Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.30; 91.060.50                                                                                                                Červenec 2002

Svinovací okenice pro střešní okna
a zimní zahrady - Odolnost proti zatížení
sněhem - Zkušební metoda

ČSN
EN 12833

74 6026

 

Skylight and conservatory roller shutters - Resistance to snow load - Test method

Volets roulants pour fenêtres de toit et véranda - Résistance à la charge de neigre - Méthode ďessai

Rolläden für Dachflächenfenster und Wintergärten - Widerstand gegen Schneelast - Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12833:2001. Evropská norma EN 12833:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12833:2001. The European Standard EN 12833:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64939
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1932 zavedena v ČSN EN 1932:2001 (74 6016) Doplňky - vnější clony a okenice - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda

EN 13527 zavedena v ČSN EN 13527:2001 (74 6014) Doplňky - okenice a clony - Měření ovládací síly - Zkušební metody

prEN 12216 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 13659 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Marek Polášek, IČO: 65358970

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 12833
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Duben 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.010.30; 91.060.50

Svinovací okenice pro střešní okna a zimní zahrady -
Odolnost proti zatížení sněhem - Zkušební metoda

Skylight and conservatory roller shutters - Resistance to snow load -
Test method

 

Volets roulants pour fenêtres de toit et véranda -
Résistance à la charge de neigre - Méthode
ďessai

Rolläden für Dachflächenfenster und Wintergärten -
Widerstand gegen Schneelast - Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-03-07. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 12833:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Zkušební podmínky............................................................................................................................................................ 6

4.1       Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

4.2       Rozměry zkušebních vzorků.............................................................................................................................................. 7

4.3       Příprava zkoušky.................................................................................................................................................................. 7

5          Zkušební metody................................................................................................................................................................. 8

6          Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................... 9

7          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 9


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2001.

Je částí z řady norem zabývajících se clonami a okenicemi pro stavby, jak jsou definovány prEN 12216:1995.

Účinek sněhu na šikmé okenice je vyjádřen jako tlaky, které jsou obvykle reprodukovány následujícími zkouškami.

Zkušební metody jsou spojeny s funkčními požadavky pro okenice stanovené v prEN 13659:1999.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje zkušební metody, které se použijí k hodnocení funkčnosti při odolnosti proti zatížení sněhem u okenic se sklonem méně než 60° od vodorovné osy, odolávajícím buď samostatně nebo s mechanickým spojením se zasklením.

Tato norma platí pro:

      svinovací okenice pro střešní okna;

      svinovací okenice pro zimní zahrady.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz