Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.020.50                                                                                                                                   Srpen 2002

Environmentální značky
a prohlášení - Obecné zásady

ČSN
EN ISO 14020

01 0920

                                                                                                   idt ISO 14020:2000

Environmental labels and declarations - General principles

Étiquettes et déclarations environnementales - Principes généraux

Umweltkennzeichnungen und -deklarationen - Allgemeine Grundsätze

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14020:2001. Evropská norma EN ISO 14020:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14020:2001. The European Standard EN ISO 14020:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 14020 (01 0920) ze září 1999.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65289
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Původní norma ČSN ISO 14020:1999 byla českou verzí mezinárodní normy ISO 14020:1998. V roce 2000 bylo publikováno druhé vydání normy ISO 14020, které bylo oproti prvnímu vydání změněno vypuštěním věty „Tam, kde ostatní mezinárodní normy uvádějí konkrétnější požadavky než ISO 14020, mají takové konkrétnější požadavky přednost“ z článku 1 Předmět normy. Norma ISO 14020:2000 byla v roce 2001 schválena CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Citované normy

ISO 14040:1997 zavedena v ČSN EN ISO 14040(01 0940) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova

Souvisící ČSN

EN ISO 14001:1996 zavedena v ČSN EN ISO 14001(01 0901) Systémy environmentálního managementu - Specifikace s návodem pro její použití

ISO 14004:1996 zavedena v ČSN ISO 14004 (01 0904) Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám

ISO 14010:1996 zavedena v ČSN EN ISO 14010(01 0910) Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Všeobecné zásady

ISO 14011:1996 zavedena v ČSN EN ISO 14011(01 0911) Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Postupy auditu - Provádění auditu systémů environmentálního managementu

ISO 14012:1996 zavedena v ČSN EN ISO 14012(01 0912) Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Kvalifikační kritéria pro environmentální auditory

ISO 14021:1999 zavedena v ČSN ISO 14021) (01 0921) Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

ISO 14024:1999 zavedena v ČSN ISO 14024 (01 0924) Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy

ISO/TR 14025 zavedena v normě ČSN ISO/TR 14025 (01 0925) Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III

ISO 14031:1999 zavedena v ČSN EN ISO 14031(01 0931) Environmentální management - Hodnocení environmentálního profilu - Směrnice

ISO 14040:1997 zavedena v ČSN EN ISO 14040 (01 0940) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova

ISO 14041:1998 zavedena v ČSN EN ISO 14041 (01 0941) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza

ISO 14042:2000 zavedena v ČSN EN ISO 14042(01 0942) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Hodnocení dopadů

ISO 14043:2000 zavedena v ČSN EN ISO 14043 (01 0943) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Interpretace životního cyklu

ISO/TR 14049:2000 zavedena v ČSN ISO/TR 14049 (01 0949) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy

ISO 14050:1998 zavedena v ČSN ISO 14050(01 0950) Environmentální management - Slovník

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Zdeněk Suchánek, IČO 69349819

Technická normalizační komise: TNK 106 Management životního prostředí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

                                                                       Říjen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.020.50

Environmental labels and declarations - General principles
(ISO 14020:2000)

 

Étiquettes et déclarations environnementales -

Principes généraux
(ISO 14020:2000)

Umweltkennzeichnungen und -deklarationen -

Allgemeine Grundsätze
(ISO 14020:2000)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-09-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky     Ref. č. EN ISO 14020:2001 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Předmluva

 

Foreword

Text mezinárodní normy ISO 14020:2000 vypracovaný v technické komisi ISO/TC 207 ”Environmentální management” Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat jako evropská norma ve spolupráci Řídícím centrem CEN.

Této evropské normě se nejpozději do dubna 2002 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do dubna 2002.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 14020:2000 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

The text of the International Standard ISO 14020:2000 has been prepared by Technical Committee ISO/TC 207 "Environmental management" International Organization for Standardization (ISO) in collaboration with CEN/CMC as European standard.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by April 2002 and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by April 2002.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organisations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

 

Endorsement notice

The text of the International Standard ISO 14020:2000 was approved by CEN as a European Standard without any modification.

 


Strana 5

Úvod

 

Introduction

Environmentální značky a prohlášení jsou jedním z nástrojů environmentálního managementu, který je předmětem řady norem ISO 14000.

Environmentální značky a prohlášení poskytují informace o výrobku nebo službě týkající se jejich celkového environmentálního charakteru, specifického environmentálního aspektu, nebo jakéhokoli množství aspektů. Odběratelé nebo potenciální odběratelé mohou použít tyto informace při výběru výrobků nebo služeb, a to na základě environmentálních nebo jiných důvodů. Dodavatel výrobku nebo služby doufá, že environmentální značka nebo prohlášení účinně ovlivní rozhodování zákazníka ve prospěch jeho výrobků nebo služeb. Jestliže environmentální značka nebo prohlášení budou mít tento účinek, může podíl výrobku nebo služby na trhu vzrůst a jiní dodavatelé na to mohou odpovědět zlepšením environmentálních aspektů svých výrobků nebo služeb a použitím environmentálních značek nebo environmentálních prohlášení, což bude mít za následek snížení tlaku takové kategorie výrobků nebo služeb na životní prostředí.

 

Environmental labels and declarations are one of the tools of environmental management, which is the subject of the ISO 14000 series.

Environmental labels and declarations provide information about a product or service in terms of its overall environmental character, a specific environmental aspect, or any number of aspects. Purchasers and potential purchasers can use this information in choosing the products or services they desire based on environmental, as well as other, considerations. The provider of the product or service hopes the environmental label or declaration will be effective in influencing the purchasing decision in favour of its product or service. If the environmental label or declaration has this effect, the market share of the product or service can increase and other providers may respond by improving the environmental aspects of their products or services to enable them to use environmental labels or make environmental declarations, resulting in reduced environmental stress from that product or service category.

 


Strana 6

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato mezinárodní norma stanovuje hlavní zásady pro vývoj a používání environmentálních značek a prohlášení. Záměrem je, aby ostatní příslušné normy řady norem ISO 14020 byly používány ve shodě s touto mezinárodní normou.

Tato mezinárodní norma není určena k použití jako specifikace pro certifikaci a pro registraci.

POZNÁMKA Záměrem je, aby se ostatní mezinárodní normy této řady norem shodovaly se zásadami zakotvenými v této mezinárodní normě. Ostatními normami řady norem ISO 14020 jsou v současnosti ISO 14021, ISO 14024 a ISO/TR 14025 (viz literatura).

 

This International Standard establishes guiding principles for the development and use of environmental labels and declarations. It is intended that other applicable standards in the ISO 14020 series be used in conjunction with this International Standard.

This International Standard is not intended for use as a specification for certification and registration purposes.

NOTE Other International Standards in the series are intended to be consistent with the principles set forth in this International Standard. Other standards currently in the ISO 14020 series are ISO 14021, ISO 14024 and ISO/TR 14025 (see Bibliography).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz