Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.01                                                                                                                                   Srpen 2002

Průmyslové armatury - Membránové
armatury z kovových materiálů

ČSN
EN 13397

13 3055

 

Robinetterie industrielle - Robinets métalliques à membrane

Industriearmaturen - Membranarmaturen aus Metall

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13397:2001. Evropská norma EN 13397:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13397:2001. The European Standard EN 13397:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65272
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 545 zavedena v ČSN EN 545 (13 2070) Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí - Požadavky a metody zkoušení

EN 558-1 zavedena v ČSN EN 558-1 (13 3031) Průmyslové armatury - Stavební délky kovových armatur pro použití v potrubních systémech - Část 1: Armatury označované - PN

EN 558-2 zavedena v ČSN EN 558-2 (13 3032) Průmyslové armatury - Stavební délky kovových armatur pro použití v potrubních systémech - Část 2: Armatury označované - Class

EN 736-1 zavedena v ČSN EN 736-1 (13 3001) Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur

EN 736-2 zavedena v ČSN EN 736-2 (13 3001) Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur

EN 736-3 zavedena v ČSN EN 736-3 (13 3001) Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů

EN 1092-2 zavedena v ČSN EN 1092-2 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny

EN 1515-1  zavedena v ČSN EN 1515-1 (13 1501) Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 1: Výběr šroubů a matic

EN 1561 zavedena v ČSN EN 1561 (42 0953) Slévárenství - Litiny s lupínkovým grafitem

EN 1562 zavedena v ČSN EN 1562 (42 0955) Slévárenství - Temperované litiny

EN 1563 zavedena v ČSN EN 1563 (42 0951) Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem

EN 1982 zavedena v ČSN EN 1982 (42 1561) Měď a slitiny mědi - Ingoty a odlitky

EN 12420 zavedena v ČSN EN 12420 (42 1542) Měď a slitiny mědi - Výkovky

EN 12570 zavedena v ČSN EN 12570 (13 3023) Průmyslové armatury - Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu

EN 12627 zavedena v ČSN EN 12627 (13 3002) Průmyslové armatury - Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem

EN 12760 zavedena v ČSN EN 12760 (13 3015) Armatury - Přivařovací hrdla ocelových armatur

EN 12982 zavedena v ČSN EN 12982 (13 3034) Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem

prEN 19 nezavedena, EN 19:1992 zavedena v ČSN EN 19 (13 3004) Značení průmyslových armatur pro obecné použití

prEN 1092-1 nezavedena, nahrazena EN 1092-1:2001 zavedenou v ČSN EN 1092-1 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli (v návrhu)

prEN 1092-3 dosud nezavedena

prEN 1759-1 dosud nezavedena

prEN 1759-3 dosud nezavedena

prEN 10226-1 dosud nezavedena

prEN 12266-1 dosud nezavedena

prEN 12516-1 dosud nezavedena

prEN 12516-2 dosud nezavedena

prEN 12516-3 dosud nezavedena

EN ISO 5210 zavedena v ČSN EN ISO 5210 (13 3090) Průmyslové armatury - Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám


Strana 3

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 228-1 zavedena v ČSN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 1043-1 dosud nezavedena

ISO 1629 zavedena v ČSN ISO 1629 (62 0004) Kaučuky a latexy - Označování

ISO 10422 dosud nezavedena

ANSI/ASME B1.20.1 nezavedena

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/EC z 29. května 1997, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena Nařízením vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v.o.s. Brno, IČO 00544990, Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK 50 Armatury

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

                                                                                        Listopad 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.060.01

Průmyslové armatury - Membránové armatury z kovových materiálů

Industrial valves - Diaphragm valves made of metallic materials

 

Robinetterie industrielle - Robinets métalliques
à membrane

Industriearmaturen - Membranarmaturen aus
Metall

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-09-29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

                              Ref. č. EN 13397:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 6

Obsah

            Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 10

4          Požadavky........................................................................................................................................................................... 10

4.1       Návrh.................................................................................................................................................................................... 10

4.1.1    Materiály.............................................................................................................................................................................. 10

4.1.2    Tlako-teplotní stupně........................................................................................................................................................ 11

4.1.3    Rozměry.............................................................................................................................................................................. 11

4.1.4    Ovládání.............................................................................................................................................................................. 11

4.1.5    Konstrukce.......................................................................................................................................................................... 12

4.2       Funkční charakteristiky..................................................................................................................................................... 12

4.2.1    Dovolené namáhání pláště............................................................................................................................................. 12

4.2.2    Těsnost v sedle................................................................................................................................................................. 13

4.2.3    Ovládací element............................................................................................................................................................... 13

5          Zkušební metody............................................................................................................................................................... 14

6          Kontrola............................................................................................................................................................................... 14

7          Označování......................................................................................................................................................................... 14

8          Značení, příprava pro skladování a přepravu............................................................................................................... 14

8.1       Značení................................................................................................................................................................................ 14

8.1.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 14

8.1.2    Dodatkové značení............................................................................................................................................................ 15

8.2       Příprava pro skladování a přepravu............................................................................................................................... 15

8.2.1    Koroze.................................................................................................................................................................................. 15

8.2.2    Konce armatur................................................................................................................................................................... 15

Příloha A (normativní) Materiály plášťů z litiny a slitin mědi.................................................................................................. 16

Příloha B (informativní) Údaje pro objednávku........................................................................................................................ 17

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky nebo jiná ustanovení
směrnic EU......................................................................................................................................................................... 18

 


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 „Průmyslové armatury“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2002.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato norma obsahuje přílohu A normativní a přílohu B informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky pro membránové armatury s pláštěm z kovových materiálů.

Rozsah obsažených jmenovitých světlostí je:

      pro přírubové armatury: DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250 a DN 300;

      pro závitové armatury: ¼, ⅜, ½, ¾, 1, 1¼, 1½, 2, 2½ a 3;

      pro armatury s přivařovacími konci: DN 8, DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250 a DN 300.

Rozsah obsažených PN a Class je:

      PN 6, PN 10, PN 16 a PN 25;

      Class 150.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz