Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.180.10                                                                                                                                   Srpen 2002

Rozvážkové vozíky -
Část 2: Všeobecné provedení
a zásady bezpečnosti

ČSN
EN 12674 -2

26 9008

 

Roll containers - Part 2: General design and safety principles

Confeneurs à roulettes - Partie 2: Principes généraux de conception et de sécurité

Rollbehälter - Teil 2: Allgemeine konstruktive und sicherheitstechnische Grundlagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12674-2:2001. Evropská norma EN 12674-2:2001 má status české technické normy.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN 12674-2:2001. The European Standard EN 12674-2:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65317
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12674-1 zavedena v ČSN EN 12674-1 (26 9008) Rozvážkové vozíky - Část 1: Terminologie

prEN 12674-3 nezavedena

prEN 12674-4 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: INLOG, Praha, IČO 16494075, Ing. Rudolf Kalina, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12674 -2
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.55; 55.180.10

Rozvážkové vozíky - Část 2: Všeobecné provedení a zásady bezpečnosti

Roll containers - Part 2: General design and safety principles

 

Confeneurs à roulettes - Partie 2: Principes
généraux de conception et de sécurité

Rollbehälter - Teil 2: Allgemeine konstruktive
und sicherheitstechnische Grundlagen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-10-25.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Řídicím centru CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                           Ref. č. EN 12674-2:2002 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................................... . 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Základní rozměrové charakteristiky rozvážkových vozíků............................................................................................. 6

5          Značení................................................................................................................................................................................ 12

Příloha A (informativní)  Bezpečnost rozvážkových vozíků...................................................................................................... 13

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 15


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN TC 261 „Obaly“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do června 2002 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou v rozporu musí být zrušeny nejpozději do června 2002.

Tato norma bude částí souboru čtyř norem pro rozvážkové vozíky a nenahrazuje žádný existující dokument. Další části jsou:

Část 1 - Terminologie;

Část 3 - Zkušební metody;

Část 4 - Požadavky na provedení.

Příloha A je informativní.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

Úvod

Rozvážkové vozíky jsou zařízením určeným pro přemisťování zboží. Zahrnují zařízení opatřená pevnými a/nebo otočnými kladkami. Nástavba sestává ze dvou nebo více rámů, které zadržují přepravované a/nebo distribuované položky.

Rozvážkové vozíky jsou přednostně navrženy pro ruční manipulaci, ale mohou být navrženy pro přemisťování paletovými vozíky podle ISO 509 „Paletové vozíky - Základní rozměry“. I když je alternativní výbava integrována do základny, mohou takovéto rozvážkové vozíky též splňovat požadavky této normy. Zvláštní aspekty a nebezpečí představovaná zvedáním a manipulací s rozvážkovými vozíky pomocí vidlicových zdvižných vozíků nejsou zahrnuty do této normy. Takovéto vlastnosti konstrukce jsou věcí výrobce a uživatele.

Transportní podvozky jsou zahrnuty v EN 12674, protože mohou být výrobně uzpůsobeny pro připevnění bočnic a musí být schopné odolat dalšímu zatížení, které z toho vzniká. Výsledné použití rozebíratelných rozvážkových vozíků a takovýchto transportních podvozků je tak blízké, že může těžit ze společných zkušebních metod.

Měření maximální síly pro uvedení do pohybu a kontinuálního valivého odporu na standardním referenčním povrchu a rovněž zkoušky manévrování rozvážkového vozíku jsou uvedeny v části 3 této skupiny norem.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje všeobecné provedení a zásady bezpečnosti pro čtyři hlavní druhy rozvážkových vozíků - rozebíratelné, skládací, zasunovací a pevné a sedm odvozených provedení podle definic uvedených v EN 12674-1 „Rozvážkové vozíky - Terminologie“.

Všechny druhy rozvážkových vozíků, definovaných v EN 12674-1, bez ohledu na materiály, ze kterých jsou vyrobeny, musí odpovídat normativním částem této normy.

Tato norma je rovněž použitelná pro transportní podvozky tak, jak jsou definované v EN 12674-1, ať již je, nebo není zamýšleno připojení bočnic nebo sloupků.

Tato norma není použitelná pro zvláštní použití vysokozdvižných vozíků a vozíků s výsuvným stožárem s účelově vestavěnými rozvážkovými vozíky.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz