Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 87.060.20                                                                                                                                  Květen 2002

Pojiva pro nátěrové hmoty -
Chlorované polymerační pryskyřice -
Obecné zkušební metody

ČSN
EN ISO 11668

67 3047

                                                                                                   idt ISO 11668:1997

Binders for paints and varnishes - Chlorinated polymerization resins - General methods of test

Liants pour peintures et vernis - Résines polymérisées chlorées - Méthodes générales d’essai

Bindemittel für Beschichtungsstoffe - Chlorhaltige Polymerisationsharze - Allgemeine Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11668:2001. Evropská norma EN ISO 11668:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 11668:2001. The European Standard EN ISO 11668:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64718
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 842:1984 nezavedena, nahrazena ISO 15528:2000 zavedenou v ČSN EN ISO 15528:2001 (67 3007) Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování

ISO 1158 zavedena v ČSN EN ISO 1158:1999 (64 0323) Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení obsahu chloru

ISO 3219:1993 zavedena v ČSN EN ISO 3219:1996 (64 0347) Plasty - Polymery/pryskyřice v kapalném nebo emulgovaném nebo dispergovaném stavu - Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem s definovanou smykovou rychlostí

ISO 4630:1997 dosud nezavedena

ISO 6271:1997 dosud nezavedena

ISO 8130-2:1992 dosud nezavedena

ISO 12058-1:1997 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla do přílohy A doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: SYNPO, a. s. Pardubice, IČO 46504711, Ing Oldřich Horák, CSc., Hana Flegrová

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt


Strana 3

                                                                                   Srpen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 87.060.20

Pojiva pro nátěrové hmoty - Chlorované polymerační pryskyřice -
Obecné zkušební metody
(ISO 11668:1997)

Binders for paints and varnishes - Chlorinated polymerization resins -
General methods of test
(ISO 11668:1997)

 

Liants pour peintures et vernis -
Résines polymérisées chlorées -
Méthodes générales d’essai
(ISO 11668:1997)

Bindemittel für Beschichtungsstoffe -
Chlorhaltige Polymerisationsharze -
Allgemeine Prüfverfahren
(ISO 11668:1997)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-06-11. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                       Ref. č. EN ISO 11668:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy připravený technickou komisí ISO/TC 35 „Nátěrové hmoty“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 139 „Nátěrové hmoty“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2002.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 11668:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich odpovídajícími evropskými publikacemi jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma popisuje obecné zkušební metody pro

a)  chlorkaučuk a

b)  vinylchloridové kopolymery

při jejich použití v nátěrových hmotách a podobných výrobcích.

O tom, která z těchto zkušebních metod se v konkrétních případech použije, se musí dohodnout smluvní partneři.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz