Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                                  Červen 2002

Spojovací prvky a pasivní součástky
vláknové optiky - Základní zkušební
a měřicí postupy -
Část 3-20: Zkoušení a měření -
Směrovost optických vláknových
odbočnic

ČSN
EN 61300-3-20


35 9252

                                                                                          idt IEC 61300-3-20:2001

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures -
Part 3-20:
Examinations and measurements - Directivity of fibre optic branching devices

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Méthodes fondamentales d’essais et de mesures -
Partie 3-20: Examens et mesures - Directivité des dispositifs de couplage de fibres optiques

Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlengende Prüf- und Messverfahren -
Teil 3-20: Untersuchungen und Messungen - Richtdämpfung von LWL-Verzweigern

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 61300-3-20:2001 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-20: Zkoušení a měření - Směrovost optických vláknových odbočnic včetně opravy EN 61300-3-20:2001/Cor.:2002-03, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 61300-3-20:2001, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 61300-3-20 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 61300-3-20:2001 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 61300-3-20:2001 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-20: Examinations and measurements - Directivity of fibre optic branching devices including its corrigendum EN 61300-3-20:2001/Cor.:2002-03 which is the complete and unchanged adoption of the IEC 61300-3-20:2001, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 61300-3-20 without any modification. The European Standard EN 61300-3-20:2001 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Norma uvádí přímou transmisní metodu měření směrovosti mezi kanály mnohobranných vlnově neselektivních optických vláknových odbočnic MxN. Pro měření směrovosti definované jako část záření přecházející z určité vstupní brány na jinou bránu od ní izolovanou, norma předepisuje potřebnou měřicí výbavu, popisuje měřicí postupy a uvádí údaje, které se musí pro toto měření stanovit. Zvlášť upozorňuje na činitele, které mohou při nedodržení stanovených postupů měření výrazně znehodnotit. EN má 2 strany a norma IEC 5 stran anglického textu.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64863
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz