Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.10; 91.080.30                                                                                                                Červenec 2002

Zkušební metody pro pomocné
výrobky pro zděné konstrukce -
Část 4: Stanovení únosnosti
a závislosti deformace na zatížení
tahových pásků

ČSN
EN 846- 4

72 2711

 

Methods of test for ancillary components for masonry - Part 4: Determination of load capacity and load-deflection characteristics of straps

Méthodes d’essai des composants accessoires de maçonnerie - Partie 4: Détermination de la résistance et de la rigidité des brides de fixation

Prüfverfahren für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk - Teil 4: Bestimmung der Festigkeit und Last-Verfomungs-Eigenschaften von Bändern

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 846-4:2001. Evropská norma EN 846-4:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 846-4:2001. The European Standard EN 846-4:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65125
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 336 zavedena v ČSN EN 336 (49 1534) Konstrukční dřevo - Jehličnaté a topolové dřevo - Rozměry, dovolené odchylky

EN 338 zavedena v ČSN EN 338 (73 1711) Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti

EN 845-1 zavedena v ČSN EN 845-1 (72 2710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Spony, tahové pásky, třmeny pro stropnice a konzolky

prEN 772-1 nahrazena EN 772-1, zavedenou v ČSN EN 772-1 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

prEN 772-10 nahrazena EN 772-10, zavedenou v ČSN EN 772-10 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic

prEN 998-2 nahrazena EN 998-2, dosud nezavedenou

EN 1015-3 zavedena v ČSN EN 1015-3 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)

EN 1015-7 zavedena v ČSN EN 1015-7 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě

EN 1015-11 zavedena v ČSN EN 1015-11 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Karel Lorenz - statik, IČO 11247398, Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 37 Zdivo a zděné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 846- 4

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Listopad 2001

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.080.30

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 4:
Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení tahových pásků

Methods of test for ancillary components for masonry - Part 4: Determination of
load capacity and load-deflection characteristics of straps

 

Méthodes d’essai des composants accessoires
de maçonnerie - Partie 4: Détermination
de la résistance et de la rigidité des brides
de fixation

Prüfverfahren für Ergänzungsbauteile für

Mauerwerk - Teil 4: Bestimmung der Festigkeit

und Last-Verfomungs-Eigenschaften von Bändern

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-10-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace, týkající se těchto národních norem, lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

                               Ref. č. EN 846- 4:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

            Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 7

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 7

3    Podstata zkoušky....................................................................................................................................................................... 7

4    Materiály...................................................................................................................................................................................... 7

5    Zkušební zařízení....................................................................................................................................................................... 8

6    Zkušební tělesa....................................................................................................................................................................... 10

7    Postup zkoušení...................................................................................................................................................................... 15

8    Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................. 15


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 125 „Zdivo“, jejíž sekretariát byl zřízen u BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2004.

Tato evropská norma byla zpracována pracovní skupinou WG 4 „Metody zkoušení“ s přihlédnutím k návrhům úkolové skupiny 4 „Zkoušení pomocných výrobků“.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tahové pásky se používají v objektech pro zajištění tuhosti stropních a střešních konstrukcí proti účinkům větru a vztlakových sil ve vodorovném a svislém směru.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje postup pro stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení tahových pásků, připojených ke dřevěným stropnicím, krokvím a dřevěným pozednicím nebo zděným stěnám.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz