Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.40                                                                                                                                   Srpen 2002

Ochranné rukavice pro svářeče

ČSN
EN 12477

83 2301

 

Protective gloves for welders

Gants de protection pour soudeurs

Schutzhandschuhe für Schweiβer

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12477:2001. Evropská norma EN 12477:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12477:2001. The European Standard EN 12477:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65235
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 348 zavedena v ČSN EN 348 (83 2746) Ochranné oděvy - Stanovení odolnosti materiálu proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu

EN 367 zavedena v ČSN EN 367 (83 2748) Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene

EN 388:1994 zavedena v ČSN EN 388 (83 2350) Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 407:1994 zavedena v ČSN EN 407 (83 2326) Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)

prEN 420:1998 nezavedena, vydána jako EN 420:1994 zavedené v ČSN EN 420 (83 2300) Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky

EN 702 zavedena v ČSN EN 702 (83 2752) Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda pro stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo jeho materiály při dotyku

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/686/EHS z 2. prosince 1989, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly doplněny informativní národní poznámky v úvodu, kapitole 7 a v příloze ZA.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing. Jan Šafr

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

                                                                                          Říjen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.340.40

Ochranné rukavice pro svářeče

Protective gloves for welders

 

Gants de protection pour soudeurs

Schutzhandschuhe für Schweiβer

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-01-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 12477:2001 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

3.1       Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 7

3.2       Velikosti................................................................................................................................................................................. 7

3.3       Zvláštní požadavky.............................................................................................................................................................. 7

4          Příprava................................................................................................................................................................................. 8

5          Zkušební metody................................................................................................................................................................. 8

5.1       Odolnost proti oděru........................................................................................................................................................... 8

5.2       Odolnost proti řezu čepelí.................................................................................................................................................. 8

5.3       Odolnost proti natržení (dalšímu trhání)......................................................................................................................... 8

5.4       Odolnost proti propíchnutí................................................................................................................................................. 8

5.5       Odolnost proti plameni (chování při hoření).................................................................................................................. 8

5.6       Odolnost vůči prostupu tepla při dotyku (kontaktnímu teplu)...................................................................................... 8

5.7       Odolnost vůči prostupu tepla při vystavení účinku plamene (konvekčnímu teplu)................................................. 8

5.8       Odolnost materiálu proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu (malým rozstřikům)......................... 8

5.9       Úchopová schopnost......................................................................................................................................................... 9

6          Značení................................................................................................................................................................................. 9

7          Návod k používání od výrobce........................................................................................................................................... 9

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky
nebo jiná ustanovení směrnic EU.................................................................................................................................. 10


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 162 „Ochranné oděvy včetně ochrany rukou a paží a záchranných vest“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2002.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

V ISO 857-1:1998 „Svařování a podobné spojovací postupy - Slovník - Část 1: Svařování kovových materiálů“ („Welding and allied processes - Vocabulary - Part 1: Metal welding processes“) *) je definováno mnoho různých druhů svářečských postupů prováděných ručně.

Povaha a závažnost míry ohrožení rukou svářečů není jednotná, liší se podle typu svářečského postupu. Z tohoto důvodu se požadavky kladené na technické parametry ochranných rukavic (ochrana a zachování obratnosti) mohou od sebe odlišovat v závislosti na účelu použití, ke kterému jsou rukavice určeny.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody pro ochranné rukavice určené k používání při ručním sváření kovů, jejich řezání a při provádění spojovacích postupů.

Ochranné rukavice pro svářeče chrání ruce a zápěstí uživatele při sváření a s ním spojenými úkony.

Ochranné rukavice pro svářeče poskytují ochranu proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu, proti krátkodobému účinku nepříliš velkého plamene, proti teplu sdílenému prouděním, proti teplu sdílenému vedením při dotyku a proti působení UV záření z elektrického oblouku. Kromě toho chrání proti nepříznivým mechanickým vlivům.

Ochranné rukavice jsou podle úrovně ochrany, kterou poskytují, rozděleny do dvou tříd:

      A: umožňující horší úchopovou schopnost ( s ostatními technickými parametry na vyšší úrovni);

      B: umožňující lepší úchopovou schopnost (s ostatními technickými parametry na nižší úrovni).

Ochranné rukavice pro zvláštní svařovací postupy nejsou předmětem této normy.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz