Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.01; 23.040.60                                                                                                                      Srpen 2002

Příruby a přírubové spoje - Šrouby
a matice -
Část 2: Klasifikace materiálů šroubů
pro příruby z oceli s označením PN

ČSN
EN 1515-2

 

13 1501

 

Flanges and their joints - Bolting - Part 2: Classification of bolt materials for steel flanges, PN designated

Brides et leurs assemblages - Boulonnerie - Partie 2: Classification de matériaux de boulonnerie pour brides en acier, designées PN

Flansche und ihre Verbindungen - Schrauben und Muttern - Teil 2: Klassifizierung von Schraubenwerkstoffen für Stahlflansche, nach PN bezeichnet

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1515-2:2001. Evropská norma EN 1515-2:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1515-2:2001. The European Standard EN 1515-2:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65271
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

prEN 1092-1 nezavedena, nahrazena EN 1092-1:2001 zavedenou v ČSN EN 1092-1 (13 1170) Příruby
a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli (v návrhu)

EN 1515-1 zavedena v ČSN EN 1515-1 (13 1501) Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 1:
Výběr šroubů a matic

EN 10269 zavedena v ČSN EN 10269 (42 0947) Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách

EN ISO 898-1 zavedena v ČSN EN ISO 898-1 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby

EN ISO 3506-1 zavedena v ČSN EN ISO 3506-1 (02 1007) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/EC z 29. května 1997, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena Nařízením vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v.o.s. Brno, IČO 00544990; Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK 49 - Průmyslové potrubí a potrubní součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

                                                                                      Prosinec 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 21.060.01; 23.040.60

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice -
Část 2: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením PN

Flanges and their joints - Bolting -
Part 2: Classification of bolt materials for steel flanges, PN designated

 

Brides et leurs assemblages - Boulonnerie -

Partie 2: Classification de matériaux de boulonnerie

pour brides en acier, designées PN

Flansche und ihre Verbindungen - Schrauben und

Muttern -
Teil 2: Klassifizierung von Schraubenwerkstoffen

für Stahlflansche, nach PN bezeichnet

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-10-20.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky           Ref. č. EN 1515-2:2001 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Kombinace materiálů......................................................................................................................................................... 6

4          Klasifikace materiálů šroubů............................................................................................................................................ 6

Tabulka 1 Klasifikace materiálů šroubů..................................................................................................................................... 8

Příloha A (informativní) Základní informace............................................................................................................................. 21

Příloha ZA (informativní) Vztah ke směrnicím EU.................................................................................................................... 23

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 74 „Příruby a přírubové spoje“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do června 2002.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky evropských směrnic.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

EN 1515 sestává ze dvou částí:

Část 1: Výběr šroubů a matic

Část 2: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením PN.

Přílohy A a ZA jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma obsahuje klasifikaci materiálů šroubů kombinovaných se skupinami přírubového materiálu u ocelových přírub prEN 1092-1 (označovaných PN).

Materiály šroubů jsou uvedeny v EN 1515-1, skupiny materiálu přírub jsou uvedeny v prEN 1092-1.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz