Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.30                                                                                                                                   Srpen 2002

Zkapalněné ropné plyny - Vzorkování

ČSN
EN ISO 4257

65 6480

                                                                                                     idt ISO 4257:2001

Liquefied petroleum gases - Method of sampling

Gaz de pétrole liquéfiés - Méthode d'échantillonnage

Flüssiggase - Probenahme

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4257:2001. Evropská norma EN ISO 4257:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 4257:2001. The European Standard EN ISO 4257:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4257 (65 6480) z února 1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64924
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Pro vzorkování jsou povoleny pouze dvouventilové vzorkovnice, jednoventilové jsou výslovně zakázány. Ventily vzorkovnic se doporučuje chránit bezpečnostními rámy. Velikost odebraného vzorku se upravuje pouze odpouštěcí trubicí, zatímco v předchozím vydání je popsána i nedoporučovaná metoda vážením. Navíc je zařazena kapitola o přípravě vzorkovnice. Vzorkovací potrubí je opatřeno navíc přetlakovým pojistným ventilem.

Citované normy

ISO 7941:1988 zavedena v ČSN EN 27941 (65 6145) Technický propan a butan - Analýza plynovou chromatografií

ISO 9162 nezavedena

ASTM D 3700-94 nezavedena, nahrazena ASTMD 3700-01

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Technická pravidla

ČSN 33 0371 Nevýbušná elektrická zařízení. Výbušné směsi. Klasifikace a metody zkoušek

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady

ČSN 65 0205 Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny - Výrobny a sklady

ČSN 65 0208 Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů

ČSN 65 6480 Zkapalněné uhlovodíkové plyny. Základní společná ustanovení

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Petr Kotlán, IČO 62078852

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Exnerová


Strana 3

                                                                                      Červenec 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 75.160.30                                                                                             Nahrazuje EN ISO 4257:1995

Zkapalněné ropné plyny - Vzorkování
(ISO 4257:2001)

Liquefied petroleum gases - Method of sampling
(ISO 4257:2001)

 

Gaz de pétrole liquéfiés - Méthode

d'échantillonnage (ISO 4257:2001)

Flüssiggase - Probenahme
(ISO 4257:2001)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-06-29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                         Ref. č. EN ISO 4257:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 4257:2001 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 28 Ropné výrobky a maziva ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 19 Ropné výrobky, maziva a příbuzné výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Tato evropská norma nahrazuje EN ISO 4257:1995.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2002 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2002.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 4257:2001 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

            Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Termín a definice............................................................................................................................................................... . 6

3          Podstata................................................................................................................................................................................ 6

4          Všeobecné požadavky na získávání reprezentativního vzorku.................................................................................... 6

5          Bezpečnostní opatření....................................................................................................................................................... 7

6          Přístroje................................................................................................................................................................................. 7

7          Příprava vzorkovnice........................................................................................................................................................... 8

8          Postup................................................................................................................................................................................... 9

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12


Strana 6

Zkapalněné ropné plyny - Vzorkování

VÝSTRAHA - Použití této mezinárodní normy mohou komplikovat nebezpečné materiály, činnosti a zařízení. Účelem této mezinárodní normy není věnovat se všem bezpečnostním problémům spojeným s jejím používáním. Uživatel této normy sám nese odpovědnost za to, že před použitím normy zavede příslušné bezpečnostní, zdravotnické pracovní postupy, jakož i postupy na ochranu životního prostředí, a že rozhodne o vhodnosti jejich vymezení předpisy.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje postup odběru vzorků nechlazených zkapalněných ropných plynů (LPG). Postup je vhodný pro vzorkování z velkoobjemových kontejnerů pro laboratorní zkoušení produktů podle ISO 9162.

Tato mezinárodní norma platí pro odběr vzorků pro analýzu jejich složení podle ISO 7941. Není použitelná pro odběr vzorků pro stopovou analýzu nízkovroucích složek. Je-li požadována stopová analýza nízkovroucích složek, měla by se používat vzorkovnice s měnitelným objemem (variable volume receiver), jak je popsána v ASTM D 3700.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz