Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50; 91.120.10                                                                                                                Červenec 2002

Okenice a clony - Přídavný tepelný
odpor - Přiřazení třídy průvzdušnosti
výrobku

ČSN
EN 13125

74 6025

 

Shutters and blind - Additional thermal resistance - Allocation of a class of air permeability to a product

Fermetures pour baies équipées de fenêtres, stores intérieurs et extérieurs - Résistance thermique additionnelle -
Attribution ďune classe de perméabilité à ľair à un produit

Abschlüsse - Zusätzlicher Wärmedurchlasswiderstand - Zuordnung einer Luftdurchlässigkeitsklasse zu einem Produkt

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13125:2001. Evropská norma EN 13125:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13125:2001. The European Standard EN 13125:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64935
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 673 zavedena v ČSN EN 673:2001 (70 1024) Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Výpočtová metoda

EN ISO 6946 zavedena v ČSN EN ISO 6946:1998 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda

EN ISO 10077-1 zavedena v ČSN EN ISO 10077:2001 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Zjednodušená metoda (ISO 10077-1:2000)

EN ISO 10211-1 zavedena v ČSN EN ISO 10211-1:1997 (73 0551) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchová teplota - Část 1: Základní výpočtové metody

EN 12835 zavedena v ČSN EN 12835:2001 (74 6023) Vzduchotěsné okenice - Zkouška průvzdušnosti

prEN ISO 10077-2:1998 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN ISO

ISO 8302 nezavedena

prEN 12216:1995 nahrazena prEN 12216:2001 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Marek Polášek, IČO 65358970

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 13125
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Duben 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.50; 91.120.10

Okenice a clony - Přídavný tepelný odpor -
Přiřazení třídy průvzdušnosti výrobku

Shutters and blind - Additional thermal resistance -
Allocation of a class of air permeability to a product

 

Fermetures pour baies équipées de fenêtres,
stores intérieurs et extérieurs - Résistance
thermique additionnelle - Attribution ďune classe
de perméabilité à ľair à un produit

Abschlüsse - Zusätzlicher
Wärmedurchlasswiderstand - Zuordnung einer
Luftdurchlässigkeitsklasse zu einem Produkt

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-03-08. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 13125:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Okenice - Přiřazení tříd průvzdušnosti............................................................................................................................. 7

4.1       Kritéria pro přiřazení tříd..................................................................................................................................................... 7

4.2       Nejnižší třídy přípustné bez hodnocení........................................................................................................................... 9

4.3       Podmínky pro přiřazení třídy 5........................................................................................................................................... 9

5          Vnější clony, vnitřní clony, clony vestavěné do zasklení - Přiřazení tříd průvzdušnosti......................................... 11

5.1       Kritéria pro přiřazení tříd................................................................................................................................................... 11

5.2       Vnější clony......................................................................................................................................................................... 11

5.3       Vnitřní clony a clony vestavěné do zasklení.................................................................................................................. 11

5.4       Clony s jednostranným ochranným povlakem s nízkou emisivitou......................................................................... 11

6          Přítomnost roletové skříně (v případě svinovací okenice)......................................................................................... 12

6.1       Roletová skříň nezávislá na okenním rámu (svinovací okenice pro případ následné instalace)...................... 12

6.2       Roletová skříň instalovaná uvnitř stěny (viz obrázek 3a) nebo s rámem (viz obrázek 3b)................................... 12

Příloha A (normativní)  Tepelný odpor clon z PVC profilů....................................................................................................... 14

Příloha B (informativní)  Běžné hodnoty obvodových mezer vnějších clon a clon vestavěných do zasklení................. 15


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2001.

Je částí z řady norem zabývajících se clonami a okenicemi pro stavby, jak jsou definovány v prEN 12216:1995

Příloha A je normativní a příloha B je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje klasifikační kritéria pro okenice, vnitřní a vnější clony ve vztahu k jejich průvzdušnosti pro výpočet přídavného tepelného odporu daného pro tyto výrobky podle EN ISO 10077-1.

Tato norma platí pro okenice a clony instalované na okna, balkónové dveře nebo lehké obvodové pláště v takovém případě, že v roztažené a uzavřené poloze uzavírají vzduchovou mezeru o zhruba konstantní tloušťce mezi 15 mm a 300 mm (okenice a clony rovnoběžné s oknem nebo fasádou).

Tato norma platí pro následující okenice a clony:

      okenice: svinovací okenice, venkovní žaluzie, křídlové okenice, posuvné panelové okenice, benátské okenice, harmonikové okenice, naplocho uzavíratelné harmonikové okenice;

      vnější clony: svislé markýzy, fasádní markýzy, markýzy pro zimní zahrady;

      vnitřní clony: žaluzie, rolety, svislé žaluzie, skládací stóry;

      clony vestavěné do zasklení.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz