Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.10; 91.080.30                                                                                                                Červenec 2002

Zkušební metody pro pomocné
výrobky pro zděné konstrukce -
Část 13: Stanovení odolnosti
organických povlaků proti úderu,
oděru a korozi

ČSN
EN 846-13

72 2711

 

Methods of test for ancillary components for masonry - Part 13: Determination of resistance to impact, abrasion
and corrosion of organic coatings

Méthodes d’essai des composants accessoires de maçonnerie - Partie 13: Détermination de la résistance à l’impact,
à l’abrasion et à la corrosion des protections organiques

Prüfverfahren für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk - Teil 13: Bestimmung der Schlagfestigkeit, des Abriebwiederstands
und der Korrosionsbeständigkeit von organischen Beschichtungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 846-13:2001. Evropská norma EN 846-13:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 846-13:2001. The European Standard EN 846-13:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65159
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 197-1 zavedena v ČSN EN 197-1 (72 2101) Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

BS 871:1981 zrušena bez náhrady

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Karel Lorenz - statik, IČO 11247398, Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 37 Zdivo a zděné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 846-13

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Srpen 2001

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.080.30

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 13:
Stanovení odolnosti organických povlaků proti úderu, oděru a korozi

Methods of test for ancillary components for masonry - Part 13: Determination
of resistance to impact, abrasion and corrosion of organic coatings

 

Méthodes d’essai des composants accessoires
de maçonnerie - Partie 13: Détermination
de la résistance à l’impact, à l’abrasion
et à la corrosion des protections organiques

Prüfverfahren für Ergänzungsbauteile
für Mauerwerk - Teil 13: Bestimmung
der Schlagfestigkeit, des Abriebwiederstands
und der Korrosionsbeständigkeit von organischen Beschichtungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-06-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace, týkající se těchto národních norem, lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

                            Ref. č. EN 846-13:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

            Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Podstata zkoušky....................................................................................................................................................................... 6

4    Odběr vzorků............................................................................................................................................................................... 6

5    Zkušební zařízení....................................................................................................................................................................... 7

6    Určení odolnosti proti úderu.................................................................................................................................................. 11

7    Stanovení odolnosti proti oděru............................................................................................................................................ 12

8    Urychlená korozní zkouška.................................................................................................................................................... 12

9    Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................. 14


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisi CEN/TC 125 „Zdivo“, jejíž sekretariát byl zřízen u BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2002.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje postup pro stanovení úrovně chování organických povlaků, které jsou v prEN 845-1 a prEN 845-2 klasifikovány jako typ 2 pro ochranný systém na pozinkované ocelové pásy, které se používají na výrobu pomocných prvků pro zděné konstrukce.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz