Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.080.01; 31.240                                                                                                                          Srpen 2002

Rozměrová normalizace
polovodičových součástek -
Část 6-1: Všeobecná pravidla
pro přípravu výkresů pouzder
polovodičových součástek
pro povrchovou montáž - Konstrukční
návod pro pouzdra s vývody ve tvaru
racčího křídla

ČSN
EN 60191-6-1
35 8791

                                                                                            idt IEC 60191-6-1:2001

Mechanical standardization of semiconductor devices -
Part 6-1: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages -
Design guide for gull-wing lead terminals

Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs -
Partie 6-1: Règles générales pour la préparation des dessins d’encombrement des dispositifs à semiconducteurs pour
montage en surface - Guide de conception pour les boîtiers à broches en forme d’ailes de mouette

Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen -
Teil 6-1: Allgemeine Regeln für die Erstellung von Gehäusezeichnungen von SMD-Halbleitergehäusen -
Konstruktionsleitfaden für Gehäuse mit Gullwing-Anschlüssen

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 60191-6-1:2001 Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-1: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s vývody ve tvaru racčího křídla, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 60191-6-1:2001, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60191-6-1 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 60191-6-1:2001 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 60191-6-1:2001 Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-1: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages - Design guide for gull-wing lead terminals which is the complete and unchanged adoption of the IEC 60191-6-1:2001, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 60191-6-1 without any modification. The European Standard EN 60191-6-1:2001 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato část mezinárodní normy IEC 60191 obsahuje požadavky na konstrukční pravidla pro tvary vývodů plastikových pouzder s vývody ve tvaru racčího křídla; např. QFP, SOP, SSOP, TSOP apod., což jsou pouzdra zatříděná jako tvar E v IEC 60191-4. Tato norma je určena k tomu, aby zavedla společná pravidla pro tvary vývodů bez ohledu na typ pouzdra.

Přejímaná norma se skládá ze tří stran anglického textu normy evropské a 7 stran anglického textu normy mezinárodní.

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65179
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz