Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.120.10                                                                                                                                  Červen 2002

Komunikační kabely - Specifikace
zkušebních metod -
Část 3- 4: Mechanické zkušební
metody - Pevnost v tahu, prodloužení
a smrštivost izolace a pláště

ČSN
EN 50289-3-  434 7819

 

Communication cables - Specifications for test methods -
Part 3-4: Mechanical test methods - Tensile strength, elongation and shrinkage of insulation and sheath

Câbles de communication - Spécifications des méthodes d’essai -
Partie 3-4: Méthodes d’essais mécaniques - Résistance à la traction, allongement et rétraction de l’isolant et de la gaine

Kommunikationskabel - Spezifikationen für Prüfverfahren -
Teil 3-4: Mechanische Prüfverfahren - Schrumpf der Isolierung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50289-3-4:2001. Evropská norma EN 50289-3-4:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50289-3-4:2001. The European Standard EN 50289-3-4:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64696
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 50289-3-1:2001 zavedena v ČSN EN 50289-3-1:2002 (34 7819) Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-1: Mechanické zkušební metody - Všeobecné požadavky (idt EN 50289-3-1:2001)

EN 50290-1-2 dosud nevydána, nezavedena

EN 60811-1-1:1995 zavedena v ČSN EN 60811-1-1:1997 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů - Část 1: Metody pro všeobecné použití - Oddíl 1: Měření tlouštěk a vnějších rozměrů - Zkoušky pro stanovení mechanických vlastností (idt EN 60811-1-1:1995; idt IEC 811-1-1:1993)

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN 50289-3-4

EUROPEAN STANDARD                                                                                 Srpen 2001

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 33.120.10

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod
Část 3-4: Mechanické zkušební metody - Pevnost v tahu, prodloužení
a smrštivost izolace a pláště

Communication cables - Specifications for test methods
Part 3-4: Mechanical test methods - Tensile strength, elongation and shrinkage
of insulation and sheath

 

Câbles de communication - Spécifications des

méthodes d’essai
Partie 3-4: Méthodes d’essais mécaniques -

Résistance à la traction, allongement et rétraction

de l’isolant et de la gaine

Kommunikationskabel - Spezifikationen für

Prüfverfahren
Teil 3-4: Mechanische Prüfverfahren - Schrumpf

der Isolierung

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2001-03-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2001 CENELEC      Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                  Ref. č. EN 50289-3-4:2001 E
  množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.

 


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 46X Komunikační kabely.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50289-3-4 dne 2001-03-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                           (dop)       2002-04-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2004-04-01

Tato evropská norma byla připravena podle evropského mandátu M/212, který CENELEC udělily Evropská komise a Evropské sdružení volného obchodu.


Strana 5

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Zkušební hodnoty................................................................................................................................................................ 6

5          Použitelnost.......................................................................................................................................................................... 6

6          Aklimatizace před zkouškou.............................................................................................................................................. 6

7          Zkušební teplota.................................................................................................................................................................. 6

8          Prodloužení.......................................................................................................................................................................... 7

9          Pevnost v tahu...................................................................................................................................................................... 7

10        Smrštivost............................................................................................................................................................................. 7

10.1     Odběr vzorků........................................................................................................................................................................ 7

10.1.1 Délka vzorku......................................................................................................................................................................... 7

10.1.2 Příprava zkušebních vzorků............................................................................................................................................... 7

10.2     Postup................................................................................................................................................................................... 7

10.3     Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................... 7

11        Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 7


Strana 6

1 Rozsah platnosti

Tato Část 3-4 EN 50289 podrobně popisuje zkušební metodu pro stanovení pevnosti v tahu, prodloužení a smrštivosti izolace a pláště kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech.

Tuto normu je nutno používat spolu s Částí 3-1 EN 50289, která obsahuje základní ustanovení pro její používání.

2 Normativní odkazy

Do této evropské normy jsou začleněny formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace (včetně změn).

EN 50289-3-1:2001 Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-1: Mechanické zkušební metody - Všeobecné požadavky

(Communication cables - Specifications for test methods - Part 3-1: Mechanical test methods - General requirements)

EN 50290-1-21) Komunikační kabely - Část 1-2: Definice

(Communication cables - Part 1-2: Definitions)

EN 60811-1-1:1995 Izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů - Společné zkušební metody - Část 1-1: Všeobecné použití - Měření tlouštěk a vnějších rozměrů - Zkoušky pro stanovení mechanických vlastností

(Insulating and sheathing materials of electric and optical cables - Common test methods - Part 1-1: General application - Measurement of thickness and overall dimensions - Tests for determining the mechanical properties)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz