodiče pro vinutí, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 60264-5-2 dne 2001-06-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2002-03-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2004-06-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

V této normě je příloha ZA normativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60264-5-2:2001 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Úvod

Tato Část IEC 60264 je jednou z řady norem, které se zabývají izolovanými vodiči pro vinutí používanými v elektrických zařízeních. Řada zahrnuje tři skupiny popisující:

      metody zkoušek (IEC 60851);

      specifikace (IEC 60317);

      balení (IEC 60264).

1 Rozsah platnosti

Tato Část IEC 60264 stanovuje požadavky pro vratné cívky s válcovým jádrem a kónickou přírubou vyrobené z termoplastického materiálu.

2 Normativní odkazy

Součástí této normy jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této Části IEC 60264. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. Všechny normy podléhají revizím a účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této Části IEC 60264, by měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených norem. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem.

IEC 60264-4-1 Balení vodičů pro vinutí - Část 4-1: Zkušební metody - Cívky z termoplastických materiálů
(Packaging of winding wires - Part 4-1: Methods of test - Delivery spools made from thermoplastic
materials)

IEC 60264-5-1 Balení vodičů pro vinutí - Část 5-1: Cívky s válcovým jádrem a kónickou přírubou -
Základní rozměry
(Packaging of winding wires - Part 5-1: Cylindrical barrelled delivery spools with conical flanges - Basic dimensions)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz