Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.30                                                                                                                                     Říjen 2002

Zdvojené podlahy

ČSN
EN 12825

74 4509

 

Raised access floors

Planchers surélevés

Doppelböden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12825:2001. Evropská norma EN 12825:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12825:2001. The European Standard EN 12825:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65309
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1081 zavedena v ČSN EN 1081 (91 7866) Pružné podlahové krytiny - Zjišťování elektrického odporu

EN ISO 140-12 zavedena v ČSN EN ISO 140-12 (73 0511) Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a na stavbách - Část 12: Laboratorní měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti podlah s průběžnou vzduchovou vrstvou, v horizontálním směru.

EN 1815 zavedena v ČSN EN 1815 (80 4433) Pružné a textilní podlahové krytiny - Hodnocení elektrostatických vlastností

EN 12524 zavedena v ČSN EN 12524 (73 0576) Stavební materiály a výrobky -Tepelně vlhkostní vlastnosti-Tabulkové návrhové hodnoty

EN 12664 zavedena v ČSN EN 12664 (73 0568) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu.

EN 12667 zavedena v ČSN EN 12667 (73 0569) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky o vysokém a středním tepelném odporu.

prEN 13501-1:2000 nezavedena, nahrazena EN 13501-1:2002 (73 0860) Klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

prEN 13501-2:2000 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

ENV 61024-1 nahrazena prEN 61024-1 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

HD 384.4.41 zavedena v ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost - Oddíl 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

HD 384.4.473 zavedena v ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

HD 384.5.54 zavedena v ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

HD 384.6.61 zavedena v ČSN 33 2000-6-61 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize. Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Marek Polášek, IČO 65358970

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                                      Srpen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.30

Zdvojené podlahy

Raised access floors

 

Planchers surlélevés

Doppelböden

Tato evropská norma byla schválena CEN 21. července 2001.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 12825:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Předmluva..................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy................................................................................................................................................................ 6

2          Normativní odkazy........................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice........................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky......................................................................................................................................................................... 8

5          Zkušební a měřicí metody........................................................................................................................................... 11

6          Hodnocení shody.......................................................................................................................................................... 27

7          Označování, značení štítkem a balení....................................................................................................................... 28


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 323 „Zdvojené podlahy“, jejíž sekretariát zajišťuje SNV.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2002.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje charakteristiky a požadavky na funkčnost zdvojených podlah, pro které hlavním určeným použitím je zabudování do staveb pro zajištění plného přístupu k vnitřnímu prostoru. Tato norma nezahrnuje požadavky spojené s nebezpečnými látkami, které mohou být předmětem omezení.

Platí pro modulové, průmyslově vyráběné podlahové skladebné prvky, které jsou tvořeny deskami a podpěrami a stanovuje zkušební a měřicí metody.

Obsahuje informace a požadavky pro ověření shody výrobku s touto evropskou normou.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz