Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.10                                                                                                                              Červenec 2002

Lehké obvodové pláště - Odolnost
proti zatížení větrem - Funkční
požadavky

ČSN
EN 13116

74 7206

 

Curtain walling - Resistance to wind load - Performance requirement

Façades rideaux - Résistance structurelle au vent - Prescriptions de performance

Vorhangfassaden - Widerstand gegen Windlast - Leistungsanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13116:2001. Evropská norma EN 13116:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13116:2001. The European Standard EN 13116:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64936
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12179 zavedena v ČSN EN 12179:2001 (74 7202) Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda

prEN 12152 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 13830 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

ENV 1991-2-4 zavedena v ČSN P ENV 1991-2-4 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí -
Část 2-4: Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Marek Polášek, IČO 65358970

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13116
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.10

Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem -
Funkční požadavky

Curtain walling - Resistance to wind load - Performance requirement

 

Façades rideaux - Résistance structurelle
au vent - Prescriptions de performance

Vorhangfassaden - Widerstand gegen Windlast -
Leistungsanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-05-09. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 13116:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 6

5          Zkušební metoda................................................................................................................................................................ 7

6          Klasifikace............................................................................................................................................................................ 7

Bibliografie........................................................................................................................................................................................ 8


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2002.

Tato evropská norma tvoří část z řady evropských norem určených pro lehké obvodové pláště, jak jsou definovány v normě výrobku pro lehké obvodové pláště prEN 13830.

Tato evropská norma doplňuje řady evropských norem určených pro lehké obvodové pláště pro funkční požadavky a zkušební metody, jak jsou definovány v normě výrobku prEN 13830.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje funkční požadavky pro konstrukci lehkého obvodového pláště při zatížení větrem, a jeho pevných a otevíravých částí při kladném a záporném statickém tlaku vzduchu.

Tato norma platí pro lehké obvodové pláště podle prEN 13830.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz