Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.035.20; 33.120.10                                                                                                                    Květen 2002

Komunikační kabely -
Část 2-21: Společná pravidla návrhu
a konstrukce - Směsi PVC pro izolaci

ČSN
EN 50290-2-21

34 7820

 

Communication cables -
Part 2-21: Common design rules and construction - PVC insulation compounds

Câbles de communication -
Partie 2-21: Règles de conception communes et construction - Mélanges en PVC pour enveloppes isolantes

Kommunikationskabel -
Teil 2-21: Gemeinsame Regeln für Entwicklung und Konstruktion - PVC-Isoliermischungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50290-2-21:2001. Evropská norma EN 50290-2-21:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50290-2-21:2001. The European Standard EN 50290-2-21:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 34 7810-1 z prosince 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64750
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V této normě byly provedeny jednak formální změny vyplývající ze začlenění této normy do souboru norem EN 50290, jednak věcné změny spočívající v tom, že v kapitolách 2 a 3 se tato norma odkazuje na příslušné evropské normy, zatímco předchozí norma se odvolávala na příslušné harmonizační dokumenty.

Citované normy

EN 60811-1-1:1995 zavedena v ČSN EN 60811-1-1:1997 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů - Část 1: Metody pro všeobecné použití - Oddíl 1: Měření tlouštěk a vnějších rozměrů - Zkoušky pro stanovení mechanických vlastností (idt EN 60811-1-1:1995; idt IEC 811-1-1:1993)

EN 60811-1-2:1995 zavedena v ČSN IEC 811-1-2:1995 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 1: Metody pro všeobecné použití. Oddíl druhý: Metody tepelného stárnutí (idt IEC 811-1-2:1985; idt HD 505.1.2 S2:1991; idt IEC 811-1-2/A1:1989; idt IEC 811-1-2/Cor. 1:1986; idt EN 60811-1-2:1995)

EN 60811-1-3:1995 zavedena v ČSN EN 60811-1-3:1997 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů - Část 1: Metody pro všeobecné použití - Oddíl 3: Metody stanovení hustoty - Zkouška nasákavosti - Zkouška smrštivosti (idt EN 60811-1-3:1995; idt IEC 811-1-3:1993)

EN 60811-1-4:1995 zavedena v ČSN IEC 811-1-4:1995 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 1: Metody pro všeobecné použití. Oddíl čtvrtý: Zkoušky při nízké teplotě (idt IEC 811-1-4:1985; idt HD 505.1.4 S1:1988; idt IEC 811-1-4/Cor. 1:1986; idt EN 60811-1-4:1995)

EN 60811-3-1:1995 zavedena v ČSN IEC 811-3-1:1995 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 3: Specifikace metody pro PVC směsi. Oddíl první: Zkouška tlakem při vysoké teplotě. Zkouška odolnosti vůči popraskání (idt IEC 811-3-1:1985; idt HD 505.3.1 S1:1988; idt IEC 811-3-1/A1:1994; idt IEC 811-3-1/Cor. 1:1986; idt EN 60811-3-1:1995; idt EN 60811-3-1/A1:1996)

EN 60811-3-2:1995 zavedena v ČSN IEC 811-3-2:1995 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 3: Specifické metody pro PVC směsi. Oddíl druhý: Zkouška úbytku hmotnosti - Zkouška tepelné stability (idt IEC 811-3-2:1985; idt HD 505.3.2 S1:1988; idt IEC 811-3-2/Cor 1:1986; idt IEC 811-3-2/A1:1993; idt EN 60811-3-2:1995)

ISO 868:1985 zavedena v ČSN EN ISO 868:1999 (64 0624) Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore) (idt EN ISO 868:1997, idt ISO 868:1985)

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Slavínský, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN 50290-2-21
EUROPEAN STANDARD                                                                                 Říjen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.035.20; 33.120.10                                                                             Nahrazuje HD 624.1 S1:1994

Komunikační kabely
Část 2-21: Společná pravidla návrhu a konstrukce -
Směsi PVC pro izolaci

Communication cables
Part 2-21: Common design rules and construction -
PVC insulation compounds

 

Câbles de communication
Partie 2-21: Règles de conception communes
et construction -
Mélanges en PVC pour enveloppes isolantes

Kommunikationskabel
Teil 2-21: Gemeinsame Regeln für Entwicklung
und Konstruktion -
PVC-Isoliermischungen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2001-03-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2001 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                 Ref. č. EN 50290-2-21:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena společnou pracovní skupinou technických komisí CENELEC TC 46X Komunikační kabely a CENELEC TC 86A Optická vlákna a optické kabely.

Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako EN 50290-2-21 dne 2001-03-01.

Tato evropská norma nahrazuje HD 624.1 S1:1994.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2002-04-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2004-04-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

V této normě je příloha A normativní.

Tato evropská norma byla připravena podle evropského mandátu M/212, který CENELEC udělily Evropská komise a Evropské sdružení volného obchodu.


Strana 5

1 Rozsah platnosti

Tato Část 2-21 EN 50290 uvádí specifické požadavky na směsi PVC pro izolaci, používané pro komunikační kabely.

Tuto normu je nutno používat spolu s Částí 2-20 EN 50290.

2 Normativní odkazy

Do této evropské normy jsou začleněna formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace (včetně změn).

EN 60811-1-1:1995 Izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů - Společné zkušební metody - Část 1-1: Všeobecné použití - Měření tloušťky a vnějších rozměrů - Zkoušky pro stanovení mechanických vlastností (IEC 60811-1-1:1993)

(Insulating and sheathing materials of electric and optical cables - Common test methods - Part 1-1: General application - Measurement of thickness and overall dimensions - Tests for determining the machanical properties (IEC 60811-1-1:1993))

EN 60811-1-2:1995 Izolační a plášťové materiály elektrických kabelů - Společné zkušební metody -
Část 1-2: Všeobecné použití - Metody tepelného stárnutí (IEC 60811-1-2:1985 + oprava květen 1986 + A1:1989)
(Insulating and sheathing materials of electric cables - Common test methods - Part 1-2: General application -
Thermal ageing methods (IEC 60811-1-2:1985 + corr. May 1986 + A1:1989))

EN 60811-1-3:1995 Izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů - Společné zkušební metody - Část 1-3: Všeobecné použití - Metody stanovení hustoty - Zkoušky nasákavosti - Zkouška smrštivosti (IEC 60811-1-3:1993)

(Insulating and sheathing materials of electric and optical cables - Common test methods - Part 1-3: General application - Methods for determining the density - Water absorption tests - Shrinkage test (IEC 60811-1-3:1993))

EN 60811-1-4:1995 Izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů - Společné zkušební metody -
Část 1-4: Všeobecné použití - Zkoušky při nízké teplotě (IEC 60811-1-4:1985 + oprava květen 1986 + A1:1993)
(Insulating and sheathing materials of electric and optical cables - Common test methods - Part 1-4: General application - Tests at low temperature (IEC 60811-1-4:1985 + corr. May 1986 + A1:1993))

EN 60811-3-1:1995 Izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů - Společné zkušební metody - Část 3-1: Specifické metody pro PVC směsi - Zkouška tlakem při vysoké teplotě - Zkouška odolnosti vůči popraskání (IEC 60811-3-1:1985 + oprava květen 1986)

(Insulating and sheathing materials of electric and optical cables - Common test methods - Part 3-1: Methods specific to PVC compounds - Pressure test at high temperature - Tests for resistance to cracking (IEC 60811-3-1:1985 + corr. May 1986))

EN 60811-3-2:1995 Izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů - Společné zkušební metody - Část 3: Specifické metody pro PVC směsi - Oddíl 2: Zkouška úbytku hmotnosti - Zkouška tepelné stability (IEC 60811-3-2:1985 + oprava květen 1986 + A1:1993)

(Insulating and sheathing materials of electric and optical cables - Common test methods - Part 3: Methods specific to PVC compounds - Section 2: Loss of mass test - Thermal stability test (IEC 60811-3-2:1985 +
+ corr. May 1986 + A1:1993))

ISO 868:1985 Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)
(Plastics and ebonite - Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness))-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz