Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.080.10                                                                                                                                  Červen 2002

Jádra lískových ořechů


ČSN 46 3087

                                                                      dt UN/ECE STANDARD DF-04:2000

Hazelnut kernels

Noisettes décortiquées

Haselnusskerne

Tato norma je identická s UN/ECE STANDARD DF-04:2000.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 46 3087 z prosince 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64920
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Při revizi ČSN 46 3087 byly do normy zapracovány změny provedené v UN/ECE STANDARD DF-04 v r. 2000, které spočívají především ve zpřesnění požadavků, uvedení metod stanovení obsahu vody v jádrech a definic vad jader. Norma obsahuje normativní přílohy A a B.

Souvisící normy

ČSN 56 0232  Metody zkoušení suchých skořápkových plodů a jader plodů

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly v kapitolách 1 a 2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ludmila Neumanová, IČO 40641295

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma platí pro vyloupaná celá  j á d r a  l í s k o v ý c h  o ř e c h ů  odrůd Corylus avellana L. x) a Corylus maxima Mill. xx) a jejich hybridů, zbavená dřevnatého vnějšího obalu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz