Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.040.30; 77.120.60                                                                                                                Červenec 2002

Zinek a slitiny zinku -
Chemický rozbor -
Část 1: Stanovení hliníku ve slitinách
zinku - Titrační metoda

ČSN
EN 12441-1

42 0630

 

Zinc and zinc alloys - Chemical analysis -
Part 1: Determination of aluminium in zinc alloys - Titrimetric method

Zinc et alliages de zinc - Analyse chimique -
Partie 1: Dosage de laluminium dans les alliages de zinc - Méthode titrimétrique

Zink und Zinklegierungen - Chemische Analyse -
Teil 1: Bestimmung von Aluminium in Zinklegierungen - Titrimetrisches Verfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12441-1:2001. Evropská norma EN 12441-1:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12441-1:2001. The European Standard EN 12441-1:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64934
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny v souvisících normách

Touto normou se nahrazuje stanovení obsahu hliníku ve slitinách zinku titrační metodou podle kapitoly 1 ČSN 42 0630-2 Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu hliníku metodou titrační a metodou atomové absorpce z 1984-06-29.

Citované normy

EN 1774 zavedena v ČSN EN 1774 (42 1383)  Zinek a slitiny zinku - Slitiny pro slévárenské účely - Ingoty a tekutý kov

EN 12060 zavedena v ČSN EN 12060 (42 1303)  Zinek a slitiny zinku - Metody odběru vzorků -  Specifikace

EN 12844 zavedena v ČSN EN 12844 (42 1385)  Zinek a slitiny zinku - Odlitky - Specifikace

ISO 5725-1 zavedena v ČSN ISO 5725-1 (01 0251)  Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření. Část 1: Obecné zásady a definice

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k článku 5.15 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚK Panenské Břežany, s. r. o., Panenské Břežany, IČO 25604716, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12441-1

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Říjen 2001

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.040.30; 77.120.60

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor -
Část 1: Stanovení hliníku ve slitinách zinku - Titrační metoda

Zinc and zinc alloys - Chemical analysis -
Part 1: Determination of aluminium in zinc alloys - Titrimetric method

 

Zinc et alliages de zinc - Analyse chimique - 

Partie 1: Dosage de laluminium dans les alliages

de zinc - Méthode titrimétrique

Zink und Zinklegierungen - Chemische Analyse - 

Teil 1: Bestimmung von Aluminium in

Zinklegierungen - Titrimetrisches Verfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-08-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                           Ref. č. EN 12441-1:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 6

4       Princip....................................................................................................................................................................................... 6

5       Chemikálie.............................................................................................................................................................................. 6

6       Přístroje.................................................................................................................................................................................... 7

7       Odběr vzorků............................................................................................................................................................................ 7

8       Postup...................................................................................................................................................................................... 8

9       Výpočet a vyjádření výsledků................................................................................................................................................ 8

10     Protokol o zkoušce................................................................................................................................................................. 9

Příloha A  (informativní)  Doplňkové informace ke kruhovým zkouškám............................................................................ 10

Příloha B  (informativní)  Grafické vyjádření přesných údajů................................................................................................. 11


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 209 „Zinek a slitiny zinku“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2002.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 209 pověřila CEN/TC 209/WG 6 „Metody rozborů a zkoušení“ zpracováním této normy:

EN 12441-1 Zinek a slitiny zinku - Chemické rozbory - Část 1: Stanovení hliníku ve slitinách zinku - Titrační metoda

Tato norma je částí řady jedenácti norem. Další normy jsou:

      Část 2: Stanovení hořčíku ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

      Část 3: Stanovení olova, kadmia a mědi - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

      Část 4: Stanovení železa ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická

      Část 5: Stanovení železa v primárním zinku - Metoda spektrofotometrická

      Část 6: Stanovení hliníku a železa - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

      Část 7: Stanovení cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie po extrakci

      Část 8: Stanovení cínu v sekundárním zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

      Část 9: Stanovení niklu ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická

      Část 10: Stanovení chromu a titanu ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická

      Část 11: Stanovení křemíku ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická

Přílohy A a B jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje titrační metodu pro stanovení hliníku ve slitinách zinku. Platí pro výrobky specifikované v EN 1774 a EN 12844.

Norma je vhodná pro stanovení obsahů hliníku (hmotnostní podíl) mezi 3 % a 30 %.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz