Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.120.10                                                                                                                                  Květen 2002

Komunikační kabely -
Část 1-1: Všeobecně

ČSN
EN 50290-1-1

34 7820

 

Communication cables -
Part 1-1: General

Câbles de communication -
Partie 1-1: Généralités

Kommunikationskabel -
Teil 1-1: Allgemeines

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50290-1-1:2001. Evropská norma EN 50290-1-1:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50290-1-1:2001. The European Standard EN 50290-1-1:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64749
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 50289-1-X soubor zaváděn v souboru ČSN EN 50289-1-X (34 7819) Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-X: Elektrické zkušební metody

EN 50289-2-X soubor dosud nevydán, nezaveden

EN 50289-3-X soubor zaváděn v souboru ČSN EN 50289-3-X (34 7819) Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-X: Mechanické zkušební metody

EN 50289-4-X soubor zaváděn v souboru ČSN EN 50289-4-X (34 7819) Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-X: Zkušební metody vlivů prostředí

EN 50290-1-2 dosud nevydána, nezavedena

EN 50290-2-X soubor zaváděn v souboru ČSN EN 50290-2-X (34 7820) Komunikační kabely - Část 2-X:
Společná pravidla návrhu a konstrukce

EN 50290-3 dosud nevydána, nezavedena

EN 50290-4-1:2001 zavedena v ČSN EN 50290-4-1:2002 (34 7820) Komunikační kabely - Část 4-1: Všeobecně k používání kabelů - Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska

EN 60811 soubor zaváděn v souboru ČSN EN 60811 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Slavínský, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 50290-1-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                   Září 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 33.120.10

Komunikační kabely
Část 1-1: Všeobecně

Communication cables
Part 1-1: General

 

Câbles de communication
Partie 1-1: Généralités

Kommunikationskabel
Teil 1-1: Allgemeines

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2001-05-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2001 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                    Ref. č. EN 50290-1-1:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 46X Komunikační kabely.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50290-1-1 dne 2001-05-01.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2002-04-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2004-04-01

Tato evropská norma byla připravena podle evropského mandátu M/212, který CENELEC udělily Evropská komise a Evropské sdružení volného obchodu.


Strana 5

Obsah

Strana

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 7

4          Společná pravidla návrhu a konstrukce.......................................................................................................................... 7

5          Hodnocení jakosti............................................................................................................................................................... 7

6          Podmínky prostředí, instalační a bezpečnostní hlediska............................................................................................ 7

7          Zkoušky................................................................................................................................................................................. 7

7.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

7.2       Vizuální prohlídka................................................................................................................................................................ 7

7.3       Kontrola rozměrů................................................................................................................................................................. 7

7.4       Elektrické zkoušky (kovová jádra)..................................................................................................................................... 7

7.5       Přenosové a optické zkoušky (optická vlákna).............................................................................................................. 7

7.6       Mechanické zkoušky........................................................................................................................................................... 7

7.7       Zkoušky vlivů prostředí....................................................................................................................................................... 8

7.8       Zkoušky materiálů............................................................................................................................................................... 8

7.9       Zkoušky v podmínkách požáru a zkoušky dýmivosti..................................................................................................... 8

8          Specifikace........................................................................................................................................................................... 8

8.1       Víceprvkové metalické kabely........................................................................................................................................... 8

8.2       Koaxiální kabely................................................................................................................................................................... 9

8.3       Optické kabely...................................................................................................................................................................... 9


Strana 6

1 Rozsah platnosti

Část 1-1 a Část 1-2 EN 50290 uvádějí přímo nebo formou odkazů všechny společné požadavky na komunikační kabely.

Podle potřeby jsou doplňovány kmenovými, dílčími, rodovými a předmětovými specifikacemi k podrobnému popisu každého typu kabelu s jeho specifickými vlastnostmi.

EN 50290 je tvořena následujícími částmi:

      Část 1-1                   Všeobecně

      Část 1-2                   Definice

      Část 2-1                   Společná pravidla návrhu a konstrukce - Všeobecně

      Část 2-2X soubor      Společná pravidla návrhu a konstrukce - Materiály

      Část 3                     Hodnocení jakosti

      Část 4-1                   Všeobecně k používání kabelů - Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska

      Část 4-2                   Všeobecně k používání kabelů - Pokyn pro používání

Zkušební metody jsou popsány v EN 50289 Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod, která je tvořena následujícími částmi:

      Část 1-X soubor        Elektrické zkušební metody

      Část 2-X soubor        Přenosové a optické zkušební metody

      Část 3-X soubor        Mechanické zkušební metody

      Část 4-X soubor        Zkušební metody vlivů prostředí.

Tato Část 1-1 harmonizuje normalizaci symetrických, koaxiálních a optických kabelů používaných pro infrastrukturu komunikačních, multimediálních a řídicích sítí. Většina kabelů zahrnutých v této Části 1-1 je určena zejména k používání v sítích informačních technologií (IT). Mohou se však používat rovněž pro jiné aplikace s výjimkou těch, které předpokládají přímé připojení k elektrické rozvodné síti.

2 Normativní odkazy

Do této evropské normy jsou začleněna formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace (včetně změn).

EN 50289-1-X soubor Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-X: Elektrické zkušební metody

(Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-X: Electrical test methods)

EN 50289-2-X 1) Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 2-X: Přenosové a optické zkušební metody

(Communication cables - Specifications for test methods - Part 2-X: Transmission and optical test methods)

EN 50289-3-X soubor Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-X: Mechanické zkušební metody

(Communication cables - Specifications for test methods - Part 3-X: Mechanical test methods)

EN 50289-4-X soubor Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-X: Zkušební metody vlivů prostředí

(Communication cables - Specifications for test methods - Part 4-X: Environmental test methods)

EN 50290-1-2 1) Komunikační kabely - Část 1-2: Definice
(Communication cables - Part 1-2: Definitions)

EN 50290-2-X soubor Komunikační kabely - Specifikace zkušební metody - Část 2-X: Společná pravidla návrhu a konstrukce

(Communication cables - Specifications for test method - Part 2-X: Common design rules and construction)

_______________

1)    V návrhu.


Strana 7

EN 50290-3 1) Komunikační kabely - Část 3: Hodnocení jakosti
(Communication cables - Part 3: Quality assessment)

EN 50290-4-1:2001 Komunikační kabely - Část 4-1: Všeobecně k používání kabelů - Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska

(Communication cables - Part 4-1: General considerations for the use of cables - Environmental conditions and safety aspects)

EN 60811 soubor Izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů - Společné zkušební metody
(Insulating and sheathing materials of electric and optical fibre cables - Common test methods)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz