Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.230; 91.060.50                                                                                                                             Září 2002

Okna, dveře a okenice - Odolnost
proti výbuchu - Požadavky
a klasifikace -
Část 1: Rázová trubice

ČSN
EN 13123-1

74 6027

 

Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification - Part 1: Shock tube

Fenêtres, portes et fermetures - Résistance à l’explosion - Prescriptions et classification - Partie 1: Tube à effet de
souffle (shock tube)

Fenster, Türen und Abschlüsse - Sprengwirkungshemmung - Anforderungen und Klassifizierung - Teil 1: Stossrohr

Tato norma je českou verzi evropské normy EN 13123-1:2001. Evropská norma EN 13123-1:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13123-1:2001. The European Standard EN 13123-1:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65151
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 13124-1 zavedena v ČSN EN 13124-1 (74 6028) Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Zkušební metoda - Část 1: Rázová trubice

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a. s., IČO 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                                      Duben 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.230; 91.060.5

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky
a klasifikace - Část 1: Rázová trubice

Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements
and classification - Part 1: Shock tube

 

Fenêtres, portes et fermetures - Résistance à

l’explosion - Prescriptions et classification -

Partie 1: Tube à effet de souffle (shock tube)

Fenster, Türen und Abschlüsse -

Sprengwirkungshemmung - Anforderungen
und Klassifizierung - Teil 1: Stoßrohr

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-03-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 13123-1:2001 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

4    Požadavky................................................................................................................................................................................... 6

5    Klasifikační úrovně odolnosti proti tlaku výbuchu (EPR).................................................................................................... 7

Příloha A (normativní) Parametry tlakové vlny a jejich stanovení........................................................................................... 9

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 33 „Okna, dveře, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, její sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním iden-tického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2001.

Tato evropská norma je jednou z řady norem pro okna, dveře a lehké obvodové pláště. Požadavky a klasifikace se vztahují ke zkoušce specifikované v EN 13124-1.

Příloha A je normativní.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje kritéria, která musí okna, dveře a okenice splnit, k dosažení klasifikace, jsou-li podrobeny zkušebním metodám popsaným v EN 13124-1.

Tato evropská norma se týká metody zkoušky odolnosti proti tlakovým vlnám, které jsou generovány použitím rázové trubice, vybavené pro simulování výbuchu výbušnin v rozsahu od 100 kg do 2 500 kg TNT na vzdálenost od asi 35 m až do 50 m.

Tato evropská norma je použitelná pro přetlak při výbuchu, generovaný v rázové trubici zkušebního zařízení, použitého k simulování detonace výbušniny na kompletní okna, dveře a okenice, s jejich rámy a výplněmi, pro použití jak ve vnitřních, tak vnějších umístěních v budovách. Neuvádí informace o schopnosti zdí nebo jiných okolních konstrukcí odolat výbuchu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz