Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.10                                                                                                                              Červenec 2002

Lehké obvodové pláště -
Vodotěsnost - Zkouška na místě

ČSN
EN 13051

74 7207

 

Curtain Walling - Watertightness - Site test

Façades rideaux - Etanchéité à ľeau - Essai sur site

Vorhangfassaden - Schlagregendichtheit - Feldversuch

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13051:2001. Evropská norma EN 13051:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13051:2001. The European Standard EN 13051:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64938
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

prEN 13119 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 13830 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Marek Polášek, IČO: 65358970

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13051
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.10

Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Zkouška na místě

Curtain Walling - Watertightness - Site test

 

Façades rideaux - Etanchéité à ľeau - Essai
sur site

Vorhangfassaden - Schlagregendichtheit -
Feldversuch

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-05-09. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 13051:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

5          Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 6

6          Zkušební plochy.................................................................................................................................................................. 6

7          Přípravy zkoušky.................................................................................................................................................................. 7

8          Zkušební postup................................................................................................................................................................. 7

9          Výsledky zkoušky................................................................................................................................................................. 7

10        Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 7

Příloha A (informativní)  Postup při zjištěném průniku vody ................................................................................................... 8

Příloha B (informativní)  Zkouška na místě s tlakem vzduchu................................................................................................ 9

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 10


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2002.

Tato evropská norma je částí z řady evropských norem určených pro lehké obvodové pláště.

Tato evropská norma formuluje část z řady zkoušek lehkých obvodových plášťů, jak jsou definovány v normě výrobku prEN 13830.

Přílohy A a B jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje metodu použitou pro kontrolu všech míst průniku vody, která se mohou objevit na lehkém obvodovém plášti po osazení do budovy. Je to dodatečná zkouška nepožadovaná pro účely klasifikace. Je určena pro použití zejména tam kde se již objevily průniky vody. Může být také použita na nové instalace, pokud je to specifikováno.

Popisuje jak musí být plocha lehkého obvodového pláště osazeného do budovy podrobena působení nepřetržitého vodního filmu na jeho vnější povrch.

Okna a dveře včleněné do lehkého obvodového pláště mohou být zkoušeny podobně.

Tato norma platí pro lehké obvodové pláště podle prEN 13830.

POZNÁMKA Alternativně může být provedena důkladnější zkouška pro vodotěsnost lehkého obvodového pláště osazeného do budovy (viz příloha B).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz