Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.40                                                                                                                                  Květen 2002

Textilie povrstvené pryží nebo plasty -
Zjišťování odolnosti proti kapalinám

ČSN
EN 12759


80 4631

 

Rubber - or plastics-coated fabrics - Determination of resistance to liquids

Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique - Détermination de la résistance aux liquides

Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien - Bestimmung der Flüssigkeitsbeständigkeit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12759:2001. Evropská norma EN 12759:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12759:2001. The European Standard EN 12759:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64709
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN ISO 2231 zavedena v ČSN EN ISO 2231 (80 0862) Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

EN ISO 2286-1 zavedena v ČSN EN ISO 2286-1 (80 4620) Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 1: Zjišťování délky, šířky a čisté hmotnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚLV spol. s r.o., Šumperk, IČO 41030613, Alena Klimešová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12759

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Srpen 2001

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 59.080.40

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti kapalinám

Rubber-or plastics-coated fabrics - Determination of resistance to liquids

 

Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de

plastique - Détermination de la résistance aux

liquides

Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete

Textilien - Bestimmung der

Flüssigkeitsbeständigkeit

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-06-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 12759:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisi CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2002.

Součástí EN 12759 jsou dvě informativní přílohy: příloha A, která uvádí příklady zkušebních kapalin a příloha B, která uvádí rozmezí možných zkušebních teplot.

Tato norma obsahuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví dvě metody pro vyhodnocování odolnosti textilií povrstvených pryží nebo plasty proti působení kapalin pomocí měření určitých vlastností materiálů před a po smočení do zvolené kapaliny.

Metody popsané v této evropské normě stanoví:

a)    Metoda 1: změnu fyzikálních vlastností smáčením ve zkušebních kapalinách

b)    Metoda 2: změnu fyzikálních vlastností po vystavení účinku těkavých zkušebních kapalin a po jejich odpaření-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz