Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.120.10                                                                                                                                  Květen 2002

Komunikační kabely -
Specifikace zkušebních metod -
Část 4-9: Zkušební metody vlivů
prostředí - Pneumatický odpor

ČSN
EN 50289-4-9

34 7819

 

Communication cables - Specifications for test methods -
Part 4-9: Environmental test methods - Pneumatic resistance

Câbles de communication - Spécifications des méthodes d’essai -
Partie 4-9: Méthodes d’essais d’environnement - Résistance pneumatique

Kommunikationskabel - Spezifikationen für Prüfverfahren -
Teil 4-9: Umweltprüfverfahren - Pneumatischer Widerstand

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50289-4-9:2001. Evropská norma EN 50289-4-9:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50289-4-9:2001. The European Standard EN 50289-4-9:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64692
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 50289-4-1:2001 zavedena v ČSN EN 50289-4-1:2002 (34 7819) Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-1: Zkušební metody vlivů prostředí - Všeobecné požadavky (idt EN 50289-4-1:2001)

EN 50290-1-2 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Forejt


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 50289-4-9

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Říjen 2001

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 33.120.10

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod
Část 4-9: Zkušební metody vlivů prostředí - Pneumatický odpor

Communication cables - Specifications for test methods
Part 4-9: Environmental test methods - Pneumatic resistance

 

Câbles de communication - Spécifications des méthodes d’essai
Partie 4-9: Méthodes d’essais d’environnement - Résistance pneumatique

Kommunikationskabel - Spezifikationen für Prüfverfahren
Teil 4-9: Umweltprüfverfahren - Pneumatischer Widerstand

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2001-05-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2001 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                    Ref. č. EN 50289-4-9:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.

 


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 46X Komunikační kabely.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50289-4-9 dne 2001-05-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                              
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                             
oznámení o schválení EN k přímému používání                                              
jako normy národní                                                                                      (dop)       2002-04-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                     
které jsou s EN v rozporu                                                                             (dow)      2004-04-01

Tato evropská norma byla připravena podle evropského mandátu M/212, který CENELEC udělily Evropská komise a Evropské sdružení volného obchodu.


Strana 5

Obsah

Strana

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Zkušební metoda................................................................................................................................................................ 6

4.1       Zařízení.................................................................................................................................................................................. 6

4.2       Zkušební vzorek................................................................................................................................................................... 6

4.3       Postup................................................................................................................................................................................... 6

5          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

5.1       Podrobnosti, které se mají specifikovat.......................................................................................................................... 7

6          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 7


Strana 6

1 Rozsah platnosti

Tato Část 4-9 EN 50289 podrobně popisuje zkušební metodu pro stanovení pneumatického odporu používanou v analogových a digitálních komunikačních systémech. Tato zkouška se používá pouze pro kabely, které jsou chráněny tlakem plynu.

Tuto normu je nutno používat spolu s Částí 4-1 EN 50289, která obsahuje základní ustanovení pro její používání.

2 Normativní odkazy

Do této evropské normy jsou začleněna formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z  těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace (včetně změn).

EN 50289-4-1:2001 Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-1: Zkušební metody vlivů prostředí - Všeobecné požadavky

(Communication cables - Specifications for test methods - Part 4-1: Environmental test methods - General requirements)

EN 50290-1-21) Komunikační kabely - Část 1-2: Definice

(Communication cables - Part 1-2: Definitions)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz